Teksti suurus:

«Vangistusseaduse» §-s 142 sätestatud toetuste ja hüvitiste arvutamise ning maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.03.2007
Avaldamismärge:

«Vangistusseaduse» §-s 142 sätestatud toetuste ja hüvitiste arvutamise ning maksmise kord

Vastu võetud 21.11.2000 nr 371
RT I 2000, 87, 565
jõustumine 01.12.2000

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

3. 12. 2002 nr 368 ( RT I 2002, 99, 585) 1. 01. 2003
18. 03. 2003 nr 87 (RT I 2003, 30, 186) 1. 04. 2003

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 142 lõike 6 alusel ning lähtudes § 58 lõikest 3 ja § 116 lõikest 5.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§1. Toetuse maksmise ja kulude hüvitamise õigustatud subjektid

(1) «Vangistusseaduse» §-s 142 ettenähtud toetust ja hüvitist makstakse:
1) vanglaametnikule;
2) vanglaametniku perekonnaliikmele ja vanglaametniku ülalpidamisel olnud isikule.

(2) Vanglaametniku ning tema perekonnaliikme ja vanglaametniku ülalpidamisel olnud isiku kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka:
1) vangla sotsiaaltöötajale ning tema perekonnaliikmele ja sotsiaaltöötaja ülalpidamisel olnud isikule, kui sotsiaaltöötaja on hukkunud, jäänud püsivalt töövõimetuks, saanud tervisekahjustuse või haigestunud seoses teenistusega vanglas;
2) vanglaametnikukandidaadile ning tema perekonnaliikmele ja kandidaadi ülalpidamisel olnud isikule, kui kandidaat on hukkunud, jäänud püsivalt töövõimetuks, saanud tervisekahjustuse või haigestunud seoses praktilise väljaõppega vanglas.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§2. Juhtumi registreerimine ja uurimine

(1) «Vangistusseaduse» §-s 142 nimetatud juhtum registreeritakse ja seda uuritakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2000. a määrusele nr 301 «Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise ja registreerimise kord» (RT I 2000, 74, 466).

(2) Juhtumit ei või uurida ametnik, kes töötab selle isiku alluvuses, kelle juhtumit uuritakse.

 

2. peatükk

TOETUSE MAKSMISE JA KULUDE HÜVITAMISE KORD

 

§3. Toetuse maksmine ja kulude hüvitamine

«Vangistusseaduse» §-s 142 ettenähtud toetused makstakse ja kulud hüvitatakse käesoleva peatükiga kehtestatud korras, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§4. Toetuste maksmise ja kulude hüvitamise taotlemine vanglaametniku hukkumise korral

(1) Kui vanglaametnik hukkus seoses vanglateenistusega, esitab tema perekonnaliige või vanglaametniku ülalpidamisel olnud isik vanglaametniku teenistuskohaks olnud asutusele (edaspidi asutus ) taotluse toetuse saamiseks ja matusekulude hüvitamiseks.

(2) Taotlusele lisatakse:
1) hukkunu surmatunnistuse kinnitatud koopia;
2) dokument, mis tõendab, et taotluse esitaja on hukkunu perekonnaliige või vanglaametniku ülalpeetav;
3) matusekulude hüvitamist taotledes dokumendid, mis tõendavad matusekulusid.

(3) Matusekulud hüvitatakse isikule, kes need tegelikult kandis.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§5. Toetuse maksmise ja kulude hüvitamise taotlemine püsivalt töövõimetuks jäämise, haigestumise või vigastumise korral

(1) Seoses vanglateenistusega püsivalt töövõimetuks jäänud, haigestunud või tervisekahjustuse saanud vanglaametnik esitab oma teenistuskohaks olnud asutusele taotluse toetuse saamiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks.

(2) Taotlusele lisatakse:
1) püsiva töövõimetuse ulatust, haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid;
2) ravi- ja ravimikulusid tõendavad dokumendid.

(3) Ravi- ja ravimikulusid tõendava dokumendi esitab vanglaametnik iga kord, kui raviasutus või -arst või apteek on selle väljastanud.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§6. Taotluse esitamise tähtaeg

(1) Vanglaametniku matuse- või ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotlus esitatakse vanglaametniku matusest või ravi- ja ravimikulusid tõendava maksedokumendi saamisest alates ühe kuu jooksul.

(2) Vanglaametniku hukkumise või püsivalt töövõimetuks jäämise korral tuleb toetuse saamise taotlus esitada vanglaametniku hukkumise või arstliku töövõimetuse ekspertiisi otsuse päevast alates kuue kuu jooksul.

(3) Vanglaametnikule seoses vanglateenistusega põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitise saamise taotlus esitatakse sellekohase dokumendi saamisest alates nelja kuu jooksul.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§7. Taotluse esitamise eritingimused

(1) Isik võib §-s 4 või §-s 5 nimetatud taotlused esitada eraldi.

(2) Kui esimesena esitatud taotlusele on lisatud § 4 lõike 2 punktides 1æ3 või § 5 lõike 2 punktis 1 nimetatud dokumendid, ei pea hilisemale taotlusele neid dokumente lisama. Hilisemas taotluses peab olema märgitud, et nimetatud dokumendid on lisatud esimesele taotlusele.

(3) Mitu vanglaametniku perekonnaliiget või vanglaametniku ülalpidamisel olnud isikut võivad esitada taotlused koos. Sellisel juhul võib mitme taotluse juurde esitada ühe § 4 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud dokumendi.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§8. Andmete kontrollimine ja lisaandmete kogumine

Taotluse saanud asutusel on õigus nõuda avaldajalt taotluses märgitud asjaolude kohta lisadokumente või -seletusi.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§9. Taotluse läbivaatamise kokkuvõte

(1) Taotluse saamisest alates kahe nädala jooksul koostab asutus taotluse läbivaatamise kohta kokkuvõtte, millele lisatakse:
1) tööõnnetuse või kutsehaiguse uurimise materjal;
2) tööõnnetuse või kutsehaigestumise raport;
3) tõestatud koopia käskkirjast, millega on määratud vanglaametnikule kuupalk;
4) raviasutuste dokumendid ja muud dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid või lükkavad need ümber.

(2) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse:
1) seisukoht taotluse põhjendatuse kohta;
2) taotluse põhjendatuse korral väljamakstava summa arvutus ning viide maksmise alusele;
3) kui taotlus on alusetu, siis maksmisest keeldumise põhjus.

(3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab asutuse juht.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§10. Taotluse lahendamine

Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitamisele järgnevast päevast alates ühe nädala jooksul asutuse juht:
1) annab käskkirja avaldajale «Vangistusseaduse» § 142 lõikes 4 ettenähtud toetuse väljamaksmiseks või lõikes 5 nimetatud kulude hüvitamiseks;
2) edastab avaldajale taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse ja taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitatud koopia või
3) edastab ministeeriumile, kelle valitsemisalasse asutus kuulub, taotluse ja selle läbivaatamise kokkuvõtte ning §-s 9 nimetatud materjali «Vangistusseaduse» § 142 lõigetes 1 ja 3 ettenähtud toetuse maksmiseks ja lõikes 2 nimetatud kulude hüvitamiseks.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§11. Taotluse menetlemine ministeeriumis

(1) Ministeerium vaatab § 10 punktis 3 nimetatud dokumendid läbi ning esitab vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määrusega nr 346 «Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise ja selle kasutamise kord» (RT I 1999, 86, 787) kehtestatud korrale taotluse raha eraldamiseks dokumentide saabumisele järgnevast päevast alates ühe kuu jooksul.

(2) Kui esitatud dokumendid ei ole nõuetekohased või kui ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, tagastab ministeerium need esitajale ja määrab kuni kahenädalase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

 

3. peatükk

TOETUSE MAKSMISE JA KULUDE HÜVITAMISE ERIJUHUD

 

§12. Taotluse menetlemise erijuhud

(1) Vangla direktorile või tema perekonnaliikmele või vangla direktori ülalpidamisel olnud isikule makstakse toetus ja hüvitatakse kulud 2. peatükis ettenähtud korras, arvestades käesolevas peatükis sätestatud erisusi.

(2) [kehtetu]
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§13. Toetuse maksmise ja kulude hüvitamise taotlemine püsivalt töövõimetuks jäämise, haigestumise või vigastumise korral

(1) Seoses vanglateenistusega püsivalt töövõimetuks jäänud, haigestunud või tervisekahjustuse saanud vangladirektor esitab toetuse saamiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks taotluse Justiitsministeeriumile.

(2) Taotlusele lisatakse:
1) püsiva töövõimetuse ulatust, haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid;
2) ravi- ja ravimikulusid tõendavad dokumendid.

(3) Ravi- ja ravimikulusid tõendava dokumendi esitab direktor iga kord, kui raviasutus või arst või apteek selle on väljastanud.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§14. Andmete kontrollimine ja lisaandmete kogumine

Taotluse saanud asutusel on õigus nõuda avaldajalt taotluses märgitud asjaolude kohta lisadokumente või -seletusi.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§15. Taotluse läbivaatamise kokkuvõte

(1) Taotluse saamisest alates kahe nädala jooksul koostab taotluse saanud asutus taotluse läbivaatamise kohta kokkuvõtte, millele lisatakse:
1) tööõnnetuse või kutsehaiguse uurimise materjal;
2) tööõnnetuse või kutsehaigestumise raport;
3) tõestatud koopia käskkirjast, millega direktorile on kuupalk määratud;
4) raviasutuste dokumendid ja muud dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid või lükkavad need ümber.

(2) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse:
1) seisukoht taotluse põhjendatuse kohta;
2) taotluse põhjendatuse korral väljamakstava summa arvutus ning viide maksmise alusele;
3) kui taotlus on alusetu, siis maksmisest keeldumise põhjus.

(3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§16. Taotluse lahendamine

Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitamisele järgnevast päevast alates ühe nädala jooksul vastav minister:
1) annab käskkirja avaldajale «Vangistusseaduse» § 142 lõikes 4 ettenähtud toetuse väljamaksmiseks või lõikes 5 nimetatud kulude hüvitamiseks või
2) esitab vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määrusega nr 346 «Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise ja selle kasutamise kord» kehtestatud korrale taotluse raha eraldamiseks.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

 

4. peatükk

TOETUSSUMMA ARVUTAMINE JA HÜVITISE MAKSMISE ULATUS

 

§17. Toetussumma arvutamise alused

Toetussumma arvutamisel lähtutakse vanglaametniku kuu palgamäärast ja lisatasudest, mis tal olid:
1) tema hukkumise päeval;
2) arstliku töövõimetuse ekspertiisi otsuses püsiva töövõimetuse tekkimise ajana märgitud päeval või
3) tervisekahjustuse saamise päeval.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§18. Toetussumma arvutamine mitme õigustatud isiku puhul

Kui seoses vanglaametniku hukkumisega taotleb toetust mitu õigustatud isikut, jagatakse toetussumma nende vahel võrdselt.

§19. Hüvitise maksmise ulatus

(1) «Vangistusseaduse» § 142 lõigetes 2 ja 5 nimetatud kulud hüvitatakse käesoleva määruse kohaselt ulatuses, mida ei ole hüvitatud muudel alustel.

(2) Kui «Vangistusseaduse» alusel hüvitatud kulud kompenseeritakse isikule hiljem ka muudel alustel, peab lõikes 1 nimetatud hüvitise saanud isik talle «Vangistusseaduse» alusel kulud hüvitanud asutusele enamsaadud raha tagastama.

 

5. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 

§20. Toetuse maksmise ja kulude hüvitamise allikad

(1) «Vangistusseaduse» § 142 lõikes 4 ettenähtud toetus makstakse ja lõikes 5 nimetatud kulud hüvitatakse selle asutuse eelarvest, kelle teenistuses vanglaametnik oli asutuse juhi või asjaomase ministri käskkirja alusel.

(2) «Vangistusseaduse» § 142 lõigetes 1 ja 3 nimetatud toetus makstakse ja lõikes 2 nimetatud kulud kaetakse Vabariigi Valitsuse reservist.

§21. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 


 

/otsingu_soovitused.json