Teksti suurus:

Kiirabi osutamise lepingu tingimused ja sõlmimise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.03.2007
Avaldamismärge:

Kiirabi osutamise lepingu tingimused ja sõlmimise kord

Vastu võetud 19.12.2001 nr 134
RTL 2001, 139, 2063
jõustumine 01.01.2002


Muudetud järgmiste aktidega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 

13.03.2003/44 (RTL 2003, 37, 539) 23.03.2003

 

 

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 84) § 18 lõike 4 alusel.

 

§ 1. Määrus kehtestab kiirabibrigaadi pidaja ning Tervishoiuameti vahel sõlmitava kiirabi osutamise lepingu (edaspidi leping) tingimused ja sõlmimise korra.

 

§ 2. Lepingu sisuks on kiirabiteenuse tellimine riigieelarves kiirabi tegevuseks ettenähtud vahendite eest.

 

[RTL 2003, 37, 539 - jõust. 23.03.2003]

 

§ 3. Lepingu poolteks on Tervishoiuamet ja avaliku konkursi võitnud kiirabibrigaadi pidaja. Leping sõlmitakse 15 tööpäeva jooksul pärast edukaks loetud pakkumise vastuvõtmist.

 

§ 4. Lepingu kohustuslikud tingimused on:
1) poolte andmed (nimi, tegevuskoha aadress, registrikood, sidevahendite numbrid);
2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul ettevõtja nimi, isikukood, elukoha aadress ja ärinimi;
3) kiirabibrigaadi pidaja teeninduspiirkond (maakond, linn, vald);
4) kiirabibrigaadide arv, sealhulgas reanimobiilibrigaadide arv;
5) kiirabibrigaadide alalise paiknemise koha aadress ja teeninduspiirkond;
6) lepingutasu suurus ja tasu maksmise tingimused;
7) lepingu tähtaeg;
8) lepingu muutmise ning lõpetamise tingimused;
9) kiirabibrigaadide asendamise tingimused;
10) käesolevas määruses nimetamata, ent lepingu täitmiseks vajalikud muud poolte õigused ja kohustused.

§ 5. Leping sõlmitakse kirjalikult ja tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.

§ 6. Lepingutasu suurus ja lepingu muud tingimused vaadatakse üle ning vajadusel täpsustatakse igal aastal ühe kuu jooksul pärast aasta riigieelarve vastuvõtmist.

§ 7. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a