Teksti suurus:

Koolitervishoiu korraldamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Koolitervishoiu korraldamine

Vastu võetud 24.08.1995 nr 51
RTL 1995, 60, 0
jõustumine 01.09.1995

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.12.2000/95 (RTL 2001, 4, 41) 15.01.2001

03.03.2003/40 (RTL 2003, 34, 519) 17.03.2003

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” (RT I 1993, 63, 892; 79, 1186; 1994, 91, 1528; 1996, 49, 953; 1997, 24, 365; 69, 1111; 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) paragrahvi 32 lõike 2 alusel.

1. Kinnitada juurdelisatud "Koolitervishoiu korraldamise juhend" koos lisadega 1, 2, 3 ja 4.

2. [kehtetu].

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

3. [kehtetu].

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

4. Kehtestada käesolev määrus 1. septembrist 1995. a.

 
Kinnitatud
sotsiaalministri
24. augusti 1995. a. määrusega nr. 51

Koolitervishoiu korraldamise juhend

1. Koolitervishoiu sisu

1.1. Koolitervishoid hõlmab õpilaste tervist edendava, haigusi ennetava, ravi- ja tervisekaitsealast tegevust.

1.2. Koolitervishoiu eesmärk on jälgida õpilaste tervislikku seisundit, kujundada tervislikku eluviisi kooli personali ja õpilaste seas, ennetada õpilaste haigestumist ja krooniliste haiguste väljakujunemist, jälgida meditsiiniliselt põhjendatud õppekoormuse rakendamist ja tervisliku keskkonna loomist, osutada vajadusel arstiabi.

2. Koolitervishoiu korraldamine

2.1. Käesolev juhend on kohustuslik põhikoolide ja gümnaasiumide koolitervishoiu korraldamiseks (v.a. hälvikute erikoolid ja sanatoorsed koolid).

2.2. Koolitervishoidu korraldab kooli pidaja koos kooli direktoriga (juhatajaga). Koolitervishoiuteenust osutava arsti teeninduspiirkonna suurus on orienteeruvalt 2300 õpilast  ning koolitervishoiuteenust osutava õe teeninduspiirkonna suurus on orienteeruvalt 700 õpilast.

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

2.3. [kehtetu].

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

2.4. Koolitervishoiuteenust võivad osutada lastearst, perearst, pereõde või kooliõde kas füüsilisest isikust ettevõtjana või juriidilise isiku kaudu.

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

2.5. [kehtetu]

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

2.6. Koolitervishoiuteenuse osutamisel juhindub arst kooliarsti ametijuhendist (lisa 1), kooliõpilaste (7-18. a. 11.k. 29 p) arstliku profülaktilise abi juhendist (lisa 3), meditsiiniinstrumentaariumi normidest (lisa 4) ja sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 15 “Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele,  sisseseadele ja aparatuurile” (RTL 2002, 18, 235) paragrahvides 2 ja 3 kehtestatud nõuetest koolitervishoiuteenuse osutamiseks.

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

2.6¹. Koolitervishoiuteenuse osutamisel juhindub kooliõde kooliõpilaste (7-18. a. 11.k. 29 p) arstliku profülaktilise abi juhendist (lisa 3), sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 11 “Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu” (RTL 2002, 14, 178, 42, 597) ja sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määrusega nr 15 “Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” kehtestatud nõuetest koolitervishoiuteenuse osutamiseks.

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

3. Koolitervishoiu finantseerimine

3.1. [kehtetu]

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

3.2. Koolitervishoiuteenuse eest tasub Eesti Haigekassa Vabariigi Valitsuse 24. septembri määrusega nr 302 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” (RT I 2002, 78, 468) paragrahvis 4 kehtestatud korras ja ulatuses.

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

3.3. Koolis töötava tervishoiutöötaja kabineti kommunaal-, sisseseade- ja aparatuurikulud katab kooli pidaja.

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

3.4. Sotsiaalministri 30. oktoobri 1996. a määruse nr 28 “Laste kaitsepookimise korraldamine” (RT I 1996, 144, 701; 2002, 57, 856) täitmiseks vajaminevad vaktsiinid eraldatakse tasuta kohaliku tervisekaitse talituse kaudu.

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

4. Aruandluse korraldamine

4.1. Koolitervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama tervishoiustatistikat ja tervishoiualase majandustegevuse aruandeid vastavalt “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360, 61, 375, 62, 377) § 47 lõike 2 alusel kehtestatud korrale.

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

 
Lisa 1
Koolitervishoiu korraldamise juhendi juurde

Kooliarsti ametijuhend

1. Kooliarsti põhikohustused on:
1.1. haigusi ennetav töö;
1.2. dispanseerne töö;
1.3. ravitöö;
1.4. tervisekasvatuslik töö;
1.5. kutsenõustamine;
1.6. töö analüüs.

2. Haigusi ennetav töö

2.1. Igal sügisel kontrollib õppeaasta algul kõikide esimeste klasside õpilaste tervist.

2.2. Kooliaasta algul teeb kõikide uute õpilaste arstliku läbivaatuse, määrates
- õpilaste somaatilise ja psüühilise tervise seisundi,
- füüsilise ja sugulise arengu,
- kuuluvuse kehalise kasvatuse gruppi,
- vajalikud tervistavad üritused.

2.3. Õppeaasta jooksul teeb arstliku profülaktilise läbivaatuse IV, VI, IX, X ja XII klassi õpilastele.

2.4. Analüüsib haigestumise ja koolitraumatismi olukorda ja organiseerib vastavaid preventiivseid üritusi.

2.5. Kooliarst koostab vastavalt vajadusele õpilaste vaktsineerimise plaani.

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

2.6. Nakkushaiguste puhkemisel kehtestab vajaliku sanitaarreþiimi nakkuste leviku tõkestamiseks, informeerib kooli direktorit ja kohalikku tervisekaitsetalitust, jälgib nakkuskontaktseid.

2.7. Kontrollib õppetöö režiimi, osaleb koolikoormuse reguleerimises, jälgib tervisekaitse normatiivide täitmist, analüüsib kooliõpilaste tervislikku seisundit.

2.8. Kontrollib õpilaste toitlustamise organiseerimist, hindab toiduratsiooni. Informeerib puudustest tervisekaitse talitust, kooli direktorit, lapsevanemaid.

2.9. Organiseerib psühhoprofülaktilisi üritusi psüühilist korrektsiooni vajavatele õpilastele.

3. Dispanseerne töö

3.1. Jälgib dispanseersel arvel olevaid õpilasi. Korraldab neile lastele taastusravi üritusi vastavalt raviarsti soovitustele.

3.2. Reguleerib tervisehäiretega õpilaste koolikoormust ning teeb ettepanekuid nende õppetöö korraldamiseks.

4. Ravitöö

4.1. Suunab haigeid lapsi eriarstlikule konsultatsioonile, statsionaarsele ravile või uuringutele.

4.2. Teostab vajadusel õpilaste ambulatoorset vastuvõttu koolis ja määrab ravi.

5. Tervisekasvatuslik töö

5.1. Viib läbi ja korraldab koos pedagoogidega tervisekasvatuslikke vestlusi ning loenguid õpilastele ja kooli personalile.

5.2. Korraldab ja viib läbi tervisekasvatuslikke üritusi lastevanematele - perekoolid, loengud, vestlused nii rühmiti kui individuaalselt.

5.3. Nõustab tervisekasvatuse õpetajaid somaatilise ja psüühilise tervise küsimustes.

6. Kutsenõustamine

6.1. Aitab õpilastel orienteeruda kutsevalikus sõltuvalt nende tervislikust seisundist.

7. Töö aruanne ja analüüs

7.1. Täidab kehtiva dokumentatsiooni ning esitab jooksva aruandluse vastavalt kehtestatud korrale.

7.2. [kehtetu]

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

7.3. Kaitsepookimiste jooksev aruandlus toimub Sotsiaalministeeriumi kehtestatud korras vastavalt 3. augusti 1992. a. käskkirjale nr. 46.

 

Lisa 2
[kehtetu]
[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

 

 
Lisa 3
Koolitervishoiu korraldamise juhendi juurde

Kooliõpilaste (7-18 a. 11 k. 29 p.) arstliku profülaktilise abi juhend

Arstlike profülaktiliste läbivaatuste eesmärgiks on tervisehäirete varane avastamine, krooniliste haiguste dünaamika jälgimine ning tervisekasvatus. Profülaktiline läbivaatus toimub arsti, meditsiiniõe, lastevanemate ja koolipersonali koostöös.

Arstliku profülaktilise läbivaatuse järgselt antakse hinnang lapse tervisele ning tervisehäirete või krooniliste haiguste korral määratakse kas eriarsti konsultatsioon, uuringud või tervistavad üritused koolis, kodus või raviasutuses.

Arst ja õde teevad profülaktilisi läbivaatusi vastavalt tabelis 1 näidatud sagedusele. Töö sisu ja tegija on toodud tabelis 2.

Juhend koosneb järgmistest lisadest:
lisa 1 - Kooliõpilaste (7-18 a. 11 k. 29 p.) arstliku profülaktilise jälgimise sagedus;
lisa 2 - Arstliku profülaktilise läbivaatuse sisu.

 
Lisa 1

Kooliõpilaste (7-18 a. 11 k. 29 p.) arstliku profülaktilise jälgimise sagedus

Klass
Vanus
Arst
Õde
Immuniseerimise aeg
I
7-8
+
POLIO 6.-7. a.
BCG 2 (Mantoux negat.)
II
8-9
+
DT 5 9. a.
III
9-10
+
IV
10-11
+
V
11-12
+
VI
12-13
+
MR 2
VII
13-14
+
VIII
14-15
+
BCG 3 (Mantoux negat.)
IX
15-16
+
DT 16. a.
X
16-17
+
XI
17-18
+
XII
18-19
+
 
Lisa 2

Arstliku profülaktilise läbivaatuse sisu

Õe ülesanded:

1) füüsilise arengu hindamine - kaal, pikkus. Soovitav on välja arvestada Kettle'i indeks:

  kaal 2
I =  ----------
  kasv m

Indeksi väärtused:
füüsilise arengu taset võib hinnata ka tabelite alusel (vanus, sugu - kasv, kasv - kaal; vt. Abitabelid pediaatritele. - TRÜ, 1989);

2) nägemisteravuse hindamine;

3) arteriaalse vererõhu määramine - mõõdetakse istuvas asendis puhkuse järgselt mõlemal käel. Tehakse 2 mõõtmist ja fikseeritakse viimase mõõtmise tulemused;

4) kuulmisteravuse hindamine - sosinkõne abil;

5) uriinis suhkru, valgu määramine - juhul, kui on võimalik muretseda koolile uriinisuhkru ja valgu määramise testrid.

Arsti ülesanded

Tutvub õe uuringute tulemustega, vestleb klassijuhatajaga, seejärel:

1) selgitab anamneesi, sealhulgas riskifaktorid - toitumise iseärasused, tegelemine kehakultuuriga, suitsetamine jne;

2) hindab tugi-liikumisaparaadi seisundit:
rüht - eest- ja tagantvaates, küljelt, sammudes;
skolioos - kere painutused ette eest- ja tagantvaates;

3) hindab puberteedi astet vastavalt rahvusvaheliselt väljatöötatud süsteemile ja annab puberteediastme hinde pallides;

4) vaatab läbi teised organsüsteemid.

 
Lisa 4
Koolitervishoiu korraldamise juhendi juurde

 Kooliarsti kabineti sisustus ja meditsiiniinstrumentaarium

KOOLIARSTI KABINET

Sisustus

1.-17. [kehtetu]

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

18. Väike külmutuskapp        1

Meditsiiniinstrumentaarium
(arvestatud 700 õpilase kohta aastas)

1.-24. [kehtetu]

[RTL 2003, 34, 519 – jõust. 17.03.2003]

Anafülaktilise šoki vastased vahendid

1. Sol. Adrenalini 0,1% - 1,0 3 ampulli
2. Sol. Prednisoloni 30 mg in amp. 6 ampulli
3. Sol. Euphyllini 2,4% - 10,0 3 ampulli
4. Sol. NaCl 0,9% - 500,0 2 pudelit

Ravimid

1. Analgini 0,5 a 10 tbl. 5 orig.
2. Paracetamoli 250 mg a 10 tbl. 5 orig.
3. Aspirini 0,5 a 20 tbl. 10 orig.
4. Nuuskpiiritus 1,0 in amp. 10 ampulli
5. Validoli a 10 tbl. 5 orig.
6. Corvaloli a 10 ml 5 orig.
7. Palderjanitinktuur a 25 ml 3 orig.
8. Meditsiiniline süsi a 10 tbl. 2 orig.
9. Sol. Pipolpheni 2,5% - 1,0 5 orig.
10. Vesinikülihapend a 6 tbl. 4 orig.
11. Briljantroheline 3% a 10 ml 6 orig.
12. Jood 2 orig.
13. Erütromütsiinsalv 2 orig.
14. Silmatilgad (Sol. Sulfacyli 20% - a 1,0) 10 orig.