Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses "Vangistusseaduse" muutmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 30, 186

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses "Vangistusseaduse" muutmisega

Vastu võetud 18.03.2003 nr 87

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 43 lõike 2, § 131, § 142 lõike 6, § 143 lõike 2, §-de 146 ja 147, § 151 lõike 3 ja § 168 lõike 2 alusel ning lähtudes § 58 lõikest 3 ning § 116 lõigetest 2 ja 5.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määruses nr 371 ««Vangistusseaduse» §-s 142 sätestatud toetuste ja hüvitiste arvutamise ning maksmise kord» (RT I 2000, 87, 565; 2002, 99, 585) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad «terviserikkega kehavigastus», «kehavigastus» ja «vigastus» sõnaga «tervisekahjustus» vastavas käändes;

2) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «taotlus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Vanglaametnikule seoses vanglateenistusega põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitise saamise taotlus esitatakse sellekohase dokumendi saamisest alates nelja kuu jooksul.»;

4) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik võib §-s 4 või §-s 5 nimetatud taotlused esitada eraldi.»;

5) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Seoses vanglateenistusega püsivalt töövõimetuks jäänud, haigestunud või tervisekahjustuse saanud vangladirektor esitab toetuse saamiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks taotluse Justiitsministeeriumile.»;

7) paragrahvi 15 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määrus nr 372 «Vanglaametniku teeneteristi kirjeldus» (RT I 2000, 87, 566) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määruses nr 374 «Vanglaametniku teenistuskäigu määrus» (RT I 2000, 87, 568) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrusega nähakse ette vanglaametniku ametisse nimetamise ja edutamise tingimused ning kord.»;

2) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) vanglaametniku ettevalmistusteenistuse läbinud isiku;»;

3) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Konkursi korraldamine

Konkurss korraldatakse, kui:
1) nimetatakse ametisse «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116) § 29 lõikes 1 märgitud ametnikud;
2) ametisse nimetamise õigust omav isik on otsustanud täita «Vangistusseaduse» § 112 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud vaba ametikoha edutamise teel;
3) vangla või õppeasutuse juht on otsustanud korraldada konkursi vaba ametikoha täitmiseks muul põhjusel.»;

4) paragrahv 4, § 10 lõige 2 ja § 20 lõige 5 ning määruse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ametikoht peab olema samal ametiastmel ja ametikohal töötamine ei tohi kaasa tuua ametniku elukoha vahetust ega tööle jõudmise aja olulist suurenemist.»;

6) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui lõike 1 nõuete kohane ametikoht puudub, teeb ametisse nimetamise õigust omav isik vanglaametnikule lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul ettepaneku asuda madalamal ametiastmel asuvale ametikohale või teises vallas või linnas samal ametiastmel asuvale ametikohale.»;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui puudub ka lõikes 2 nimetatud ametikoht, teeb ametisse nimetamise õigust omav isik vanglaametnikule lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul ettepaneku asuda teises vallas või linnas madalamal ametiastmel asuvale ametikohale.»;

8) paragrahvi 16 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Komisjoni otsus peab vastama «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) 2. osa 4. peatüki 2. jao nõuetele.»

9) paragrahvi 17 lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõnad «hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval» sõnadega «kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast alates»;

10) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ametisse nimetamise õigust omav isik teatab igale komisjoni esitatud isikule tema kohta tehtud otsusest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast alates. Ametisse nimetamata jäänud isikule saadetav teade peab vastama «Haldusmenetluse seaduse» 2. osa 4. peatüki 2. jao nõuetele.»;

11) paragrahvi 20 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vanglaametniku edutamise otsustab ametisse nimetamise õigust omav isik. Kui vanglaametnik edutatakse «Vangistusseaduse» § 112 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud vabale ametikohale, peab ametisse nimetamise õigust omaval isikul olema komisjoni sellekohane ettepanek.»;

12) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Edutamise teel täidetakse «Vangistusseaduse» § 112 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud vaba ametikoht teenistusesisese konkursi korras määruse 2. peatüki 3. jao sätete kohaselt, arvestades käesolevas paragrahvis ettenähtud erisusi.»

§ 4. Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määruses nr 382 «Kinnipeetava töö tasustamise kord» (RT I 2000, 89, 582) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord »;

2) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõna «vangla» sõnadega «vangla või vangla haldusülesannet täitva eraõigusliku juriidilise isiku».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määruses nr 383 «Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ning vanglaametnikukandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord» (RT I 2000, 89, 583; 2002, 59, 370) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Vanglaametniku ning vanglaametnikukandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20 116; 26, 157) § 147 alusel ning lähtudes § 116 lõigetest 2 ja 5.»;

3) paragrahvi 5 lõige 2, § 8 lõige 3, § 13 lõige 2, § 25 lõige 3 ja § 34 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 23 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

5) paragrahvi 25 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Muu vanglaametniku vormiriietus ja vanglaametnikukandidaadi vormiriietus koosneb § 1 punktides 2, 4–18 ja 19 nimetatud komponentidest.»;

6) määrust täiendatakse paragrahviga 251 järgmises sõnastuses:

« § 251. Au- ja teenetemärkide kandmine vormiriietusel

Au- ja teenetemärkide kandmisel vormiriietusel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 1997. a määrusega nr 68 «Teenetemärkide seaduse rakendamine» kinnitatud «Au- ja teenetemärkide kandmise korrast» (RT I 1997, 28, 430).»;

7) paragrahvi 29 punktides 1 ja 2 asendatakse sõna «Sisekaitseakadeemia» sõnadega «sisekaitselise rakenduskõrgkooli»;

8) paragrahvi 29 punktist 2 jäetakse välja sõnad «ja vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu õppeasutuse juhil»;

9) paragrahvi 30 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) vangla osakonnajuhatajal ning sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsioonieriala õppejõul ja vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu asutuse korrektsioonialast haridust andva struktuuriüksuse juhil kaks suurt tärni. Tärnide kaugus õlaku ja paguni allservast on 25 mm ja 55 mm;»;

10) paragrahvi 35 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja vangla sotsiaaltöötaja».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 384 «Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ja vanglaametnikukandidaadi terviseuuringute tegemise tingimused, perioodilisus ja kord» (RT I 2000, 90, 584; 2002, 99, 585) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «tervishoiuasutus» sõnadega «tervishoiuteenuse osutaja» vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõige 3 ja § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 385 «Vanglaametnikule, vangla sotsiaaltöötajale ja vanglaametnikukandidaadile ning nende perekonnaliikmetele tekitatud varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord» (RT I 2000, 90, 585) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «taotlus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad «Vanglaametnikule teenistusülesannete» sõnadega «Vanglaametniku teenistusülesannete»;

3) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõna «Justiitsministeerium» sõnaga «ministeerium»;

5) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Taotluse menetlemise erijuhud

(1) Vangla direktorile või tema perekonnaliikmele tekitatud varaline kahju hüvitatakse käesoleva määrusega kehtestatud korras, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

(2) Vangla direktor või tema perekonnaliige esitab taotluse ministeeriumile, kelle valitsemisalasse asutus kuulub.

(3) Vangla direktorile makstakse § 7 lõikes 1 nimetatud juhul hüvitis välja asjaomase ministri käskkirja alusel asutuse eelarvest.

(4) Vangla direktori taotluse menetlemisele ei kohaldata § 8 lõikeid 2 ja 3. Ministeerium esitab dokumentide saabumisele järgnevast päevast alates ühe kuu jooksul Rahandusministeeriumile taotluse Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamiseks ning teenistusjuurdluse kokkuvõtte ja muud dokumendid vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määrusega nr 346 «Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise ja selle kasutamise kord» kehtestatud korrale.

(5) Vangla direktori taotluse menetlemisele ei kohaldata § 10 lõiget 1.»

§ 8. Määrus jõustub 1. aprillil 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json