Teksti suurus:

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sisseveo kord ning lihtsustatud korras sisseveoks lubatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ja nende sisseveo lihtsustatud kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2005
Avaldamismärge:

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sisseveo kord ning lihtsustatud korras sisseveoks lubatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ja nende sisseveo lihtsustatud kord1

Vastu võetud 29.09.2000 nr 316
RT I 2000, 77, 486
jõustumine 13.10.2000

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
12.03.2003 nr 79 ( RT I 2003, 29, 178) 22.03.2003

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2000, 29, 169) paragrahvi 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk

TAIMEDE, TAIMSETE SAADUSTE JA MUUDE OBJEKTIDE SISSEVEO KORD

 

§1. Määrus reguleerib tollipiiril asuvas tollipunktis kontrollitavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide (edaspidi taimsed tooted) sissevedu, kehtestab lihtsustatud korras sisseveoks lubatud taimsete toodete loetelu ja lubatud kogused ning nende sisseveo lihtsustatud korra.

§2. Sisseveetavate taimsete toodete kaubasaadetise juures peab olema taimetervisenõuete täitmist kinnitav päritoluriigi fütosanitaarsertifikaat (originaaldokument), mille on väljastanud päritoluriigi vastutav järelevalveasutus.

§3. Fütosanitaarsertifikaadil peab olema märge, mis kinnitab, et taimne toode pärineb riigist või riigi osast, kust seda on lubatud Eestisse sisse tuua.

§4. Kui kaubasaadetis on enne Eestisse saabumist vähemalt ühes läbitud riigis ümber laaditud, ladustatud, avatud või on see läbinud muu seda laadi protseduuri, peab kaubasaadetise juures olema päritoluriigi fütosanitaarsertifikaadi koopia ning selle viimati läbitud riigi, kus seda laadi protseduur tehti, vastutava järelevalveasutuse väljastatud fütosanitaarsertifikaat.

§5. Taimsete toodete kaubasaadetise sisseveol esitab sissevedaja, kauba valdaja või nende esindaja kauba, saatedokumendid ja fütosanitaarsertifikaadi Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnikule. Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik kontrollib kauba vastavust saatedokumentidele, fütosanitaarsertifikaadi nõuetekohasust, registrikande olemasolu ja sissevedaja andmeid «Taimetervise registris». Dokumentides mittevastavuste avastamisel peatab tolliametnik kaubasaadetise sisseveo nõuetekohaste dokumentide esitamiseni.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§6. Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik kontrollib kaubasaadetist visuaalselt ja võtab saastumiskahtluse korral taimsete toodete taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimiseks ja ohtlike taimekahjustajate tuvastamiseks kaubapartiist kontrollproovi, mille toimetab analüüsimiseks järelevalveametniku poolt määratud laboratooriumi.

§7. Pärast proovi võtmist sulgeb ja pitseerib Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik avatud pakendid.

§8. Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik peatab saastumiskahtlase kaubasaadetise sisseveo kontrollproovi tulemuste selgumiseni, kuid mitte kauemaks kui kümneks tööpäevaks. Kui kaubasaadetist on vaja uurida kauem, võib tähtaega pikendada kuni ühe kuuni, välja arvatud puu- ja köögivilja, lõikelillede, elustaimede ja kartuli puhul. Järelevalveametnik teatab sellest kohe sissevedajale kirjalikult.

§9. Saastumiskahtlaseks tunnistatud, taimetervisenõuetele vastavuse kontrollile kuuluvad kaubasaadetised, mille suhtes otsuse tegemiseks sisseveo lubamise kohta on vaja oodata ära kontrollproovide tulemused, saadetakse järelevalveametniku määratud kohta. Nende kasutamine kuni tolliprotseduuri lõpetamiseni ja Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku loata on keelatud.
[ RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§10. Kaubasaadetise maha- ja pealelaadimise kontrollimise eesmärgil korraldab tolliametnik, kaasates selleks omaniku, tema esindaja või sissevedaja.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§11. Saastumiskahtlast kaubasaadetist ei ole lubatud saata kohta, kus see võib põhjustada teise kauba saastumise ohtliku taimekahjustajaga. Saastumiskahtlase kaubasaadetise plommib või pitseerib Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik ja tema kirjaliku märketa kauba saatedokumentidel on keelatud kaubasaadetist kasutada või üle anda.

§12. Kontrolli tulemuste kohta koostab Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik akti ja teeb kontrollproovi tulemuste alusel saatedokumentidele sissevedu lubava või keelava märke.

§13. Kui taimsete toodete kontrollimine piiril asuvas tollipunktis ei ole võimalik, suunab tolliametnik Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku sissevedu lubava märke alusel selle kontrollimiseks tolli poolt aktsepteeritud kohta, kus toimub kauba taimetervisenõuetele vastavuse kontroll ja lõpetatakse tolliformaalsused. Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik plommib piiril asuvas tollipunktis kontrollimata kaubasaadetise. Plommitud kaubasaadetist tohib avada ainult sihtkohajärgse Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku nõusolekul, mille kohta Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik teeb kirjaliku lubava märke kauba saatedokumentidele.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§14. Isik, kes tegeleb taimsete toodete sisseveoga ja on kantud «Taimetervise registrisse», on kohustatud kauba saabumisest kirjalikult teatama taimsete toodete sisseveoks ettenähtud piiril asuva tollipunkti Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnikule vähemalt 24 tundi enne kauba sissevedu. Teatisel peavad olema järgmised andmed:
1) «Taimetervise registri» number või isiku nimi;
2) kaubapartii saabumise kuupäev ja kellaaeg;
3) taimse toote nimetus ja kogus;
4) transpordivahendi tunnus;
5) kontaktisik;
6) sidevahendite numbrid.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§15. Sisseveetud tootmis- ja emaistandike rajamiseks kasutatav ebaküdoonia ( Chaenomeles Lindl.), küdoonia ( Cydonia Mill.), õunapuu ( Malus Mill.), pirnipuu (Pyrus L.), ploomipuu (Prunus L.), maasika (Fragaria L.) ning vaarika (Rubus L.) paljundusmaterjali taimetervisenõuetele vastavuse üle teostab Taimetoodangu Inspektsioon järelkontrolli kasvukohas kahe vegetatsiooniperioodi jooksul.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§16. Läbiva transiidi, seestöötlemise ja ajutise importimise tolliprotseduuridel olevate taimsete toodete üle teostatakse järelevalvet «Taimekaitseseaduse» §-s 27 sätestatud korras.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§17. Sisseveetud taimsete toodetega kaasas olevad fütosanitaarsertifikaadid ja järelevalve teostamise käigus vormistatud otsused registreeritakse kanderaamatus. Pärast jooksva aasta lõppemist säilitatakse kanderaamatut ning fütosanitaarsertifikaatide originaaleksemplare, seestöötlemiseks ja ajutiselt imporditavate kaubapartiide puhul fütosanitaarsertifikaatide koopiaid ja muid dokumente piiril asuvas tollipunktis või Taimetoodangu Inspektsiooni mujal asuvates struktuuriüksustes ühe kalendriaasta jooksul. Selle tähtaja möödumisel antakse dokumendid hoiule Taimetoodangu Inspektsiooni arhiivi.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§18. Piiril asuvas tollipunktis teostatud taimetervise kontrolli või laboratoorseteks uuringuteks saadetud proovide analüüsi tulemuste põhjal saastunuks tunnistatud kaubasaadetise edasise käitlemise määrab Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik koostöös tolliga, arvestades võimaluse korral sissevedaja soovidega.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§19. Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik määrab saastunud või taimetervisenõuetele mittevastavad kaubasaadetised:
1) desinfitseerimisele või muul seda laadi viisil puhastamisele, kui on tuvastatud, et sellega ei kaasne ohtliku taimekahjustaja leviku ohtu;
2) tagasisaatmisele, kasutades võimalusel sama transpordivahendit. Välistamaks tagasisaadetud kauba võimalikku sissevedu mõne teise tollipiiril asuva tollipunkti kaudu, teeb Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik fütosanitaarsertifikaadile vastava märke;
3) hävitamisele tollijärelevalve all tollipunktile lähimas selleks ettenähtud rajatises, kui kaubasaadetise tagasisaatmine või puhastamine ei ole võimalik. Kulud tasub valdaja.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§20. Otsus kaubasaadetise desinfitseerimise või muul seda laadi viisil puhastamisele saatmise kohta tehakse, kui kaubasaadetist ettenähtud vahendiga ning nõutud viisil ja korras puhastades on võimalik saavutada taimetervisenõuete täitmine. Kaubasaadetise puhastamise kulud tasub sissevedaja. Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik kontrollib toimunud puhastamise efektiivsust enne kaubasaadetise sissevedu lubava otsuse tegemist.

§21. Kui saastunud kaubasaadetise koosseisus on saastumata osa ja seda on võimalik eraldada, võib Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik anda loa saastumata osa sisseveoks. Saastunud osa paigaldatakse kuni hävitamiseni tollijärelevalve all tollipunkti territooriumil tolliametniku näidatud kohta. Eraldamise kulud tasub sissevedaja.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§22. Saastunud kaubasaadetise tagasisaatmine ja hävitamine toimub «Tolliseadustiku» (RT I 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 92, 528) §-des 215 ja 216 sätestatud korras.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§23. Kui kauba saatedokumentidel puudub paragrahvis 12 nõutud sissevedu lubav märge, ei luba tolliametnik kaupa üle tollipiiri.

§24. [kehtetu - RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

 

2. peatükk

LIHTSUSTATUD KORRAS SISSEVEOKS LUBATUD TAIMEDE, TAIMSETE SAADUSTE JA MUUDE OBJEKTIDE LOETELU, LUBATUD KOGUSED JA NENDE SISSEVEO LIHTSUSTATUD KORD

 

§25. Taimsete toodete lihtsustatud korras sissevedu on nende sissevedu fütosanitaarsertifikaadita. Lihtsustatud korras on Eestisse lubatud sisse vedada:
1) taimsete toodete näidiseid teaduslikuks uurimiseks ja teadusasutustevahelise vahetuse korras;
2) reisijaga kaasas olevaid või postipakkides saadetavaid, isiklikuks tarbimiseks ettenähtud, paragrahvis 26 loetletud taimseid tooteid, välja arvatud turustamise eesmärgil postitatavad ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrollile alluvad tooted;
3) seemet ja taimset paljundusmaterjali riiklike sordivõrdluskatsete ja uute sortide registreerimiskatsete jaoks «Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduses» (RT I 1998, 52, 771; 1999, 95, 843; 2000, 29, 169) määratud asutuste poolt;
4) toiduks ettenähtud taimseid tooteid välisriikide diplomaatilistele ja konsulaaresindustele, rahvusvaheliste organisatsioonide Eestis asuvate esinduste personalile ning välisriikide parlamendi- ja valitsusdelegatsioonide liikmetele;
5) taimsete toodete kaubanäidiseid kogukaaluga mitte üle 10 kg, välja arvatud seeme ja taimne paljundusmaterjal.

§26. Paragrahvi 25 punkti 2 kohaselt võib taimseid tooteid sisse tuua järgmistes kogustes:
1) kuni 5 taime, k.a puud ja põõsad, välja arvatud paragrahvis 27 loetletud liigid;
2) kuni 5 kg värskeid puu- ja köögivilju;
3) kuni 20 lõikelille;
4) kuni 5 toalille;
5) kuni 10 lillesibulat ja -mugulat;
6) kuni 100 g seemneid jaemüügipakendis.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

§27. Lihtsustatud korras ei ole lubatud sisse vedada:
1) taimi ja seemneid, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike;
2) viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora) järgmisi peremeestaimi: ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu ( Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia ( Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.), välja arvatud pooppuu (Sorbus intermedia (Ehrh) Pers.) ja stranveesia (Stranvaesia Lindl.);
3) tarbe- ja seemnekartulit;
4) mulda;
5) krüsanteemi- ja nelgitaimi.

§28. Järelevalvet ja taimetervise nõuetele vastavuse kontrolli taimsete toodete üle teostab Taimetoodangu Inspektsioon koostöös Tolliametiga.
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

1 2000/29/EÜ (EÜT L 169, 10.07.2000)
[RT I 2003, 29, 178 – jõust. 22.03.2003]

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json