Teksti suurus:

Konfiskeeritud või peremehetu alkoholi tehnilisel otstarbel töötlemise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2012
Avaldamismärge:RTL 2003, 40, 578

Konfiskeeritud või peremehetu alkoholi tehnilisel otstarbel töötlemise kord

Vastu võetud 20.03.2003 nr 46

Määrus kehtestatakse « Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17) § 27 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolevat korda kohaldatakse tehnilisel otstarbel töötlemiseks realiseeritava alkoholi suhtes, mis on:
1) konfiskeeritud kriminaalasjas kohtuotsuse või -määrusega või
2) konfiskeeritud väärteoasjas kohtuvälise menetleja otsuse või määrusega või kohtuotsuse või -määrusega või
3) peremehetu «Tolliseadustiku» (RT I 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 61, 375; 63, 387; 92, 528; 2003, 2, 17; 26, 156) § 295 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tingimustel.

§ 2. Konfiskeeritud või peremehetu alkoholi võõrandaja

(1) Kriminaal- või väärteoasjas kohtuotsuse või -määrusega või väärteoasjas kohtuvälise menetleja otsuse või -määrusega konfiskeeritud alkoholi võõrandajaks on konfiskeeritud alkoholi asukohajärgne maavalitsus või toll.

(2) Käesoleva määruse § 1 punktis 3 nimetatud alkoholi võõrandajaks on toll.

(3) Enne alkoholi üleandmist tehnilisel otstarbel töötlemiseks peab konfiskeeritud või peremehetu alkoholi võõrandaja tagama alkoholi denatureerimise vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 13 sätestatule.

§ 3. Konfiskeeritud või peremehetu alkoholi võõrandamine

(1) Kriminaal- või väärteoasjas kohtuotsuse või -määrusega või väärteoasjas kohtuvälise menetleja otsuse või -määrusega konfiskeeritud alkoholi võõrandamine maavalitsuse poolt toimub kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 286 kinnitatud «Riigivara võõrandamise korras» (RT I 1995, 67, 1137; 1996, 82, 1459; 1997, 60, 997; 69, 1121; 1999, 98, 873; 2000, 59, 385; 2002, 32, 192) sätestatud riigivara tasu eest võõrandamise ühtsele korrale.

(2) «Tolliseadustiku» alusel konfiskeeritud alkohol, mille konfiskeerimise otsus on jõustunud, realiseeritakse tollioksjonil, lähtudes «Tolliseadustiku» §-st 294 ja juhindudes rahandusministri 27. veebruari 2002. a määrusega nr 36 vastu võetud «Tollioksjoni korraldamise korrast» (RTL 2002, 34, 463; 133, 1955).

(3) Peremehetu alkohol realiseeritakse tollioksjonil, lähtudes «Tolliseadustiku» §-st 295 ja juhindudes rahandusministri 27. veebruari 2002. a määrusega nr 36 vastu võetud «Tollioksjoni korraldamise korrast».

(4) Isik, kes soovib omandada konfiskeeritud alkoholi, esitab maavalitsusele lisaks riigivara võõrandamise korras sätestatule kirjaliku kinnituse kavatsuste ja võimaluste kohta kasutada omandatavat alkoholi tehnilisel otstarbel. Kui alkoholi omandajal endal puudub võimalus alkoholi töötlemiseks või kasutamiseks tehnilisel otstarbel, esitab ta asjakohase lepingu isikuga, kellel on võimalus alkoholi ümbertöötlemiseks tehnilisel otstarbel.

(5) Konfiskeeritud alkoholi võõrandajal on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust, sealhulgas alkoholi omandada sooviva isiku või temaga alkoholi ümbertöötlemiseks lepingu sõlminud isiku ettevõttes, lähtudes «Alkoholiseaduse» § 75 lõikest 2.

(6) Konfiskeeritud alkoholi võõrandaja peab edastama Tolliametile ning Veterinaar- ja Toiduametile teatise vastavalt «Alkoholiseaduse» § 75 lõikes 3 sätestatule.

§ 4. Järelevalve

Tehnilisel otstarbel töötlemiseks üleantud konfiskeeritud alkoholi edasise kasutamise üle teostatakse kontrolli vastavalt «Alkoholiseaduse» § 75 lõikes 4 sätestatule.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json