Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 28, 735

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 21.02.2003 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

1. Üldsätted

1.1. Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab koerte ja kasside pidamise nõuded Valga linna haldusterritooriumil.

1.2. Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.2.1. omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;
1.2.2. omanikuta koer või kass – koer või kass, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada.

1.3. Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamisest reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

2. Koera või kassi pidamine

2.1. Koera või kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil. Territoorium peab olema piiratud selliselt, et on välistatud koera või kassi väljapääsemine ja oleks tagatud isikute ohutus. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamistingimustele.

2.2. Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu.

2.3. Koera tohib avalikus kohas pidada ainult rihma otsas ja suukorviga varustatult, kusjuures koer peab olema lühikese keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma kasutamisel endast maksimaalselt 1 m raadiusesse tõmbama. Rihma ja suukorvita võib koera avalikus kohas pidada või välja lasta teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade (politsei, piirivalve, kaitsevägi, pimedate juurdejuhtkoerad) poolt ning dresseerimiseks õppetreeningplatsidel.

2.4. Valga linnas on lubatud pidada üksnes registreeritud koeri. Omanik on kohustatud koera registreerima hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul pärast koera neljakuuseks saamist. Hulkuva koera omandamisel või muudel juhtudel, kui omandatakse vanem kui neljakuuline koer, tuleb koer registreerida kümne tööpäeva jooksul koera omandamisest. Kasside registreerimine pole kohustuslik.

3. Koera või kassi omaniku või valdaja kohustused

3.1. Koera või kassi omanik peab:
3.1.1. koera või kassi vaktsineerima marutaudi vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid;
3.1.2. tagama kaaskodanike ohutuse nii, et koer ei pääseks inimesi hammustama, ehmatama või muud kahju tegema;
3.1.3. paigaldama eraterritooriumi või muu kinnise territooriumi sissepääsu juurde informatsiooni koera olemasolust (hoiatussilt tekstiga KURI KOER) ja kindlustama ohutu liikumise;
3.1.4. rangelt jälgima sanitaarnõudeid, laskmata koertel ja kassidel reostada hooneid, majade koridore, trepikodasid, kõnniteid, haljasalasid, laste liivakaste ja muid üldkasutatavaid territooriume (tekitatud reostuse peab koera või kassi omanik kohe kõrvaldama);
3.1.5. viima haige või haiguskahtlase koera või kassi loomakliinikusse uuringutele ja vajadusel profülaktilisele ravile, kusjuures ei tohi avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibida;
3.1.6. kinnitama koera kaelarihma külge või mõnel muul viisil registreerimisnumbri;
3.1.7. täitma koera või kassi ühissõidukis vedamisel kehtivaid eeskirju, kusjuures avalikes kohtades tuleb tagada kaasinimeste ohutus (koerad peavad olema lühikese rihma otsas ja suukorviga, kassid ja sülekoerad korvis või kastis);
3.1.8. tagama, et koer või kass ei pääseks kauplusesse, sööklasse, supelranda, turule, laste mängupaikadesse, kalmistule (v.a lemmikloomakalmistu) jms kohtadesse.

4. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja hukkamine

4.1. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab Valga Linnavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

4.2. Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas linnavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.

5. Lõppsätted

5.1. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

5.2. Tunnistada kehtetuks Valga linna korra eeskiri (RTL 1996, 16, 112; 128, 657; 1998, 169/170, 658; 1999, 11, 161; 24, 307; KO 2001, 24, 495; 2003, 6, 142 ja 143).

5.3. Määrus jõustub 10. märtsil 2003. a.

Volikogu esimees Uno HEINLA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json