Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 "Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 40, 588

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 "Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 20.03.2003 nr 48

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 53 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 «Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord» (RTL 2002, 108, 1609) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) tööandja tõend;»;

2) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) täiendatakse paragrahviga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Tööandja tõend

Tööandja tõend sisaldab järgmisi andmeid:
1) tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
3) kindlustatud isiku isikukood;
4) kindlustatud isiku põhipalk töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval;
5) kindlustatud isiku ajutiselt teisele tööle või ametikohale üleviimise või töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise periood ja perioodil makstav palk;
6) «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõikes 2 või 4 või § 61 lõikes 2 nimetatud põhjus, millest tulenevalt kindlustatud isikul puudub õigus hüvitisele ning periood;
7) tõendi vormistamise kuupäev;
8) tööandja nimi või tema määratud isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning allkiri;
9) koostaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.»;

4) paragrahvi 14 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tööandja tõend lisatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1 või 2 alusel kindlustatud isiku töövõimetuslehele, kui hüvitise arvutamise aluseks on sama seaduse § 54 lõikes 3 või § 55 lõigetes 3 või 4 toodud tingimus. Tööandja tõendi vormistab tööandja, kes on kohustatud maksma kindlustatud isiku eest sotsiaalmaksu, kuid kellele töövõimetusleht ei kuulu esitamisele.»

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2003. a.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json