Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2020, 19

Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” muutmine

Vastu võetud 22.12.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 alusel.

§ 1.   Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 "Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" muutmine

  Harku Vallavalitsuse 30.detsember 2015 määruses nr 11 "Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(4) Koha jagamisel arvestatakse järgmisi prioriteete:

1) lapse vanust ja

2) lapsega samast perest teiste laste (juhul, kui neid on), kellel on rahvastikuregistri andmetel elukoht Harku vallas, käimist ühes lasteasutuses ja

3) lapse elukoha lähedust ja

4) lasteasutuste eelistuste järjekorda taotlusel ja

5) alternatiivpedagoogika metoodikal töötava rühma puhul taotluse varasemat esitamist.“;
  3) paragrahvi 13 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lepingu sõlmimiseks esitab lapsevanem vajalikud andmed lasteasutuse direktorile läbi e-keskkonna.“;
  4) paragrahvi 13 lõige 5 punktid 1-3 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 13 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;
  6) paragrahvi 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  7) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  8) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(4) Kohatasu tasutakse vallavalitsuse rahandusosakonna poolt esitatud arvel märgitud kuupäevaks.“;
  9) paragrahvi 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  10) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Koha kasutamise peatamisest teavitab lasteaia direktor haridus- ja kultuuriosakonda hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates lapsevanema taotluse rahuldamisest.“;
  11) paragrahvis 22 asendatakse sõna „vallavalitsust“ sõnaga „lasteaeda“.

§ 2.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Aslan Liivak
jurist-andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json