HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kergu Lasteaia-algkooli põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2021, 9

Kergu Lasteaia-algkooli põhimäärus

Vastu võetud 22.05.2018 nr 13
RT IV, 29.05.2018, 2
jõustumine 01.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2021RT IV, 31.12.2021, 403.01.2022

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ning Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 lõike 1 punkti 4 ja § 2 lõike 1 punkti 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Kergu Lasteaed-algkool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (2) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.

  (3) Põhikoolis toimub õpe I ja II kooliastmel.

§ 3.   Kooli aadress

  Kooli aadress on Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, sihtnumber 87402.

§ 4.   Pitsat, sümboolika ja kodulehekülg

  (1) Koolil on oma nimega pitsat.

  (2) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor, kooskõlastades selle eelnevalt ametiasutusega.

  (3) Koolil on oma kodulehekülg.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on olla lapsesõbralik kodukool, kus hinnatakse traditsioone, olles samas uuendusmeelsed.

  (2) Kooli ja lasteaia ülesandeks on luua lapsele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema teadmiste, tahteliste omaduste, kaasinimesi arvestavat ja keskkonda väärtustavat arengut.

2. peatükk Kooli õppe ja kasvatuse korraldus 

§ 7.   Lasteaiarühmad

  (1) Lasteaed on kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Kooli direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

  (3) Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed.

  (4) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
  1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
  2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

  (5) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

  (6) Rühmad moodustatakse õppeaasta alguses vastavalt lasteaiateenust saada soovivate laste vanusele.

  (7) Vajadusel võib Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) direktori ettepanekul moodustada sobitusrühmi.

  (8) Kooli hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.

§ 8.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Koolis toimub õppetöö statsionaarses vormis.

  (2) Õpingute alusdokumendiks on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Õppetegevus on jagatud kolmeks trimestriks. Trimestri lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.

  (4) Koolivaheajad kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.

  (5) Koolis õpetatakse A-võõrkeelena inglise keelt, B-võõrkeelena vene keelt.

  (6) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel koostatud lasteaia õppekava.

  (7) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Õppekava kinnitab direktor õppenõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (8) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse riiklikku õppekava ja valla kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (9) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (10) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (11) Koolil on oma arengukava.

§ 9.   Lasteaia tööaeg

  (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab hoolekogu ettepanekul vallavalitsus.

  (2) Lasteaia lahtioleku aja otsustab hoolekogu ettepanekust lähtudes vallavalitsus.

§ 10.   Kooli raamatukogu

  (1) Kooliga samas majas asub Kaisma raamatukogu, mis täidab kooliraamatukogu ülesannet põhikogu osas.

  (2) Koolil on õppekirjanduse kogu.

  (3) Raamatukogu põhiülesandeks on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude teabekandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskusi ning lugemishuvi.

3. peatükk Kooli õppekavaväline tegevus 

§ 11.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja –meetodeid. Huvitegevuse korraldamise aluseks on kooli õppekava ning kooli direktori poolt kinnitatud huvitööplaan.

  (2) Õppekavaväliseks tegevuseks loetakse käesoleva põhimääruse tähenduses kooli korraldatud huvitegevust või muid tegevusi.

  (3) Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, milles osalemine ja mille kaasrahastamine toimub õpilase või tema vanema nõusolekul. Kaasrahastamise hinna kehtestab direktor.

  (4) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (5) Tingimusel, et see ei lähe vastuollu kooli põhitegevusega ja õigusaktides sätestatud nõuetega, võib kool osutada järgmisi teenuseid:
  1) õppematerjalide koostamine ja levitamine;
  2) kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;
  3) õppe- ja kasvatusalase tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine.

§ 12.   Pikapäevarühm

  (1) Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.

4. peatükk Kooli juhtimine 

§ 13.   Direktor

  (1) Kergu Lasteaed-algkooli juhib direktor. Väiksema kui 0,5 koormusega ametikoha puhul võib ametiasutus direktori ametiülesanded anda mõne teise haridusasutuse direktori täita. Direktor tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise. Direktor juhib õppe- ja kasvatustegevust.
[RT IV, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb selle nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides, sealhulgas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on kooli töötajate jaoks tööandja esindaja ning määrab oma äraolekuajaks endale asendaja.

  (4) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

  (5) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe-, kasvatus- ja muu tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu eest, samuti kooli vara, sealhulgas eelarvevahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktor esitab ametiasutusele viimase nõudel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

§ 14.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on tagada kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning luua õppeks ja kasvatuseks paremad tingimused.

  (2) Kooli hoolekogu moodustatakse ja täidab oma ülesandeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja teistes õigusaktides sätestatu alusel.

§ 15.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on ühine lasteaia ja kooli õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, lasteaia ja kooli õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.

  (3) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

5. peatükk Õpilaste, vanemate ja töötajate õigused ja kohustused 

§ 16.   Laste ja õpilase õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) kvaliteetsele üldharidusele;
  2) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavalt õpiabi, sealhulgas tugimeetmete ja tõhustatud toe ja eritoe rakendamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
  4) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  5) luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  6) kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks direktori kehtestatud korras tasuta;
  7) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, ning osaleda selle töös;
  8) osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises;
  9) saada koolist teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  10) teha direktorile, õpetajatele ja teistele töötajatele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
  11) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ning ametiasutuse poole;
  12) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema õppetöös kooli tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt;
  2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
  3) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid;
  4) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) täitma kooli kodukorda;
  6) hoidma kooli head mainet;
  7) järgima tervislikke eluviise;
  8) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  9) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (3) Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 17.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus.

  (2) Esimese õpilasesinduse valimised kuulutab välja ja korraldab direktor hiljemalt kahe kuu jooksul pärast õpilastelt vastava ettepaneku saamist. Esimese õpilasesinduse valimise ettepaneku võivad teha 4.-6. klassi õpilased.

  (3) Esimene õpilasesindus moodustatakse 4.- 6. klassi õpilastest.

  (4) Iga klass esitab kahe nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kuni kaks esindajat klassi õpilastehulgast.

  (5) Hiljemalt nelja nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kutsub direktor kokku esimese õpilasesinduse koosoleku.

  (6) Esimesel koosolekul valitakse lihthäälteenamusega vähemalt esimees ja aseesimees (või president ja asepresident).

  (7) Õpilasesinduse põhimääruse koostab esimene õpilasesindus, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega

  (8) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu avalikustatakse kooli veebilehel ning pannakse koolis välja. Kõigil 4.-6. klassi õpilastel on võimalus avalikustamisest kahe nädala jooksul teha kirjalikke parandusettepanekuid. Parandusettepanekud arutab läbi õpilasesindus ühe nädala jooksul avalikustamise lõppemisest.

  (9) Õpilasesinduse põhimäärus võetakse õpilasesinduse poolt vastu lihthäälteenamusega. Hääletus viiakse läbi avalikustamises kindlaks määratud päeval.

  (10) Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Kolmekümne päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab õpilasesindusele kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada. Põhimääruse muudatused vaadatakse läbi lõigetes 7-10 sätestatud korras.

  (11) Õpilasesinduse põhimäärus jõustub selle avalikustamisest kooli veebilehel.

  (12) Kahe kuu jooksul õpilasesinduse põhimääruse jõustumisest korraldatakse uue õpilasesinduse valimised õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras.

§ 18.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse ja lasteaia töökorralduse teemal;
  2) teha kooli- ja lasteaiaelu korralduse kohta ettepanekuid;
  3) taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
  4) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  5) osaleda vanemate koosolekul;
  6) kandideerida kooli hoolekogusse;
  7) esindada last iseseisvalt eeldusel, et on olemas teise vanema nõusolek;
  8) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  9) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  10) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, ametiasutuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

  (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama õpilase osalemist õppes, sealhulgas:
  1) looma oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
  3) tutvuma kooli- ja lasteaiaelu reguleerivate aktidega;
  4) tegema põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras kooliga koostööd;
  5) kasutama meetmeid, mida kool või vallavalitsus talle pakub;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  7) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  8) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

§ 19.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajad on direktor, õppealajuhataja, tugispetsialistid, abiõpetajad, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Töötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada koolis sätestatud tingimuste kohaselt täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (3) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate ülesanne on tagada õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (4) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel, omavahelises suhtluses ja suhtluses õpilaste, laste ning nende vanematega kooli arengukavas ja kooli ja lasteaia õppekavas sätestatud sihiseadest ning alusväärtustest.

  (5) Töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. Kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on personal kohustatud sellest teavitama direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajat, lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitseid.

  (6) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

6. peatükk Kooli majandamise ja asjaajamise alused 

§ 20.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarvevahendid, mille Põhja-Pärnumaa vald on andnud koolile sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (2) Kool kasutab ja valdab tema kasutuses ning valduses olevat vara Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kehtestatud korras.

  (3) Koolil on ametiasutuse eelarves oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

  (4) Koolil on õigus osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (5) Kooli raamatupidamine on ametiasutuse tsentraliseeritud raamatupidamises.

  (6) Kooli tegevust rahastatakse kooli eelarvest, mis moodustub riigieelarvest, vallaeelarvest, laekumistest sihttoetusteks, annetustest ja projektidest.

§ 21.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele ning kooli asjaajamiskorrale. Kooli asjaajamiskorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja hoidmisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete ning dokumentide täitmise ja pidamise korrast.

  (3) Kooli arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest vastutab direktor.

  (4) Koolis peetakse dokumendiregistrit, mille pidamise eest vastutab direktor.

  (5) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtajal.

7. peatükk Ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine 

§ 22.   Kooli ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja pidamise üleandmine

  (1) Kooli korraldab ümber kooli ja tegevuse lõpetab volikogu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid ja õpilasi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kooli pidaja tagab tegevuse lõpetanud kooli lastele ja õpilastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses ja/või õpinguid mõnes muus koolis.

  (4) Kooli pidamise üleandmine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

8. peatükk Põhimääruse muutmise ja kinnitamise kord 

§ 23.   Põhimääruse muutmise ja kinnitamise kord

  (1) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor koostöös ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonnaga.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule ja hoolekogule.

  (3) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json