Teksti suurus:

Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ja vanglaametnikukandidaadi terviseuuringute tegemise tingimused, perioodilisus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:

Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ja vanglaametnikukandidaadi terviseuuringute tegemise tingimused, perioodilisus ja kord

Vastu võetud 30.11.2000 nr 384
RT I 2000, 90, 584
jõustumine 01.12.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2002RT I 2002, 99, 58501.01.2003
18.03.2003RT I 2003, 30, 18601.04.2003

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 146 alusel ning lähtudes § 58 lõikest 3 ja § 116 lõikest 5.

§ 1.  Terviseuuringute tingimused

  (1) Vanglaametnikule tagatakse tasuta terviseuuringud.

  (2) Vanglaametnik peab läbima kõik töötervishoiuarsti ettenähtud terviseuuringud. Rindkere röntgenuuring on kohustuslik kõigile vanglas töötavatele vanglaametnikele.

  (3) Terviseuuringud tehakse tööajal.

  (4) Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse selles määruses vanglaametniku kohta sätestatut ka vangla sotsiaaltöötaja ning vanglaametnikukandidaadi suhtes.

§ 2.  Terviseuuringute tegemise kord

  Vanglaametnikule tehakse terviseuuringud «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 3.  Terviseuuringute korraldaja

  (1) Terviseuuringuid korraldab töötervishoiuarst koostöös perearsti ja eriarstidega.

  (2) Terviseuuringuteks sõlmib vanglaametniku teenistuskohaks olev asutus lepingu tervishoiuteenuse osutajaga või töötervishoiuarstiga.

  (3) Tervishoiuteenuse osutajaga või töötervishoiuarstiga lepingu sõlminud asutus võimaldab töötervishoiuarstil enne terviseuuringute tegemist tutvuda vanglaametnike töötingimustega.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 4.  Terviseuuringutele saatja

  (1) Vanglaametniku saadab terviseuuringutele vangla või õppeasutus, kus ta teenistuses on.

  (2) Vangla direktori saadab terviseuuringutele Justiitsministeerium.

  (3) [kehtetu - RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

  (4) Vanglaametnikukandidaadi saadab terviseuuringutele vangla, kus ta praktilisel väljaõppel viibib.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 5.  Vanglaametnikule terviseuuringute tegemise sagedus

  (1) Vanglaametnikule tehakse terviseuuringud teenistuse ajal iga kolme aasta tagant.

  (2) Rindkere röntgenuuring tehakse teenistuse ajal üks kord aastas.

  (3) Vanglaametnikukandidaadile tehakse ühekordsed terviseuuringud tema praktilisele väljaõppele asumisest alates kahe nädala jooksul ning rindkere röntgenuuring tehakse praktilise väljaõppe ajal üks kord aastas.

§ 6.  Terviseuuringutele saatmise sageduse muutmine

  (1) Töötervishoiuarstil on isiku tervisest lähtudes õigus teha teda terviseuuringutele saatnud asutusele ettepanek muuta terviseuuringutele saatmise sagedust.

  (2) Isiku terviseuuringutele saatnud asutus võib muuta terviseuuringutele saatmise sagedust:
  1) töötervishoiuarsti motiveeritud ettepaneku alusel;
  2) isiku põhjendatud taotluse alusel;
  3) vahetu ülemuse põhjendatud taotluse alusel.

§ 7.  Andmete konfidentsiaalsus

  (1) Terviseuuringutega kogutud andmed on konfidentsiaalsed ja need säilitatakse tervishoiuteenuse osutaja või töötervishoiuarsti juures.

  (2) Terviseuuringute tulemustest teavitatakse uuringud läbinud isikut ning muid isikuid tema nõusolekul.

  (3) Terviseuuringutele saatjale teatatakse vaid kutsehaigusjuhtudest ja juhtumitest, millal isik oma tervise tõttu vajab ametikoha vahetust või töötingimuste olulist muutmist.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 8.  Terviseuuringute kulude katmine
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

  (1) Vanglaametnikule tehtud terviseuuringute kulud tasub teda uuringutele saatnud asutus terviseuuringuteks lepingu sõlminud tervishoiuteenuse osutajale või töötervishoiuarstile.

  (2) Vangla direktorile tehtud terviseuuringute kulud kaetakse vangla eelarvest justiitsministri käskkirja alusel.

  (3) [kehtetu - RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse 1. detsembrist 2000. a.

/otsingu_soovitused.json