Teksti suurus:

Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 30, 189

Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kord

Vastu võetud 18.03.2003 nr 90

Määrus kehtestatakse «Vedelkütuse erimärgistamise seaduse» (RT I 1997, 73, 1201; 86, 1464; 2000, 33, 199; 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 63, 387; 2003, 2, 17) § 4 lõike 5 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolevat korda rakendatakse sõiduki, samuti muu masina või seadme kütusesüsteemis kasutatava vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemisel järelevalvemenetluses.

§ 2. Kütuseproovi võtmise õigus

Sõiduki, masina või seadme kütusesüsteemist kütuseproovi (edaspidi proov) võtmise õigus on politseiametnikul, abipolitseinikul ja tolliametnikul.

§ 3. Abivahendid proovi võtmisel

Proovi võtja kasutab järgmisi abivahendeid:
1) pump sõiduki, masina või seadme kütusesüsteemist proovi võtmiseks;
2) kohapeal kinnipitseeritava korgiga pudelid või muud anumad, mis võimaldavad plommi või tõkendi paigaldamist proovi laboratoorsele analüüsile saatmiseks.

§ 4. Proovi võtmine

(1) Kütusesüsteemist võetakse selleks ettenähtud pumba abil prooviks kuni 200 grammi kütust.

(2) Kütusesüsteemist võetud proov pannakse võrdsetes osades kahte pudelisse või muusse anumasse, mis pitseeritakse, plommitakse või millele paigaldatakse tõkend.

(3) Kui kütusesüsteemist proovi võtmine osutub kohapeal võimatuks, on proovi võtjal õigus anda sõiduki, masina või seadme valdajale korraldus toimetada sõiduk, masin või seade lähimasse kohta, kus selle kütusesüsteemist on võimalik proovi võtta.

§ 5. Protokolli koostamine

(1) Proovi võtja koostab proovi võtmise kohta protokolli.

(2) Protokollis tuuakse ära järgmised andmed:
1) protokolli koostamise aeg ja koht;
2) sõiduki, masina või seadme valdaja nimi ja aadress;
3) sõiduki, masina või seadme omaniku nimi ja elukoha või asukoha aadress, kui omanik ei ole sõiduki, masina või seadme valdaja;
4) sõiduki, masina või seadme valdaja selgitused ja märkused ning allkiri;
5) märge selle kohta, kas kütuse erimärgistatus on visuaalselt selgesti nähtav;
6) pitseri, plommi või tõkendi number;
7) selle asutuse nimi ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse;
8) protokolli koostanud isiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi ning allkiri.

(3) Kui sõiduki, masina või seadme valdaja keeldub protokollile alla kirjutamast, tehakse protokolli selle kohta märge.

§ 6. Proovi saatmine laborisse

(1) Proovi võtja otsustab proovi analüüsi tegemiseks laborisse saatmise vajaduse lähtuvalt asjaoludest.

(2) Politseiametniku ja abipolitseiniku poolt võetud proov saadetakse koos ühe pudeli või anuma ning ekspertiisimäärusega Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskusesse. Tolliametniku poolt võetud proov saadetakse koos ühe pudeli või anuma ning saatekirjaga laborisse, kellega Tolliametil on sõlmitud vastava teenuse osutamise leping.

(3) Teine pudel või anum jääb proovi võtjale.

§ 7. Proovi võtjale jäänud proovi kasutamine

Proovi võtjale jäänud pudelis või anumas sisalduv proov saadetakse laborisse uue analüüsi tegemiseks juhul, kui sõiduki, masina või seadme valdaja või omanik vaidlustab labori poolt tehtud proovi analüüsi tulemuse.

§ 8. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 2. juuni 1998. a määrus nr 119 «Sõidukis mootorikütusena kasutatava kütuse erimärgistatuse kindlakstegemise korra kinnitamine» (RT I 1998, 51, 768) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister Harri ÕUNAPUU

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json