Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22.05.2018 määruse nr 13 „Kergu Lasteaia-algkooli“ põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2021, 4

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22.05.2018 määruse nr 13 „Kergu Lasteaia-algkooli“ põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 21.12.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse 9 lõike 3, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 lg 1 punkti 4, § 2 lg 1 punkti 1, õppenõukogu 9. detsembri 2021 kooskõlastuse (protokoll nr 4) ja hoolekogu 17. detsembri 2021 kooskõlastuse (protokoll nr 2) alusel.

§ 1.   Muuta Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22.05.2018 määruse nr 13 „Kergu Lasteaia-algkooli“ põhimäärus“ § 13 lõiget 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

  „(1) Kergu Lasteaeda-algkooli juhib direktor. Väiksema kui 0,5 koormusega ametikoha puhul võib ametiasutus direktori ametiülesanded anda mõne teise haridusasutuse direktori täita. Direktor tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise. Direktor juhib õppe- ja kasvatustegevust.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Kontus
vallavanem

Piret Müür
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json