Teksti suurus:

Vanglaametniku teeneteristi kirjeldus ning risti andmise ja kandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2003, 41, 595

Vanglaametniku teeneteristi kirjeldus ning risti andmise ja kandmise kord

Vastu võetud 21.03.2003 nr 19

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 151 lõike 3 alusel.

§ 1. Vanglaametniku teeneteristi kirjeldus

(1) Vanglaametniku teeneterist (edaspidi teeneterist) ühendab endas kannatust ja lunastust sümboliseeriva risti ning hõbedase äärisega mustal kilbil püsti tõusnud kuldse otsavaatava lõvi (teeneteristi kujutis määruse lisas 1).

(2) Rist on tüübilt nn Kreeka rist. See valmistatakse tombakust ning viimistletakse musta ja valge kuumemailiga. Lõvi on reljeefne ja kullatud. Risti kõrgus on 40 mm.

(3) Risti kantakse 35 mm laiuse muareesiidist lindi küljes. Lindi põhitoon on must ning sellel on 2,5 mm laiused valged kandid ja keskel 10 mm laiune kollane (Pantone 116c) triip.

§ 2. Teeneteristi andmise aeg

(1) Teeneterist antakse korraliselt üks kord aastas vanglasüsteemi aastapäeval.

(2) Erandjuhtudel võib teeneteristi anda ka muul ajal. Sellisel juhul ei kohaldata selle määruse § 3 lõiget 4 ja § 6 lõiget 1.

§ 3. Teeneteristi andmise taotlemine

(1) Teeneteristi andmise taotluse võivad esitada:
1) Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler;
2) vangla direktor.

(2) Taotlus esitatakse ettenähtud vormil (määruse lisa 2).

(3) Taotluses peavad kajastuma teeneteristiga autasustamiseks esitatud vanglaametniku isiku- ja teenistusandmed ning nähtuma, millise teene või saavutuse eest teeneteristi taotletakse. Kui isik, kellele teeneteristi andmist taotletakse, ei ole vanglaametnik, märgitakse taotluses tema isikuandmed ja nimetatakse silmapaistev teene, mis tal on Eesti vanglasüsteemi ees.

(4) Taotlus esitatakse vanglaametniku teeneteristi komisjonile hiljemalt teeneteristi andmise aastale eelneva aasta 20. detsembriks.

§ 4. Vanglaametniku teeneteristi komisjon

(1) Teeneteristi andmise taotlused vaatab läbi justiitsministri käskkirjaga moodustatud vanglaametniku teeneteristi komisjon.

(2) Komisjon vaatab taotluse läbi selle saamisest alates kahe nädala jooksul.

(3) Taotlust läbi vaadates arvestab komisjon järgmisi asjaolusid:
1) vanglateenistuse kestus;
2) teenistuskäigu laitmatus;
3) töö tulemuslikkus;
4) enesetäiendamise järjepidevus;
5) eriliselt silma paistnud tegevus;
6) silmapaistev teene Eesti vanglasüsteemi ees või
7) väljapaistvad isiksuseomadused.

§ 5. Taotluse läbivaatamise erisus

Isikule, kes ei ole vanglaametnik, teeneteristi andmise taotluse vaatab läbi Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler § 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud korras.

§ 6. Teeneteristi andmise ettepanek

(1) Vanglaametniku teeneteristi komisjon või Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler esitab läbivaadatud taotlused ja nende kohta tehtud ettepanekud justiitsministrile otsustamiseks teeneteristi andmise aasta 5. jaanuariks.

(2) Kui komisjon või Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler leiab, et ta oma otsustusvaldkonda kuuluvat taotlust ei toeta, tuleb seda põhjendada. Põhjendus tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks.

§ 7. Teeneteristi kätteandmine

(1) Teeneteristi annab pidulikult kätte justiitsminister või tema määratud isik.

(2) Postuumselt antud teeneteristi annab justiitsminister või tema määratud isik kätte autasustatud isiku perekonnaliikmele või teisele lähedasele isikule.

§ 8. Teeneteristi kandmine

(1) Teeneteristi on õigus kanda üksnes isikul, keda on sellega autasustatud.

(2) Isik võib kanda teeneteristi või selle lindilõiget.

(3) Teeneteristi kantakse vanglasüsteemi aastapäeval ja piduliku riikliku, ametkondliku või perekondliku sündmuse puhul.

(4) Teeneteristi kantakse pidulikul vormi- või tsiviilriietusel paremal pool rinnas.

§ 9. Teeneteristi kandmise õiguse äravõtmine

(1) Teeneteristi kandmise õiguse võib ära võtta teenistusdistsipliini jämedalt rikkunud, usalduse kaotanud või vääritu teo toimepannud isikult.

(2) Teeneteristi kandmise õiguse äravõtmise otsustab justiitsminister § 3 lõikes 1 nimetatud isiku taotlusel.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

Justiitsministri 21. märtsi 2003. a määruse nr 19
lisa 1

VANGLAAMETNIKU TEENETERISTI KUJUTIS

Vanglate asekantsler Peeter NÄKS

Justiitsministri 21. märtsi 2003. a määruse nr 19
lisa 2

TAOTLUS VANGLAAMETNIKU TEENETERISTI ANDMISEKS

........................................................................................................................................
(taotluse esitaja nimi ja ametikoht)

Taotlen vanglaametniku teeneteristi andmist:

1. Ees- ja perekonnanimi  
2. Sünnipäev, -kuu ja -aasta  
3. Elukoht  
4. Ametinimetus  
5. Teenistuskoht  
6. Kodakondsus  
7. Teenete kirjeldus  
   
   
   
8. Varem antud teenetemärgid  
(teenetemärgi nimetus ja klass ning märgi andmise aeg)  

............................................................

........................................................................
                     (kuupäev)                 (taotluse esitaja allkiri)

Taotlus on registreeritud .................................................................................................

                                                                  (kuupäev ja registreerimisnumber)

Taotlus on läbi vaadatud .................................................................................................

                                                                    (kuupäev ja protokolli number)

Ettepanek:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................

                 (allkiri)

Justiitsministri otsus ..................................................................................................

                                                                     (kuupäev ja otsuse sisu)

.....................................................................................................................................

.................................................

        (justiitsministri allkiri)

Teeneteristi kätteandmise aeg ........................................................................................

Vanglate asekantsler Peeter NÄKS

/otsingu_soovitused.json