Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Alutaguse valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2022, 30

Alutaguse valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Noortevolikogu moodustamine

  Alutaguse Vallavolikogu juurde moodustatakse Alutaguse valla noortevolikogu.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Alutaguse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev nõuandev esinduskogu, mis esindab valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (3) Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (4) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovituslikud.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Alutaguse valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb volikogule noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) teeb koostööd teiste omavalitsuste ja maakondade noortevolikogude või noortekogudega;
  3) korraldab noortele üritusi ja viib ellu omaalgatuslike projekte.

§ 4.   Noortevolikogu moodustamine

  (1) Noortevolikogu valitakse 7-liikmelisena salajastel valimistel. Noortevolikogu liige valitakse salajasel hääletusel kaheks aastaks.

  (2) Valimistel moodustatakse kolm piirkonda vastavalt haridusasutuste asukoha territooriumitele (Iisaku, Illuka, Mäetaguse).

  (3) Noortevolikokku pääseb igast piirkonnast enim hääli saanud kandidaat, ülejäänud noortevolikogu kohad täidetakse häälteenamuse alusel.

§ 5.   Noortevolikogu valimiste korraldus

  (1) Noortevolikogu korralised valimised toimuvad novembrikuu viimasel nädalal.

  (2) Noortevolikogu valimised korraldab valimiskomisjon.

  (3) Valimiskomisjon on 6-liikmeline:
  1) komisjoni esimees on valla valimiskomisjoni esimees, kelle ülesanne on komisjoni tegevuse korraldamine;
  2) komisjoni kuulub lisaks valimiskomisjoni esimehele vähemalt üks vallavalitsuse teenistuja, vähemalt üks vallavolikogu esindaja ja vähemalt üks noorte esindaja, kellel on varasem noorte esinduskogus osalemise kogemus;
  3) valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerija.

  (4) Valimiskomisjoni koosseisu kinnitab vallavolikogu.

  (5) Valimiskomisjon:
  1) registreerib esitatud kandideerimisavaldused;
  2) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
  3) korraldab noortevolikogu valimised;
  4) teeb kindlaks valimistulemused;
  5) lahendab laekunud kaebused.

§ 6.   Noortevolikogusse kandideerimine

  (1) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13–26 aastane noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vald.

  (2) Noortevolikogu kandidaadil tuleb esitada isiklikult allkirjastatud kandideerimisavaldus valimiskomisjonile. Avalduse esitamise tähtaeg on kaks nädalat enne valimiste toimumist.

  (3) Avalduses tuleb esitada järgmised andmed:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadi sünniaeg;
  3) õppeasutus, kus kandidaat õpib, või töökoht.

  (4) Kui kandidaatide arv on väiksem kui seitse, valimisi ei toimu. Uued korralised valimised korraldatakse 30 päeva pärast ja tegutseva noortevolikogu liikmete volitused pikenevad automaatselt vastava aja võrra.

§ 7.   Noortevolikogu valimisõigus

  Noortevolikogu valimise õigus on noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 13-26 aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vald.

§ 8.   Hääletamiskord

  (1) Hääletamine toimub valimiskomisjonis pabersedeliga või elektroonilises keskkonnas.

  (2) Igal valijal on üks hääl. Hääletada saab üks kord.

  (3) Pabersedeliga hääletamise korral väljastab valimiskomisjon hääletussedelid.

  (4) Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

  (5) Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada valimiskomisjonilt uus sedel. Valija peab rikutud või kasutamata hääletamissedeli valimiskomisjonile tagastama.

  (6) Pärast hääletamissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja laseb sedeli hääletuskasti.

§ 9.   Hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine

  (1) Valimiskomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist. Avamise juures peab olema üle poole valimiskomisjoni koosseisust.

  (2) Enne hääletamiskastide avamist peab valimiskomisjon üle lugema ja kustutama kõik valijatele välja andmata jäänud, samuti valijate tagastatud rikutud hääletamissedelid. Hääletamissedelid kustutatakse sedeli nurga äralõikamisega.

  (3) Valimiskomisjon teeb hääletamiskastides olnud sedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute sedelite arvu ning kandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need oma protokolli.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel:
  1) millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
  2) millele kirjutatud numbriga kandidaati ei kandideeri noortevolikogu valimistel;
  3) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud või;
  4) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

  (5) Kui hääletamissedelile ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletamissedel kehtivaks.

  (6) Pärast hääletamistulemuste kindlakstegemist pakitakse kehtivad sedelid kandidaatide kaupa, eraldi pakkidesse pannakse kehtetud sedelid, valijatele välja andmata jäänud sedelid ja valijate tagastatud rikutud sedelid. Pakile märgitakse, millised sedelid ja kui palju neid pakis on.

  (7) Elektrooniliste häälte lugemiseks kasutab valimiskomisjon etteantud ligipääsuvahendid ja teeb kindlaks:
  1) elektroonilisest hääletamisest osavõtnud valijate arvu;
  2) kehtetute elektrooniliste häälte arvu;
  3) tühistatud elektrooniliste häälte arvu;
  4) kandidaatidele antud elektrooniliste häälte arvu.

  (8) Kui mitu kandidaati saavad sama arvu hääli, korraldab valimiskomisjon noortevolikogu liikme määramiseks avaliku liisuheitmise.

  (9) Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (10) Valimistulemused teeb kindlaks valimiskomisjon, kes registreerib oma otsusega noortevolikogu liikmete pingerea. Pingerea koostamisel arvestatakse käesoleva määruse § 4 lõikes 3 sätestatut.

  (11) Uue noortevolikogu liikmete volitused algavad valimistulemuste valla veebilehel avalikustamisele järgnevast päevast.

  (12) Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi Alutaguse valla veebilehe noortevolikogu alamlehel ja Alutaguse valla lehes.

  (13) Noortevolikogu valitud koosseisu kutsub kokku valimiskomisjoni esimees.

§ 10.   Noortevolikogu juhtorganid

  (1) Noortevolikogu valib volikogu esimehe ja aseesimehe salajasel hääletusel noortevolikogu volituste ajaks.

  (2) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Esimees ja aseesimees moodustavad noortevolikogu 3-liikmelise juhatuse, kes:
  1) korraldab noortevolikogu tööd ja asjaajamist;
  2) esindab noortevolikogu;
  3) esitab noortevolikogu otsuse ettepanekuna volikogule või vallavalitsusele;
  4) täidab noortevolikogu otsusega pandud ülesandeid.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe ametist vabastada, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 11.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) liikme avalduse alusel;
  2) istungi koosseisu häälteenamusega kui liige on oluliselt rikkunud põhikirja kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet.

  (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimistulemuste pingerea järgi uue liikmega. Kui valimistulemuste pingerea järgi uut liiget ei leita, korraldatakse liikme leidmiseks uued valimised.

§ 12.   Noortevolikogu pädevus

  Noortevolikogu:
  1) arutab valla noori puudutavaid küsimusi ning teeb ettepanekuid volikogule ja valitsusele;
  2) toetab ja aitab kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) algatab noorteprojekte;
  4) teeb koostööd valla õpilasesinduse ning noortekeskusega;
  5) vahendab teavet volikogu ja valitsuse ning noorte vahel;
  6) teeb koostööd teiste omavalitsuste ja maakondade noortevolikogude või noortekogudega;
  7) korraldab noortele üritusi ja viib ellu omaalgatuslikke projekte.

§ 13.   Noortevolikogu liikme õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogu liikmel on õigus:
  1) saada igakülgset teavet noortevolikogu juhatuse tegevuse kohta;
  2) osaleda noortevolikogu üritustel ja läbiviidavates projektides;
  3) osaleda hääleõiguslikuna istungi töös;
  4) osaleda volikogu komisjonis ja avaldada arvamust noori puudutavas küsimuses vastavalt põhimääruse eesmärgile;
  5) esitada avaldus noortevolikogust välja astumiseks.

  (2) Noortevolikogu liikmel on kohustus:
  1) aidata kaasa noortevolikogu eesmärgi saavutamisele;
  2) täita noortevolikogu põhimäärusest ja noortevolikogu otsusest tulenevat kohustust;
  3) osaleda noortevolikogu istungil;
  4) täita talle noortevolikogu poolt antud ülesannet;
  5) vajadusel esindada noortevolikogu.

§ 14.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövorm on avalik istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Istungi kutsub kokku ja seda juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees või volitatud noortevolikogu liige.

  (3) Erakorraline istung kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Istung protokollitakse ning otsus vormistatakse protokollilise otsusena.

  (5) Istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (6) Noortevolikogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui ei ole sätestatud teisiti.

  (7) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks komisjone või töörühmi, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu.

  (8) Noortevolikogu liikmed osalevad soovi korral volikogu komisjoni töös külalisena.

  (9) Noortevolikogu istungi võib läbi viia elektrooniliste vahendite vahendusel. Elektroonilise istungi vajalikkuse, toimumise ja läbiviimise otsustab noortevolikogu esimees või esimehe puudumisel aseesimees.

§ 15.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 16.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Marek Kullamägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json