Teksti suurus:

"Vangistusseaduse" muutmisega seotud määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 41, 592

"Vangistusseaduse" muutmisega seotud määruste muutmine

Vastu võetud 19.03.2003 nr 16

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 16 lõike 5, § 38 lg 3, § 108 lõike 3, § 112 lõike 2, § 122 lõigete 3 ja 4 ning § 123 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 20. novembri 2000. a määruses nr 46 «Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad» (RTL 2000, 121, 1892) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu asutuse korrektsioonialast haridust andva struktuuriüksuse juht ja korrektsiooni erialaõppejõud.»

§ 2. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 53 «Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend» (RTL 2000, 126, 2014) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 16 lõike 5 alusel.»;

2) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Täitmiskavas sisalduvate ettepanekute laad

Täitmiskavas sisalduvad ettepanekud on soovituslikud, kui seadusest ei tulene teisiti.»;

3) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 57 «Vanglakomisjoni põhimäärus» (RTL 2000, 126, 2018; 2001, 135, 1949) § 9 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kinnipeetava ümberpaigutamine avavanglasse või kinnise vangla avavangla osakonda või kinnisesse vanglasse;».

§ 4. Justiitsministri 16. märtsi 2001. a määruses nr 33 «Vanglaametnike atesteerimise kord ning vanglaametniku atesteerimisleht ja atesteerimise aeg» (RTL 2001, 42, 591; 2002, 129, 1878) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vangla direktori atesteerimisel on vahetu ülemuse kohta selles määruses kehtestatud õigused ja kohustused Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleril.»;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad «aja algust» sõnaga «päeva»;

3) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

4) paragrahvi 11 lõike 3 punktist 6 jäetakse välja sõna «korral»;

5) määruse lisast jäetakse pärast atesteerimislehe esimest osa välja sõnad «Vanglate asekantsleri kt Peeter Näks».

§ 5. Justiitsministri 16. märtsi 2001. a määruse nr 34 «Vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimäärus ning komisjoni moodustamise kord» (RTL 2001, 42, 592; 2002, 129, 1878) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Justiitsministri 28. juuni 2001. a määruses nr 50 «Vangla territooriumile käitise rajamise lepingu nõuded» (RTL 2001, 83, 1142) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 4, 5, 8, 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «lepingu ühepoolsel lõpetamisel» sõnadega «lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise puhuks».

§ 7. Määrus jõustub 2003. a 1. aprillil.

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json