HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2022, 8

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 22.12.2022 nr 30

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel ning arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktist 5 tulenevat volitust.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatava üldhariduskooli ning koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteaed) hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogu koosseisu kinnitamist ning hoolekogu töökorda.

§ 2.   Hoolekogu mõiste, ülesanne, volituste kestus

  (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ning huvidele ja teha koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Üldhariduskooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (3) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel antud õigusaktides pandud ülesandeid.

  (4) Üldhariduskooli hoolekogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks. Lasteaia hoolekogu koosseis kinnitatakse igaks õppeaastaks.

2. peatükk Hoolekogu liikmete valimine 

§ 3.   Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab üldhariduskooli või lasteaia direktor (edaspidi direktor).

§ 4.   Hoolekogu koosseis

  (1) Lasteaia hoolekogu koosseisu kuulub õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Järva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) esindaja.

  (2) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuulub üks Järva Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esindaja, üks õppenõukogu esindaja, igast kooliastmest vähemalt üks vanemate esindaja, üks õpilasesinduse (kui see on moodustatud) esindaja, võimalusel üks vilistlaste ning üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (3) Ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli hoolekogu koosseisu kuulub üks volikogu esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteaia õpetajaid, üks õpilasesinduse (kui see on moodustatud) esindaja, kuni viis (igast kooliastmest vähemalt üks) kooli õpilaste vanemate ja kuni kolm lasteaia laste vanemate esindajat, võimalusel üks vilistlaste ning üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (4) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub üks volikogu esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, kuni viis (igast kooliastmest vähemalt üks) põhikooli õpilaste vanemate esindajat, üks gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja, üks õpilaste esindaja, võimalusel üks vilistlaste ning üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (5) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse üldhariduskooli hoolekogu koosseisust.

  (6) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda üldhariduskooli töötajate hulka.

  (7) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate esindajad ei tohi kuuluda lasteaia töötajate hulka.

§ 5.   Vanemate esindaja

  (1) Üldhariduskooli õpilaste ja lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul.

  (2) Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on samas üldhariduskoolis või lasteaias valitud teise rühma, teiste vanemate, vilistlaste või kooli toetavate organisatsioonide esindajaks.

  (3) Vanemate esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega.

  (4) Vanemate esindaja valimine protokollitakse.

  (5) Vanemate esindaja esindab hoolekogus esindatavate arvamusi, mille ta selgitab välja enda valitud viisil.

§ 6.   Üldhariduskooli vilistlaste esindaja

  (1) Üldhariduskooli vilistlased valivad kooli hoolekogusse oma esindaja ja esitavad direktorile esindajaks valitud isiku andmed.

  (2) Kui üldhariduskooli vilistlased ei vali endi seast esindajat kooli hoolekogusse, on direktoril õigus teha vastav ettepanek mõnele kooli vilistlasele. Ettepanekuga nõustumisel annab vilistlane hoolekogu töös osalemiseks kirjaliku nõusoleku.

§ 7.   Üldhariduskooli toetava organisatsiooni esindaja

  (1) Üldhariduskooli tegevust toetavad organisatsioonid valivad hoolekogusse oma ühise esindaja ja esitavad direktorile esindajaks valitud isiku andmed.

  (2) Kui üldhariduskooli tegevust toetavad organisatsioonid ei vali endi seast esindajat kooli hoolekogusse, on direktoril õigus teha vastav ettepanek mõnele kooli tegevust toetavale organisatsioonile hoolekogusse esindaja määramiseks. Ettepanekuga nõustumisel annab esindaja hoolekogu töös osalemiseks kirjaliku nõusoleku.

§ 8.   Üldhariduskooli õpilaste esindaja

  (1) Õpilasesindus valib hoolekogusse ühe õpilaste esindaja.

  (2) Õpilaste esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga õpilane. Kandidaadi võib üles seada iga õpilane. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega ja protokollitakse.

§ 9.   Lasteaia õpetajate esindaja

  (1) Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

  (2) Lasteaia õpetajate esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kes on määratud direktori asendajaks tema eemalviibimise ajal. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osa võttev õpetaja. Esindaja valitakse hääletamise teel ja otsustatakse lihthäälteenamusega.

  (3) Lasteaia õpetajate esindaja valimine protokollitakse.

§ 10.   Üldhariduskooli õppenõukogu esindaja

  (1) Üldhariduskooli õppenõukogu esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul.

  (2) Ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli õppenõukogu valib kaks esindajat, kellest üks esindab lasteaia ja teine põhikooli õpetajaid.

  (3) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi õppenõukogu valib kaks esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid.

  (4) Üldhariduskooli õppenõukogu esindajaks võib olla kooli iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kes on määratud direktori asendajaks tema eemalviibimise ajal.

  (5) Õppenõukogu esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu koosolekust osa võttev õpetaja. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega.

  (6) Õppenõukogu esindaja valimine protokollitakse.

§ 11.   Järva valla esindaja

  (1) Volikogu määrab esindaja üldhariduskooli hoolekogusse volikogu otsusega, vallavalitsus määrab esindaja lasteaia hoolekogusse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Volikogu määrab oma esindaja üldhariduskooli hoolekogusse volikogu liikmete hulgast uue koosseisu volituste algamisel. Volikogu esindaja volitused kestavad kuni volikogu uue koosseisu poolt volikogu esindaja määramiseni. Kui volikogu esindaja volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, määrab volikogu uue esindaja.

  (3) Vallavalitsuse määratud esindaja volitused lasteaia hoolekogus kestavad kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

3. peatükk Hoolekogu koosseisu kinnitamine 

§ 12.   Esindajate andmete esitamine

  (1) Lasteaia direktor esitab iga õppeaasta alguses hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed.

  (2) Üldhariduskooli direktor esitab vallavalitsusele hiljemalt 15. oktoobriks hoolekogusse valitud esindajate andmed sellel õppeaastal, millal hoolekogu koosseisu volitused lõppesid.

  (3) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib üldhariduskooli direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt.

§ 13.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikme volitused

  (1) Vallavalitsus kinnitab lasteaia ja üldhariduskooli hoolekogu koosseisu hiljemalt 15 päeva jooksul pärast lasteaia või kooli direktorilt hoolekogusse valitud esindajate andmete või taotluse saamist.

  (2) Üldhariduskooli hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kolm aastat. Lasteaia hoolekogu koosseisu volitused kehtivad ühe õppeaasta. Kui hoolekogu koosseisu volituste ajal toimuvad muudatused hoolekogu koosseisus, siis uue liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu volituste lõpuni.

  (3) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel üldhariduskoolist või lasteaia laste nimekirjast;
  2) volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajaks valitud isiku tööle asumisel üldhariduskoolis või lasteaias, mille hoolekogu liige ta on;
  3) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  4) õppenõukogu esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  5) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  6) esindaja surma korral;
  7) esindaja kirjaliku avalduse alusel;
  8) kui hoolekogu liige on puudunud kolm korda järjestikku hoolekogu koosolekult.

§ 14.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel teavitab üldhariduskooli või lasteaia direktor sellest esimesel võimalusel vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

4. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 15.   Üldhariduskooli hoolekogu ülesanded

  Üldhariduskooli hoolekogu:
  1) kinnitab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  2) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis ning ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli laste arvu sõime- või lasteaiarühmas;
  3) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  4) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  5) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  6) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli õppekava kinnitamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  8) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  9) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  10) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta ning osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud komisjoni töös;
  11) annab arvamuse kooli eelarve eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  13) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  14) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) teeb ettepaneku kooli lasteaia osa aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku aja kohta;
  17) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse ja selle kehtima hakkamise tähtaja arvestusega, et toidukulu päevamaksumuse tõusu muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma vähemalt 30 päeva;
  18) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 16.   Lasteaia hoolekogu ülesanded

  Lasteaia hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
  3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  4) kinnitab lasteaia kodukorra;
  5) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  6) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku aja kohta;
  7) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  9) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse ja selle kehtima hakkamise tähtaja arvestusega, et toidukulu päevamaksumuse tõusu muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma vähemalt 30 päeva;
  11) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 17.   Hoolekogu juhtimine

  (1) Hoolekogu tegevust juhib hoolekogu esimees, keda asendab tema äraolekul kõigis küsimustes aseesimees. Hoolekogu esimees on kohustatud aseesimeest teavitama, kui tal esineb takistus hoolekogu esimehe ülesannete täitmisel.

  (2) Hoolekogu liikmed valivad avalikul hääletamisel oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja protokollija.

  (3) Peale hoolekogu uue koosseisu kinnitamist kutsub direktor kokku hoolekogu koosoleku, mille päevakorras on hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. Direktor juhib hoolekogu koosolekut kuni hoolekogu esimehe valimiseni ja annab pärast esimehe valimist koosoleku juhtimise esimehele üle.

  (4) Kui hoolekogul puuduvad esimees ja aseesimees, siis kutsub direktor hoolekogu esimehe valimiseks hoolekogu koosoleku kokku ja juhib hoolekogu koosolekut kuni hoolekogu esimehe valimiseni, pärast esimehe valimist annab direktor koosoleku juhtimise esimehele üle.

  (5) Kui hoolekogu esimees kutsub hoolekogu koosoleku kokku, kuid astub tagasi enne koosoleku toimumist, siis korraldab direktor hoolekogu esimehe valimised enne kavandatud päevakorra juurde asumist. Kui hoolekogul on aseesimees, siis korraldab hoolekogu esimehe valimised aseesimees. Pärast hoolekogu esimehe valimist antakse koosoleku juhtimine esimehele üle.

§ 18.   Hoolekogu töövorm ja tegevuse planeerimine

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku direktor.

  (2) Hoolekogu koosolek võib toimuda ka elektroonilise koosolekuna.

  (3) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles määratakse tegevuse eesmärgid, töökava ja tähtajad.

  (4) Hoolekogu tööplaan on kättesaadav üldhariduskooli ja lasteaia veebilehel.

§ 19.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Üldhariduskooli hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Lasteaia hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kvartalis.

  (2) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord tehakse teatavaks hoolekogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele vähemalt seitse kalendripäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega.

  (4) Kui hoolekogu päevakorras on teema, mille osas peab hoolekogu liige välja selgitama esindatavate arvamuse, peab hoolekogu liikmele enne koosoleku toimumist jääma mõistlik aeg esindatavate arvamuse väljaselgitamiseks.

§ 20.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub hoolekogu esimees kokku vähemalt kahe hoolekogu liikme, üldhariduskooli või lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul, kui see on vajalik kiire ja erakorralise küsimuse lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord tehakse teatavaks hoolekogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

  (3) Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega.

§ 21.   Hoolekogu koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees või tema puudumisel aseesimees.

  (2) Hoolekogu esimees korraldab koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamise ning asjakohaste materjalide eelneva tutvustamise hoolekogu liikmetele.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute saamiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Vajadusel kutsub hoolekogu esimees liikmeks mitteolevaid isikuid hoolekogu koosolekule nõu või selgitusi andma päevakorras olevatel teemadel.

  (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees kokku uue koosoleku.

  (6) Hoolekogu koosolekutest võtab aruandekohustuslikuna osa üldhariduskooli või lasteaia direktor.

§ 22.   Hoolekogu liikme õigused

  (1) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (2) Hoolekogu liikmel on õigus:
  1) teha ettepanekuid koosoleku toimumise aja kohta, päevakorra täiendamiseks või muutmiseks;
  2) avaldada koosolekul arvamust;
  3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
  4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
  5) jääda eriarvamusele, mis protokollitakse.

§ 23.   Hoolekogu koosoleku protokollimine

  (1) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokolli võib koostada koosoleku salvestuse põhjal. Pärast protokolli allkirjastamist salvestus hävitatakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused või esimehe loal koosolekust osa võtnud isikud;
  6) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  7) koosoleku kestel saabujate ja lahkujate kellaajad (sh, et oleks eristatav millistes aruteludes nad osalesid ja hääletasid);
  8) päevakord;
  9) koosolekul sõna võtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  10) vastu võetud otsused;
  11) osalejate arvamused ja eriarvamused, ettepanekud otsuse täiendamiseks ja muutmiseks.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele, üldhariduskooli ja lasteaia direktorile ning ametiasutusele.

  (4) Hoolekogu protokollid avalikustatakse ja säilitatakse vastavalt üldhariduskooli ja lasteaia asjaajamise korraldusele.

§ 24.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on avalik. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti. Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks kolme tööpäeva jooksul pärast protokolli allkirjastamist. Kui hoolekogu otsus on suunatud kindlale isikule, teavitab hoolekogu esimees isikut tehtud otsusest kolme tööpäeva jooksul pärast protokolli allkirjastamist. Adressaadi nõudmisel väljastab üldhariduskool või lasteaed talle väljavõtte hoolekogu protokollist.

  (3) Hoolekogu õiguspäraste otsuste täitmist korraldab üldhariduskooli või lasteaia direktor.

  (4) Hoolekogu otsused on avalikud, kui õigusaktid ei sätesta teisiti.

§ 25.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, üldhariduskooli või lasteaia üle järelevalvet tegeva asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 26.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu esimees esitab õppeaasta jooksul tehtud töö aruande vanemate koosolekul, aruanne avalikustatakse üldhariduskooli või lasteaia veebilehel.

  (2) Aruanne kajastab õppeaasta jooksul saavutatud tulemusi, lahendatud küsimusi ja uueks õppeaastaks kavandatud plaane. Aruanne säilitatakse vastavalt üldhariduskooli või lasteaia asjaajamise korraldusele.

§ 27.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 51 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json