Teksti suurus:

Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaniku esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord

Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaniku esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.09.2011
Avaldamismärge:RTL 2003, 43, 625

Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaniku esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord

Vastu võetud 21.03.2003 nr 52

Määrus kehtestatakse «Eesti Väärtpaberite Keskregistri seaduse» (RT I 2000, 57, 373; 2001, 48, 268; 79, 480; 89, 532; 93, 565; 2002, 23, 131; 63, 387; 110, 657) § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtse nimekirjana esindajakonto omaniku esindamiseks aktsionäride üldkoosolekul volituse (edaspidi volitus) andmise kord.

§ 2.  Kliendi tahteavaldus aktsiast tulenevate õiguste teostamiseks

  Esindajakonto omaniku klient, kes soovib teostada aktsionäride üldkoosolekul aktsiast tulenevaid õigusi esindajakonto omaniku nimel, esitab esindajakonto omanikule esindajakonto omaniku ja kliendi vahel sõlmitud käsunduslepingus või muus sarnases lepingus sätestatud vormis ja tähtajaks sellekohase nõude, näidates nõudes ära isiku, kes klienti aktsionäride üldkoosolekul esindab (edaspidi volitatud isik), nime.

§ 3.  Volituse andmine

  (1) Esindajakonto omanik esitab kirjalikus vormis volituse aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsunud emitendile hiljemalt üldkoosoleku toimumise ajaks.

  (2) Volituses märgitakse:
  1) volituse andmise kuupäev ja kellaaeg;
  2) volituse tähtaeg;
  3) emitendi nimi, asukoht ja registrikood;
  4) üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
  5) iga §-s 2 nimetatud nõude esitanud kliendi volitatud isiku nimi või ärinimi, aadress, isiku- või registrikood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  6) iga volitatud isiku kohta volituse aluseks olevate esindajakonto omaniku poolt valitsetavate aktsiate liik ja nimiväärtus või registripidaja poolt omistatud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN kood) ning arv;
  7) esindajakonto omaniku kinnitus selle kohta, et volituses toodud volitatud isikutel on õigus punktis 6 viidatud aktsiate ulatuses aktsionäride üldkoosolekul esindada esindajakonto omanikku aktsiast tulenevate õiguste ja kohustuste teostamisel;
  8) vajadusel muud aktsiatest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamist puudutavad asjaolud.

  (3) Kui volitus esitatakse võõrkeeles, on esindajakonto omanik emitendi nõudel kohustatud esitama volituse notariaalselt või vandetõlgi poolt kinnitatud eestikeelse tõlke.

  (4) Kui lõike 2 punktis 6 nimetatud aktsiaid pärast volituse andmist võõrandatakse, võib esindajakonto omanik esitada emitendile aktsiate võõrandamise tagajärjel volitatud isikute õigustes toimunud muutusi kajastava volituse muudatuse.

Harri Õunapuu
Minister

Tauno Tats
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json