HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Järva valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2021, 16

Järva valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 29.12.2021 nr 30

Määrus kehtestatakse Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja arvestades noorsootöö seaduse § 151 kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne toetamise kord rahvastikuregistri andmetel Järva vallas elavate 7–19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal (edaspidi huvihariduse ja huvitegevuse toetus).

  (2) Järva Valla Noorsootöökeskus korraldab huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade kaardistamise igal aastal, mille alusel koostab huvihariduse ja huvitegevuse kava vähemalt eelseisvaks aastaks. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitab Järva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Järva Valla Noorsootöökeskus esitab huvihariduse ja huvitegevuse kava või esitatud kavas tehtud muudatused ning kava täitmise iga-aastased tulemused 15. jaanuariks Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema volitatud asutusele.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja toetuse liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärgiks on Järva valla noore huvihariduse ja huvitegevuse kaardistatud kitsaskohtade lahendamine.

  (2) Toetuste liigid on:
  1) huvihariduse toetus – toetada noorte õppimist Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolides (edaspidi huvikool) õpilaskoha tegevuskulude katmisega;
  2) teenusepakkuja toetus – toetada teenusepakkujaid noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste jätkamisel ning arendamisel;
  3) erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetus – toetada erivajadustega ja/või toimetulekuraskustes perede noorte huvitegevuses osalemist;

  (3) Põhikooli ega gümnaasiumi riikliku õppekava kohane õppeaine või kursus, sõltumata kursuse läbiviijast, ei ole toetatav tegevus.

  (4) Käesolevas määruses nimetatud teatiste, taotluste ja aruannete vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 3.   Huvihariduse toetus

  (1) Toetus on mõeldud noore huvihariduse omandamise toetamiseks ühes huvikoolis ühel erialal. Õpilane peab olema kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (2) Toetuse saamiseks tuleb huvikooli õppima asumisel noore seaduslikul esindajal esitada Järva valla ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) vormikohane teatis.

  (3) Toetuse maksmiseks sõlmivad Järva vald ja huvikooli pidaja lepingu, milles sätestatakse arveldamise kord ja tähtajad.

  (4) Toetuse suuruseks ühes kalendrikuus on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud huvikooli pidaja kinnitatud õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

§ 4.   Teenusepakkuja toetus

  (1) Teenusepakkuja toetust saab taotleda juriidiline isik või ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi teenusepakkuja).

  (2) Teenusepakkuja toetust saab taotleda:
  1) vahendite soetamiseks tegevuste läbiviimisel (näiteks erinevad õppevahendid, -materjalid ja inventar, treening- ja võistlusvormid võistkondadele, esinemisriided pärand- ja rahvakultuuri rühmadele jms);
  2) huvitegevuse juhendajale täiendava töötasu maksmiseks (maksimaalselt 50% töötasufondist, kuid mitte rohkem kui 6,50 eurot tund, sh maksud). Ametiasutuse hallatav asutus saab toetust juhendaja täiendavaks töötasuks, kui juhendajal on töösuhe ainult toetatava tegevuse läbiviimiseks;
  3) huvitegevuse juhendaja pädevuse ja kvalifikatsiooni tõstmiseks (koolitus, eksamid jms) mitte rohkem kui 50% koolituse maksumusest ja ühe juhendaja kohta 200 eurot aastas;
  4) laagri kulude katteks kuni 7 eurot noore kohta ööpäevas, kui laagripäev on lühem, on toetuse summa kuni 3,50 päeva kohta;
  5) võistlustel, töötubades, õppepäevadel, konkurssidel, festivalidel, näitustel jms osalemiseks;
  6) noorte või juhendajate transpordi korraldamiseks, sealhulgas isikliku sõiduauto kompensatsiooni kuni 0,25 eurot/km.

  (3) Teenusepakkuja toetuse ülempiir ühele teenusepakkujale on:
  1) kuni 10 000 eurot aastas, kui teenusepakkuja korraldab huvitegevust kuni kahele huviringile/treeninggrupile ja nende tegevus toimub Järva valla erinevates piirkondades;
  2) kuni 15 000 eurot aastas, kui teenusepakkuja korraldab huvitegevust kolmele või enamale huviringile/treeninggrupile ja nende tegevus toimub Järva valla erinevates piirkondades.

  (4) Järva valla erinev piirkond on käesoleva määruse mõistes Järva vallaks ühinenud iga endise omavalitsusüksuse territoorium.

  (5) Ühe spordiala toetuse kogusumma on kuni 20 000 eurot aastas.

  (6) Toetuse periood on minimaalselt kolm kuud, maksimaalselt üks õppeaasta.

  (7) Toetuse saamiseks tuleb esitada 10. septembriks ametiasutusele vormikohane taotlus.

§ 5.   Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetus

  (1) Toetust saab taotleda täisealine noor, noore seaduslik esindaja, huvikool või teenusepakkuja.

  (2) Erivajadusega noor on noor, kelle võimetest, terviseseisundist ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja soetada erivahendeid.

  (3) Toimetulekuraskustes pere on pere, kus kasvab 7-19-aastane noor (sh puudega noor) ning pere netosissetulek iga pereliikme kohta jääb pärast pere eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude maha arvamist alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

  (4) Toetust saab taotleda:
  1) huvihariduses või -tegevuses osalemise kulude katteks, kui tegevuse läbiviija on kehtestanud osalustasu;
  2) huviharidusega või -tegevusega seotud individuaalsete vahendite soetamiseks, mitte rohkem kui 150 eurot aastas;
  3) laagris osalemise toetuseks kuni 250 eurot aastas.

  (5) Toetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus.

§ 6.   Taotluse sisu

  (1) Teenusepakkuja toetuse saamiseks saab üks taotleja esitada ühe taotluse, koondades sellesse vajadusel erinevad tegevused.

  (2) Teenusepakkuja toetuse taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi;
  3) taotleja pangarekvisiidid;
  4) tegevus(t)e nimetus(ed) ja eesmärk (õpiväljund);
  5) tegevuste periood, läbiviimise koht ja aeg;
  6) viide kitsaskoha lahendamisele Järva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas;
  7) osalejate arv ja lisana osalejate nimekiri või prognoos tegevuses osalejate arvu kohta;
  8) tegevuse juhendaja pädevuse kirjeldus konkreetses valdkonnas;
  9) laagrites ja võistlustel, konkurssidel jm osaluste programm päevade kaupa, programmi tegevused peavad olema seotud huvialaga;
  10) toetuse vajalikkuse põhjendus, sh tegevuse elluviimiseks soetatavate vahendite nimekiri ning taotlusele lisatud hinnapakkumused või -päringud kõigi soetatavate vahendite kohta;
  11) taotletava toetuse suurus ja eelarve kahe perioodi kohta, kui toetust taotletakse õppeaastaks: 1. september kuni 31. detsember ja 1. jaanuar kuni 31. august.

  (3) Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetuse taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) seadusliku esindaja puhul taotleja nimi ja isikukood;
  2) huvikooli või teenusepakkuja puhul taotleja nimi ja registrikood, esindaja nimi;
  3) taotleja pangarekvisiidid;
  4) toetust saava noore nimi ja isikukood;
  5) huvihariduse või -tegevuse nimetus(ed) ja eesmärk;
  6) toetuse vajalikkuse põhjendus, sh tegevuse elluviimiseks soetatavate individuaalsete vahendite nimekiri ning hinnapakkumused või -päringud kõigi soetatavate vahendite kohta;
  7) taotletava toetuse suurus;
  8) taotleja nõusolek taotluse vajaduspõhisuse kontrollimiseks.

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Noorsootöö valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi ametnik) kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Ametnikul on õigus küsida taotluse juurde täiendavat informatsiooni või dokumente.

  (4) Ametnikul on menetlemiseks aega kaks nädalat

  (5) Huvihariduse toetuse taotlused menetleb ametnik, kes korraldab Järva valla ja huvikooli pidaja vahelise lepingu sõlmimise.

  (6) Teenusepakkuja toetuse taotlused esitab ametnik komisjonile läbi vaatamiseks ja vallavalitsuse otsuse ettepaneku tegemiseks.

  (7) Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes perede noorte toetuse otsuse eelnõu esitab ametnik vallavalitusele.

  (8) Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes perede noorte toetuse taotlused menetleb ametnik, kes lähtub järgmistest kriteeriumitest:
  1) kavandatava tegevuse tulemused toetavad Järva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas nimetatud kitsaskoha lahendamist;
  2) toetusvajadus on põhjendatud;
  3) taotletud toetuse suurus on optimaalne soovitud eesmärgi saavutamiseks ning soetatavad vahendid on seotud kavandatud tegevusega.

§ 8.   Teenusepakkuja toetuse taotluse menetlemine

  (1) Teenusepakkuja toetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse moodustatud viieliikmeline komisjon (edaspidi komisjon) 10 tööpäeva jooksul pärast ametnikult taotluste saamist.

  (2) Komisjon lähtub hindamisel järgmistest põhimõtetest:
  1) taotlus vastab käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud eesmärkidele;
  2) huvitegevus on kooskõlas Järva valla huvihariduse ja huvitegevusega kavaga;
  3) huvitegevus, millele toetust taotletakse, toimub Järva valla haldusterritooriumil;
  4) huvitegevus on kitsendusteta suunatud käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud sihtgrupile;
  5) huvitegevus on eesmärgistatud selgelt ning on noori arendav;
  6) eelarve kulud on põhjendatud (kulud vastavalt taotluse tegevustele), läbipaistvad (kulud on lahti kirjutatud piisavalt detailselt) ja optimaalsed (kulud on realistlikud, arvestades turusituatsiooni ja tagavad tegevuse jätkusuutlikkuse).

  (3) Kui ühe spordiala teenusepakkujate toetuse taotlused ületavad paragrahvi 4 lõikes 5 nimetatud summat, siis arvestab komisjon toetuse määramisel osalejate arvu.

  (4) Eelarve vahendite nappuse korral on komisjonil õigus vähendada taotlustele antavat toetust võrdses määras.

  (5) Komisjoni koostab protokolli, mis sisaldab põhjendusi ja ettepanekuid vallavalitsusele taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Protokoll esitatakse vallavalitsusele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.

§ 9.   Toetuse andmine

  (1) Teenusepakkuja toetuse andmise otsustab vallavalitsus kahe nädala jooksul komisjoni koosoleku protokolli saamisest.

  (2) Teenusepakkuja toetuse andmine otsustatakse kahes osas:
  1) toetus septembrist detsembri lõpuni;
  2) toetus jaanuarist õppeaasta lõpuni.

  (3) Käesolevas määruses nimetatud toetusi antakse arvestusega, et jaanuarist õppeaasta lõpuni antava toetuse summa osakaal kogu eelarveaastaks ettenähtud toetuse summast on mitte rohkem kui 60%.

  (4) Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetuse andmise otsustab ametniku ettepaneku alusel vallavalitsus.

  (5) Kui valla eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus otsustada toetuse väljamaksmise kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud korras.

§ 10.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlus ei vasta käesoleva määruse paragrahvides 7 ja 8 nimetatud ühele või mitmele kriteeriumile või põhimõttele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) teenusepakkuja on jätnud paragrahvis 12 toodud kohustused eelmisel toetuse perioodil täitmata;
  4) taotlejal on võlgnevusi Järva valla ees;
  5) taotlejal on muu võlgnevus Järva valla või Järva vallaga seotud juriidilise isiku ees;
  6) taotleja on eelneval perioodil rikkunud Järva vallalt saadud toetuse kasutamise nõudeid;
  7) taotluses nimetatud tegevusi toetatakse juba Järva valla eelarvest;
  8) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus. Taotluse rahuldamata jätmine peab olema põhjendatud.

§ 11.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse välja taotleja näidatud arvelduskontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuse korralduse vastuvõtmist.

  (2) Ametiasutuse hallatavale asutusele eraldatakse toetus pärast vallavalitsuse korralduse vastuvõtmist.

§ 12.   Teenusepakkuja toetuse saaja kohustused

  (1) Teenusepakkuja toetuse saaja kohustub:
  1) ellu viima toetuse taotlemisel nimetatud tegevused taotluses nimetatud perioodil;
  2) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata ning kasutamata summa ületab 10 eurot;
  3) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust (välja arvatud ametiasutuse hallatav asutus);
  4) nimetama huvitegevust reklaamides või meedias kajastades Järva valda tegevuse toetajana (välja arvatud ametiasutuse hallatav asutus);
  5) esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase vahearuande 30. detsembriks või lõpparuande kuu aja jooksul peale tegevuse perioodi lõppu;
  6) sisestama Järva valla huvitegevuse registrisse Huvihunt (edaspidi Huvihunt) registri põhimääruses nimetatud andmed.

  (2) Vahearuandega antakse ülevaade:
  1) eraldatud vahendite kasutamise seisust aasta lõpuks;
  2) tegevuse perioodil tekkinud muudatustest.

  (3) Lõpparuandes esitatakse:
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood;
  2) toetuse saaja esindaja nimi;
  3) tegevuse nimetus;
  4) hinnang tegevuse eesmärgi täitmise, õnnestumise, mõju ning jätkusuutlikkuse kohta;
  5) tegevuses osalenute arv ja nimed, sealhulgas kavandatud ja tegelik osalejate arv erinevuse korral ning erinevuse põhjendus, välja arvatud juhul, kui need andmed on kättesaadavad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud registrist;
  6) käesoleva määruse alusel saadud toetuse suurus, toetusega soetatud vahendite nimekiri, iga vahendi kohta tuuakse välja tegelik maksumus ning kõigi vahendite kogumaksumus;
  7) vajadusel selgitus taotluses nimetatud ja tegelikult soetatud vahendite või nende maksumuse erinevuste põhjendamiseks.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb ametiasutuse ametnik.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses sätestatud ja toetuse saaja taotluses lubatud kohustustest ja nõuetest kinnipidamist.

  (3) Ametnikul on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks ning teha vallavalitsusele ettepanek nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi.

  (4) Vallavalitsus võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses lubatut;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud tähtaegselt ja nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Teenusepakkuja toetuse taotluse esitamise tähtaeg 2021/2022 õppeaasta II poolaastaks on 15. jaanuar.

  (2) Registrisse Huvihunt andmete sisestamise kohustus tekib arvates Järva valla huvitegevuse registri põhimääruse kehtima hakkamisest. Vastava info edastab mõistliku aja jooksul toetuse saanud teenusepakkujatele ametnik.

  (3) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json