Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2023, 28

Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 26.11.2019 nr 56
RT IV, 10.12.2019, 1
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2020RT IV, 31.12.2020, 1503.01.2021, rakendatakse alates 01.01.2021
21.06.2022RT IV, 28.06.2022, 6801.07.2022
31.01.2023RT IV, 10.02.2023, 513.02.2023, rakendatakse alates 01.02.2023
28.03.2023RT IV, 05.04.2023, 908.04.2023
19.12.2023RT IV, 23.12.2023, 401.01.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1 ja § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Maardu linna eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi sotsiaaltoetus) taotlemist, määramist ja maksmist Maardu linnas (edaspidi kord).

  (2) Perekonna sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust võib taotleda käesolevas korras sätestatud tingimustel füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn.

  (3) Perekonna sissetulekust mittesõltuvat sotsiaaltoetust määratakse käesolevas korras sätestatud tingimustel isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn (v.a käesoleva korra § 12 ja § 17).

  (4) Perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse andmise eesmärk on:
  1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet;
  2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

  (5) Perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramise aluseks on taotleja abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud ning perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamiskohustused.

  (6) Perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad alanejad ja ülenejad sugulased või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

  (7) Perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramisel loetakse vähekindlustatuks isikut või perekonda, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 525 euro. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 65% pere esimese liikme sissetuleku piirist. Isiku ja perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi.
[RT IV, 28.06.2022, 68 - jõust. 01.07.2022]

  (8) Käesoleva korra tähenduses loetakse alaealiseks lapseks ka laps, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses statsionaarses õppes kuni 19-aastaseks saamiseni.
[RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

2. peatükk Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuse liigid 

§ 2.   Ravimitoetus

  (1) Toetus määratakse mittetöötavatele üksi elavatele vanaduspensionäridele ja puudega isikutele retseptiravimite maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.
[RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

  (11) Toetus määratakse taotleja esitatud nimeliste kuludokumentide alusel, kuid mitte üle käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirmäära.
[RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Toetust võib taotleda 1 kord kvartalis.

  (3) Toetuse määr on kuni 110 eurot aastas.
[RT IV, 10.02.2023, 5 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.02.2023]

§ 3.   Toetus puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel

  (1) Toetus määratakse mittetöötavatele puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel isiku osaluse osaliseks või täielikuks katmiseks.
[RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

  (11) Toetus määratakse taotleja esitatud nimeliste kuludokumentide alusel, kuid mitte üle käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirmäära.
[RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Toetust võib taotleda 1 kord kvartalis.

  (3) Toetuse määr on kuni 160 eurot aastas.
[RT IV, 10.02.2023, 5 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.02.2023]

§ 4.   Suvelaagri tuusiku toetus

  Laste suvelaagrite tuusikute maksumus hüvitatakse osaliselt või täielikult järgmistele isikutele või peredele:
  1) vähekindlustatud peredele;
  2) üksikvanematele ja lasterikastele peredele (3 ja enam alaealist last), kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 575 euro. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 65% pere esimese liikme sissetuleku piirist. Isiku ja perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi.
[RT IV, 05.04.2023, 9 - jõust. 08.04.2023]

§ 5.   Lasteaiatoidu toetus

  (1) Lasteaiatoidu toetus määratakse vähekindlustatud perede Maardu munitsipaallasteaia toidu maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Taotlus toetuse saamiseks tuleb Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) esitada hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks või raske majandusliku olukorra tekkimisel.

  (3)
[Kehtetu RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

§ 51.   Pikapäevarühma toidu toetus

  (1) Pikapäevarühma toidu toetus määratakse vähekindlustatud perede üldhariduskooli pikapäevarühma toidu maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Taotlus toetuse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks või raske majandusliku olukorra tekkimisel.

  (3) Toetus määratakse maksimaalselt üheks õppeaastaks.
[RT IV, 31.12.2020, 15 - jõust. 03.01.2021, rakendatakse alates 01.01.2021]

§ 6.   Toetus lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kulude osaliseks katmiseks

  (1) Toetus lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kulude osaliseks katmiseks määratakse vähekindlustatud peredele ning eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 ja enam last) peredele.

  (2) Toetuse suuruse otsustab linnavalitsus.

§ 7.   Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul

  (1) Ühekordset toetust võib määrata vähekindlustatud isikule raske majandusliku olukorra puhul ja muudel erandjuhtudel.

  (2) Toetuse määr on kuni 190 eurot aastas.

§ 8.   Muud toetused

  Erandjuhtudel võib vähekindlustatud isikule maksta ka muid käesolevas korras nimetamata toetusi linnavalitsuse korralduse alusel. Toetust võib maksta ka konkreetselt määratletud abivajajate sihtrühmale.

3. peatükk Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid 

§ 9.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus määratakse lapse vanemale juhul, kui lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel aadressil, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimusi. Sünnitoetus määratakse juhul, kui lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik(ud) enne lapse sünni registreerimist.
[RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Sünnitoetus määratakse kahes osas:
  1) 50% toetusest pärast lapse sündi tingimusel, et laps ja mõlemad lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanikud vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist;
  2) 50% toetusest pärast lapse 1-aastaseks saamist tingimusel, et laps ja mõlemad lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel olnud Maardu linna elanikud lapse 1-aastaseks saamise ajal ning on olnud Maardu linna elanikud vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist;
  3) 50% toetusest pärast lapse 2-aastaseks saamist juhul, kui ei ole täidetud käesoleva lõike punktis 1 sätestatud tingimused, kuid laps ja mõlemad lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel olnud Maardu linna elanikud lapse 2-aastaseks saamise ajal ning on olnud Maardu linna elanikud vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist.
[RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

  (3) Taotlus sünnitoetuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele järgmiselt:
  1) taotlus käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud sünnitoetuse osa saamiseks tuleb esitada 6 kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist;
  2) taotlus käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud sünnitoetuse osa saamiseks tuleb esitada 6 kuu jooksul pärast lapse aastaseks saamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist;
  3) taotlus käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud sünnitoetuse osa saamiseks tuleb esitada 6 kuu jooksul pärast lapse 2-aastaseks saamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.
[RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

  (4) Toetuse määr:
  1) esimese lapse sündimisel 400 eurot;
  2) teise lapse sündimisel 500 eurot;
  3) kolmanda ja neljanda lapse sündimisel 1160 eurot eeldusel, et kõik lapsed on elus ja alaealised ning elavad rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel aadressil;
  4) viienda ja enama lapse sündimisel 1540 eurot eeldusel, et kõik lapsed on elus ja alaealised ning elavad rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel aadressil.

  (5) Toetust makstakse lapse sünnihetkel kehtinud toetuse määras.

§ 10.   Koolitoetus

  (1) Koolitoetus määratakse rahvastikuregistrisse kantud elukoha ja Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete alusel kas lapse vanemale, tema eestkostjale, lapse hoolduspere vanemale või perevanemale tingimusel, et:
[RT IV, 10.02.2023, 5 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.02.2023]
  1) laps läheb esimesse kuni kuuendasse klassi;
[RT IV, 10.02.2023, 5 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.02.2023]
  2) toetuse taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Maardu linn vähemalt toetuse maksmise aasta 1. jaanuarist;
[RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]
  3) lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel aadressil.

  (2) Juhul, kui laps õpib üldhariduskoolis väljaspool Maardu linna, peab taotleja esitama linnavalitsusele taotlus toetuse saamiseks toetuse õiguse tekkimise aasta 1. detsembriks.

  (3) Toetuse määr on:
  1) esimesse klassi mineva lapse puhul 150 eurot;
  2) teise kuni kuuendasse klassi mineva lapse puhul 50 eurot.
[RT IV, 10.02.2023, 5 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.02.2023]

§ 11.   Vee- ja kanalisatsiooni abonenttasu hüvitamise toetus

  Vee- ja kanalisatsiooni abonenttasu hüvitamise toetus määratakse kuni 1 eurot kuus üksi elavatele pensionäridele ja lasterikastele peredele (3 ja enam alaealist last). Toetus määratakse isikutele, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linnas vähemalt enne kalendriaasta algust.

§ 12.   Toetus elluastujatele

  (1) Ühekordne toetus määratakse täisealiseks saanud asenduskoduteenuselt lahkunutele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi enne asenduskodu teenusele suunamist oli Maardu linn.

  (2) Toetuse määr on 400 eurot.

§ 13.   Sünnipäevatoetus

  (1) Toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel 65-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks.
[RT IV, 31.12.2020, 15 - jõust. 03.01.2021, rakendatakse alates 01.01.2021]

  (2) Toetuse saamiseks peab taotleja toetusele õiguse tekkimisel esitama Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabiosakonnale (edaspidi sotsiaalabiosakond) oma arveldusarve number.

  (3) Toetuse määr on 85 eurot.
[RT IV, 23.12.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

§ 14.   Toetus Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtjaile

  (1) Toetus määratakse Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtjale.

  (2) Toetust makstakse üks kord aastas jooksva aasta aprillikuus.

  (3) Toetuse saamiseks peab taotleja esmasel taotlemisel esitama sotsiaalabiosakonnale oma arveldusarve number.

  (4) Toetuse määr on 300 eurot aastas.

§ 15.   Maamaksu toetus

  (1) Maamaksu toetus määratakse pensionäridele ühe Maardu linnas asuva elamumaa sihtotstarbega maatüki maamaksu osas, mis on taotleja rahvastikuregistri kantud ja tegelik elukoht kuni 50% maamaksu summast.

  (2) Toetuse määr on kuni 32 eurot aastas.

§ 16.   Toetus täisealistele raske- või sügava puudega isikutele lisakulutuste katmiseks

  (1) Igakuine toetus määratakse raske- või sügava puudega isikutele lisakulutuste katmiseks isiklikule abistajale, isiklikele hooldus- ja abivahenditele, transpordile jne. Toetust ei maksta raske või sügava puudega isikule, kelle hooldajale makstakse hooldajatoetust.

  (2) Toetuse määr on:
  1) sügava puudega isikule 29 eurot kuus;
  2) raske puudega isikule 18 eurot kuus.

§ 17.   Matusetoetus

  (1) Ühekordne matusetoetus määratakse matust korraldavale füüsilisele isikule Maardu linna elaniku surma korral.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja sotsiaalabiosakonnale taotluse, millele lisatakse kulude kandmist tõendatavad dokumendid.

  (3) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates surmakuupäevast.

  (4) Toetuse määr on kuni 250 eurot.

§ 18.   Lasteaiatoidu toetus lasterikastele peredele

  (1) Toetus määratakse lasterikastele peredele (3 ja enam alaealist last) Maardu munitsipaallasteaedades käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks täies ulatuses.

  (2) Toetuse saamiseks tuleb sotsiaalabiosakonnale esitada taotlus hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks või toetusele õiguse tekkimisel.

§ 19.   Muud toetused

  Erandjuhtudel võib maksta ka muid käesolevas korras nimetamata toetusi linnavalitsuse korralduse alusel. Toetust võib maksta ka konkreetselt määratletud abivajajate sihtrühmale.

4. peatükk Sotsiaaltoetuste taotlemine ja menetlemine 

§ 20.   Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetust vajav isik esitab sotsiaalabiosakonnale põhjendatud kirjaliku taotluse abi vajaduse kohta. Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja. Taotlus korra paragrahvides 2 ja 3 nimetatud toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kulude tegemise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.
[RT IV, 10.02.2023, 5 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.02.2023]

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) tegeliku elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  4) millist sotsiaaltoetust vajatakse ja sotsiaaltoetuse vajaduse põhjendus;
  5) taotleja arvelduskonto;
  6) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte viimase 3 kuu kohta), sh kulutusi põhjendavad dokumendid;
  2) ravimitoetuse korral maksekviitung, millel peab olema kajastatud isiku nimi, kellele on retseptiravim välja kirjutatud.

  (4) Vajadusel võib toetust taotlev isik esitada taotlusega ka muid asjasse puutuvaid dokumente.

  (5) Vajadusel võib sotsiaalabiosakond taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid, kontrollida taotleja ja tema perekonnaliikmete andmeid ning teha kodukülastuse.

  (6) Perekonna sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetuste saamiseks on taotleja kohustatud tegema sotsiaalabiosakonnaga koostööd.

§ 21.   Perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetust taotlev isik esitab sotsiaalabiosakonnale kirjaliku taotluse (v.a käesoleva korra § 10 lõikes 1, § 13 ja 14) toetuse saamiseks koos vajalike dokumentidega. Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja.
[RT IV, 10.02.2023, 5 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.02.2023]

  (2) Vajadusel võib sotsiaalabiosakond taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja kontrollida taotleja ning tema perekonnaliikmete andmeid.

§ 22.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaalabiosakond kontrollib taotluse laekumisest 10 tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Sotsiaalabiosakond hindab menetluse käigus perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse saaja abivajadust ja esitatud taotluse põhjendatust.

5. peatükk Sotsiaaltoetuste määramine 

§ 23.   Sotsiaaltoetuse määramine

  (1) Käesolevas korras § 4, 8, 19 nimetatud juhtudel otsustab sotsiaaltoetuse andmise või andmisest keeldumise linnavalitsus korraldusega. Käesolevas korras § 2, 3, 5 - 7 ja 9 - 18 nimetatud juhtudel otsustab sotsiaaltoetuse andmise või andmisest keeldumise sotsiaalabiosakonna juhataja oma otsusega. Linnavalitsusel on õigus sätestada lisatingimused sotsiaaltoetuste määramisel.
[RT IV, 05.04.2023, 9 - jõust. 08.04.2023]

  (2) Käesolevas korras § 8 nimetatud juhtudel on sotsiaalabiosakonna juhatajal õigus määrata sotsiaaltoetust kuni 50 eurot.

§ 24.   Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuse andmisest keeldumine

  Toetuse andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotletud abivajaduse rahuldamine;
  4) taotleja on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või linnavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
  5) toetusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste andmise või muu abiga;
  6) toetusevajaduse katavad riiklikud ja kohalikud toetused või teenused.

§ 25.   Sotsiaaltoetuse maksmine

  Toetus kantakse 10 kalendripäeva jooksul (v.a käesoleva korra § 9 ja § 14 nimetatud juhtudel) pärast toetuse andmise otsustamist taotleja näidatud pangakontole või teenuse osutajale.

6. peatükk Alusetult saadu tagastamine 

§ 26.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib linnavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib linnavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

7. peatükk Rakendussätted  

§ 27.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json