Teksti suurus:

Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:

Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

Vastu võetud 28.11.2000 nr 382
RT I 2000, 89, 582
jõustumine 02.12.2000

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
18.03.2003 nr 87 (RT I 2003, 30, 186) 1.04.2003

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 43 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrus reguleerib kinnipeetavale pakutud töö eest tasu maksmist.

(2) Kinnipeetava töö võib olla ajatöö või tükitöö.

§ 2. Töötasu maksmine ajatöö eest

(1) Ajatööaega arvestatakse tundides.

(2) Ajatööl töötava kinnipeetava tunnipalga alammäär vangla pakutaval tööl on 50 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäärast.

(3) Ajatööl töötava kinnipeetava tunnipalga alammäär füüsilise isiku või äriühingu (edaspidi käitis) poolt pakutavatel töödel on 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäärast.

§ 3. Töötasu maksmine tükitöö eest

(1) Tükitöö palgamäära tooteühiku kohta arvutab tööandja.

(2) Tükitöö palgamäär tooteühiku kohta ei tohi olla väiksem kui §-s 2 nimetatud tunnipalga alammäära ja tükitöö tegemiseks normaaloludes kuluvate tundide korrutis.

§ 4. Lisatöötasu vangla pakutava töö eest

Eriti rasketes või tervist kahjustavates töötingimustes töötamise või tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest vangla pakutaval tööl võib kinnipeetavale vangla direktori korraldusega määrata lisatasu kuni 30 protsenti kuus väljateenitud töötasust.

§ 5. Lisatöötasu käitise pakutava töö eest

(1) Eriti rasketes või tervist kahjustavates töötingimustes töötamise või tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest käitise pakutaval tööl võib kinnipeetavale äriühingu juhatuse korraldusega määrata lisatasu piiramata ulatuses.

(2) Lisatasu makstakse ka vastavalt töö keerukuse astmele.

(3) Lisatasude maksmise tingimused vastavalt töö iseloomule ja headele töötulemustele määratakse käitise ja vangla või vangla haldusülesannet täitva eraõigusliku juriidilise isiku vahelises lepingus.
[RT I 2003, 30, 186 – jõust. 1.04.2003]

§ 6. Töötasu arvutamine

(1) Töötasu arvutatakse ja makstakse üks kord kuus.

(2) Töötasu suurus tehakse kinnipeetavatele kirjalikult teatavaks nelja tööpäeva jooksul pärast töötasu arvutamist.

(3) Tööandja kannab töötasu kinnipeetavate vanglasisesteks arveldusteks ettenähtud pangaarvele kuue tööpäeva jooksul pärast töötasu arvutamist.

(4) «Vangistusseaduses» ettenähtud mahaarvamised ja mahaarvamiste järgsed kanded kinnipeetavate isikuarvetele teeb vangla seitsme tööpäeva jooksul pärast töötasu arvutamist.

(5) Töötasu arvestust peetakse tööandja raamatupidamises.

§ 7. Määrus jõustub 1. detsembril 2000. a. (õ) 27.08.2010 16:20

ÕIEND
§ 7 taastatud algteksti sõnastuses.

 

/otsingu_soovitused.json