Teksti suurus:

Vanglate kohta kehtestatud määruste muutmine seose "Vangistusseaduse" muutmisega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 41, 593

Vanglate kohta kehtestatud määruste muutmine seose "Vangistusseaduse" muutmisega

Vastu võetud 19.03.2003 nr 17

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» ( RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 5 lg 3, § 75 lg 6, § 76 lg 6 ja § 105 lg 2 alusel.

§ 1. «Täitmisplaani» muutmine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2001, 18, 247; 102, 1402; 2002, 66, 1029; 115, 1650) tehakse järgmised muudatused:

1) sõna «vabadusekaotus» asendatakse kogu tekstis sõnaga «vangistus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 punktist 1 jäetakse välja sõnad «Kohtla-Järve Linnakohus»;

3) paragrahvi 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad «Hiiu Maakohus»;

4) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) noor meessoost vahistatu paigutatakse Maardu või Tallinna Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Lääne Maakohus, Lääne-Viru Maakohus, Rapla Maakohus, Saare Maakohus või Tallinna Linnakohus;»;

5) paragrahvi 4 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kohtuistungi toimumisega seoses paigutatakse kinnipeetav Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse.»

§ 2. «Kinnipeetava vanglast vabastamise korra» muutmine

Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruses nr 11 «Kinnipeetava vanglast vabastamise kord» (RTL 2001, 20, 273; 135, 1949) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 75 lõike 6 alusel.»;

2) sõna «vabadusekaotus» asendatakse kogu tekstis sõnaga «vangistus» vastavas käändes;

3) paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 18. Vabastamisõiendile kirjutab alla vangla direktor või tema määratud isik. Allkiri ja foto kinnitatakse vangla pitseriga.»

§ 3. «Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise korra» muutmine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 56 «Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise kord» (RTL 2000, 126, 2017; 2001, 135, 1949) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 76 lõike 6 alusel.»;

2) paragrahvi 3 lõikeid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vangla direktor edastab avalduse ja sellele lisatud andmed viie tööpäeva jooksul kontrollimiseks vangla arvestusteenistusele, kes kogub andmeid kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise otsustamiseks.

(4) Kui vangla direktoril on piisavalt andmeid, et teha menetluse peatamise või lõpetamise põhistatud otsus või kui välismaalasest kinnipeetaval puudub elamisluba, võib ta jätta avalduse arvestusteenistusele saatmata ja teha otsuse menetluse lõpetamise või peatamise kohta, lähtudes selle korra asjakohastest sätetest.»

§ 4. «Vangla sisekorraeeskirja» muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2001, 8, õiend; 135, 1949; 2002, 66, 1030) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 8, § 15 lg 2, § 17 lg-te 2 ja 3, § 19 lg 2, § 20 lg 3, § 21 lg 1, § 24 lg 2, § 25 lg 2, § 28 lg 1, § 32 lg 5, § 35 lg 4, § 44 lg 21, § 48 lg 1, § 64 lg 3, § 93 lg 2, § 94 lg 4, § 96 lg 1, § 98 lg-te 1 ja 4 ning § 105 lg 2 alusel.»;

2) sõna «vabadusekaotus» asendatakse kogu tekstis sõnaga «vangistus» vastavas käändes;

3) määrust täiendatakse kogu tekstis pärast sõna «avavangla» väljendiga «või kinnise vangla avavangla osakond» vastavas käändes;

4) sõna «meditsiinikaart» asendatakse kogu tekstis sõnaga «tervisekaart» vastavas käändes;

5) 2. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kinnipeetavale on toas või kambris ette nähtud vähemalt 2,5 m 2 põrandapinda.»;

7) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11 ja 9 järgmises sõnastuses:

« 11) ühe- või kahekordsed puitvoodid avavanglas või kinnise vangla avavangla osakonnas;
9) kardinad avavanglas või kinnise vangla avavangla osakonnas.»;

8) paragrahvi 9 lõikeid 1, 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vanglas kontrollitakse kinnipeetava füüsilist ja vaimset tervist vastavalt vajadusele. Haigestunud kinnipeetavat ravitakse vangla võimaluste piires.

(2) Kui kinnipeetav vajab ravi, mille andmiseks puudub vanglas võimalus, saadab vangla direktor ta arsti saatekirja alusel valve all ravile vanglate keskhaiglasse.

(3) Vanglas korraldatakse:
1) kinnipeetavate kliinilisi uuringuid ravi vajaduse ja töövõime selgitamiseks;
2) ambulatoorset ja statsionaarset üld- ja eriarstiabi;»;

9) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (2)1. Kui kinnipeetav vajab ravi, mille andmiseks puudub vanglate keskhaiglal võimalus, saadab vangla direktor arsti saatekirja alusel või saadab vanglate keskhaigla peaarst kinnipeetava valve all ravile asjakohase eriarstiabi osutaja juurde.»;

10) 4. peatükki täiendatakse paragrahviga 9¹ järgmises sõnastuses:

« § 91. Tervisekaart

(1) Kinnipeetava kohta peetakse tervisekaarti sotsiaalministri 6. mai 2002. a määruse nr 76 «Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord» (RTL 2002, 59, 891) kohaselt.

(2) Tervisekaarte hoitakse lukustatud kapis või lukustatud ruumis.

(3) Vangla direktor määrab tervisekaartide säilimise eest vastutava isiku.»;

11) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõna «kasvatus» sõnaga «kultuuri»;

12) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kinnipeetaval on õigus vangla päevakavas ettenähtud ajal osaleda usutalitusel. Vaimulikul on õigus kasutada usutalituse pidamiseks vajalikke vahendeid, sealhulgas armulauaveini.»;

13) paragrahvi 10 lõikest 4 jäetakse välja sõna «arestimajas»;

14) paragrahvi 11 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ühest vanglast teise vanglasse saatmise suhtes kohaldatakse «Vangla saatemeeskonna ülesandeid ja töökorda»;

15) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Vangla direktor otsustab loa andmise avalduse esitamisest kuu aja jooksul.»;

16) paragrahvi 31 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna «kokkusaamisruumis» sõnadega «või muus kokkusaamiseks ettenähtud kohas»;

17) paragrahvi 41 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pikaajalise kokkusaamise ruumide kasutamise kulud hüvitab vanglale kinnipeetav või kokkusaaja vangla direktori kehtestatud korra alusel.»;

18) paragrahv 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 47. Kinnipeetava kirjavahetuse kulud

Kinnipeetava kirjad saadetakse kinnipeetava kulul. Õiguskantslerile, Justiitsministeeriumile (lisa 11), Presidendi Kantseleile, prokurörile, uurijale või kohtule adresseeritud kirjad saadetakse vangla kulul.»;

19) paragrahvi 48 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kinnipeetav annab oma kirja avatud ümbrikus üle kirjavahetuse eest vastutavale vanglatöötajale, kes kontrollib ümbriku sisu ja registreerib kinnipeetava ees- ja perekonnanime ning kirja esitamise kuupäeva kirjavahetuse kaustas. Seejärel kleebib kinnipeetav vanglatöötaja juuresolekul ümbriku kinni ja kinnitab kirja üleandmist allkirjaga.»;

20) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kinnipeetav annab vaide (lisa 12) üle kirjavahetuse eest vastutavale vanglatöötajale, kes registreerib vaide esitanud kinnipeetava ees- ja perekonnanime ning vaide esitamise kuupäeva vaiete kaustas. Kinnipeetav kinnitab vaide üleandmist allkirjaga.»;

21) paragrahvi 58 lõiget 3 täiendatakse punktidega 16 ja 17 järgmises sõnastuses:

« 16) religioosse sisuga teos  2 tk;
17) vangla üldist sisekorda ja julgeolekut mitte ohustav religioosne sümboolika (välja arvatud väärismetallist)  2 tk.»;

22) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Vangla direktor otsustab loa andmise avalduse esitamisest kuu aja jooksul.»;

23) paragrahvi 59 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Avavanglas või kinnise vangla avavangla osakonnas võib kinnipeetaval olla sularaha kuni 500 krooni ning isiklikest asjadest püksirihm, äratuskell, tulemasin, nõel ja niit ning kuni 1 kg suhkrut ja 3 kg värskeid liha- või kalatooteid.»;

24) paragrahvi 60 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kartseris võivad kinnipeetaval olla kaasas pühakiri, «Vangistusseadus», «Vangla sisekorraeeskiri» ja «Vangla kodukord», mõistlikus koguses õppekirjandust, seep, hambapasta, hambahari, käterätt ja rull tualettpaberit ning naiskinnipeetaval hügieenisidemed.»;

25) määruse 15. peatükki täiendatakse paragrahviga 74 1 järgmises sõnastuses:

« § 741. Pakis lubatud esemed

Vahistatule võib pakis saata § 58 lõigetes 2 ja 3 ettenähtud asju.»;

26) paragrahvi 77 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvis 90 asendatakse sõnad «kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli» sõnaga «õppeasutuse»;

28) paragrahvi 97 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvis 99 nimetatud lisa 10 muudetakse ja kehtestatakse uuel kujul (lisatud);

30) paragrahvi 100 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

31) 20. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2003. a.

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

Lisa 11
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72

KINNIPEETAVA TAOTLUSE VORM

1. ISIKLIKUD ANDMED JA ASUKOHT
EES- JA PEREKONNANIMI:
 
SÜNNIAEG VÕI ISIKUKOOD:
 
VANGLA:
 
2. TAOTLUSE SISU

 
3. TAOTLUS
 
 
4. ALLKIRI JA TAOTLUSE ESITAMISE KUUPÄEV
 

Lisa 12
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72

VAIDE VORM

«Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) § 75 – vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

1. HALDUSORGANI NIMETUS, KELLELE VAIE ESITATAKSE
 
2. VAIDE ESITAJA ISIKUANDMED JA ASUKOHT
EES- JA PEREKONNANIMI:
 
SÜNNIAEG VÕI ISIKUKOOD:
 
VANGLA:
3. VAIDLUSTATAVA HALDUSAKTI VÕI TOIMINGU SISU


4. VAIDE ESITAMISE PÕHJUSED

5. VAIDE ESITAJA TAOTLUS

6. VAIDE ESITAJA KINNITUS SELLE KOHTA, ET VAIELDAVAS ASJAS EI OLE JÕUSTUNUD KOHTUOTSUST EGA TOIMU KOHTUMENETLUST

7. VAIDELE LISATUD DOKUMENTIDE LOETELU

8. VAIDE ESITAJA ALLKIRI JA VAIDE ESITAMISE KUUPÄEV
 

Lisa 10
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72

DIREKTORI KÄSKKIRI
Kinnipeetavale/vahistatule distsiplinaarkaristuse määramine
«...»................200 ... a nr ...
Kinnipeetav/vahistatu ...............................................................................................................................................................................................................
                                   (ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta)
pani toime distsipliinirikkumise, mis väljendus ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Vaadanud läbi esitatud materjalid ning juhindudes «Vangistusseaduse» § ..........
OTSUSTAN
Karistada kinnipeetav/vahistatu ................................................................................................................................................................................................
                                                    (ees- ja perekonnanimi)
..................................................................................................................................................................................................................................... nõuete
                                                                                            (õigusakti nimetus ja viide sättele)
rikkumiste eest: ........................................................................................................................................................................................................................
Direktor
«......» ....................... 200 .... a
Otsus on mulle teatavaks tehtud «......» ......................... 200 ..... a

.....................................................
  (kinnipeetava/vahistatu allkiri)
Otsuse tegi teatavaks ...................................................................
                                            (ametikoht ning nimi ja allkiri)

Käesoleva haldusaktiga mittenõustumisel on Teil õigus esitada vaie «Haldusmenetluse seaduses» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul haldusaktist teada saamisest või pöörduda «Halduskohtumenetluse seadustikuga» (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67) sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

/otsingu_soovitused.json