Teksti suurus:

Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra kinnitamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2003
Avaldamismärge:RTL 1999, 100, 1254

Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra kinnitamine

Vastu võetud 30.04.1999 nr 18

Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse (RT I 1998, 52/53, 771) paragrahvi 3 lõike 3, paragrahvi 12 lõike 5, paragrahvi 14 lõike 7, paragrahvi 15 lõike 6, paragrahvi 16 lõike 3, paragrahvi 18 lõigete 3 ja 6, paragrahvi 20 lõike 5 ja paragrahvi 22 lõike 9 alusel ning arvestades Euroopa Liidu direktiivide 92/34/EMÜ, 93/48/EMÜ (EÜT L 393 23. 06. 1993), 93/64/EMÜ (EÜT L 250 07. 10. 1993) ja 93/79/EMÜ (EÜT L 256 14. 10. 1993) nõuetega:

1. Kinnitan «Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriad, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» (juurde lisatud).

2. Käesolevat määrust ei rakendata 1998. aastal ja varem Eestis toodetud puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali partiide kohta.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ilmar TUPITS

Kinnitatud
põllumajandusministri 30. aprilli 1999. a määrusega nr 18

PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI KATEGOORIAD, PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI TOOTMISEGA TEGELEVATE LABORATOORIUMIDE AKREDITEERIMISE, PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI PAKENDAMISE, TURUSTAMISE JA IMPORDI KORD

I. LIIKIDE LOETELU, MILLELE KEHTIB KÄESOLEV KORD

1. Taimeliigid, millele kehtib käesolev kord ning mis kuuluvad sertifitseerimisele või kontrollimisele, on toodud käesoleva korra lisas 1.

II. PALJUNDUSMATERJALI KATEGOORIAD

2. Supereliitpaljundusmaterjal (SE) -- vegetatiivne paljundusmaterjal, mis on:

1) toodetud sordiehtsuse, kaasa arvatud pomoloogiliste omaduste ja taimetervise tagamiseks üldaktsepteeritud meetodite kohaselt;

2) ette nähtud eliitpaljundusmaterjali tootmiseks;

3) toodetud kooskõlas lisas 2 kehtestatud nõuetega;

4) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt sertifitseeritud.

3. Eliitpaljundusmaterjal (E) -- vegetatiivne paljundusmaterjal, mis on:

1) otse või kindla arvu paljundamise astmete tulemusena toodetud vegetatiivselt supereliitmaterjalist sordiehtsuse, kaasa arvatud pomoloogiliste omaduste ja taimetervise tagamiseks üldaktsepteeritud meetodite kohaselt;

2) ette nähtud sertifitseeritud paljundusmaterjali tootmiseks;

3) toodetud kooskõlas lisas 2 kehtestatud nõuetega;

4) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt sertifitseeritud.

4. Sertifitseeritud paljundusmaterjal (C) -- vegetatiivne paljundusmaterjal, sh istikud, mis on:

1) otse, või kindla arvu paljundamise astmete tulemusena vegetatiivselt toodetud supereliit- või eliitpaljundusmaterjalist;

2) toodetud kooskõlas lisas 2 kehtestatud nõuetega;

3) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt sertifitseeritud.

5. Viirusvaba paljundusmaterjal (VV) -- vegetatiivne paljundusmaterjal, sh istikud, mis on:

1) kasvuaegsel inspekteerimisel rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika kohaselt kontrollitud ja tunnistatud vabaks mistahes viirushaiguste sümptomitest;

2) säilitatud viiruste levikut tagavates tingimustes;

3) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt kontrollitud ja tunnistatud vabaks tuntud viirustest;

4) paljundusmaterjal, mis kindla arvu paljundamise astmete tulemusena on toodetud otse sellisest materjalist, on kasvuaegsel inspekteerimisel tunnistatud vabaks mistahes viirustest ning toodetud ja säilitatud infektsiooni välistavates tingimustes, loetakse samuti viirusvabaks.

6. Kontrollitud materjal (K) -- vegetatiivne paljundusmaterjal, sh istikud, mis on:

1) toodetud kooskõlas lisas 2 kehtestatud nõuetega;

2) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt kontrollitud.

7. Taimetoodangu Inspektsioon korraldab puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali sertifitseerimist ja kontrolli vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele. Sertifitseerimist ja kontrollimist käsitlevad õigusaktid avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni Teatajas.

III.  PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI TOOTMISEGA TEGELEVATE LABORATOORIUMIDE AKREDITEERIMINE

8. Mikropaljundamise meetodeid kasutades supereliitpaljundusmaterjalile eelnevate põlvkondade paljundusmaterjali on õigus toota ainult kehtiva korra kohaselt akrediteeritud laboratooriumil, mis on tunnistatud vastavaks rahvusvahelistele nõuetele ning sordi omaniku, esindaja või säilitajaga sõlmitud lepingu alusel. Laboratoorium on kohustatud järgima rahvusvaheliselt kehtestatud metoodikat.

9. Laboratoorium:

1) kogub ja säilitab dokumente paljundamise algmaterjali päritolu kohta, andmeid kellele, millises koguses ning missuguse sordi paljundusmaterjali on turustatud;

2) on sõlminud lepingud supereliitpaljundusmaterjalile eelnevate põlvkondade paljundusmaterjali tootmiseks või laboratooriumil on vastav tootmissüsteem;

3) kohustub tagama toodetud paljundusmaterjali sordiehtsuse ja taimetervise.

10. Punkti 9 alapunktis 2 sätestatud lepingute koopiad tuleb esitada Taimetoodangu Inspektsioonile.

11. Kui akrediteeritud laboratoorium on ühtlasi sordi säilitajaks, võib nimetatud supereliitpaljundusmaterjalile eelnevate põlvkondade paljundusmaterjali toota ainult Taimetoodangu Inspektsiooni poolt kontrollitud ja sordikirjeldusele vastavast algmaterjalist.

IV.  PALJUNDUSMATERJALI PAKENDAMISEL, MÜÜGIPAKENDI SULGEMISEL JA MARKEERIMISEL ESITATAVAD NÕUDED

12. Turustamisotstarbelise paljundusmaterjali tootmise või pakendamisega tegeleda soovivad isikud peavad tegevusloa saamiseks esitama nõuetekohase kirjaliku taotluse (lisa 3) Taimetoodangu Inspektsioonile.

13. Sertifitseerimisele või kontrollimisele kuuluvate liikide (lisa 1) sordid peavad olema võetud puuvilja- ja marjakultuuride soovitatud sortide nimekirja, mis esitatakse Taimetoodangu Inspektsioonile ja mis avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni Teatajas.

14. Kontrollimisele kuuluvate liikide (lisa 1) sortide sordikirjelduse koostab tootja.

15. Sertifitseerituks või kontrollituks loetakse paljundusmaterjal, mis käesoleva korra kohase tunnustamise, lisas 4 sätestatud taimehaiguste ja -kahjurite kontrolli ning laboratoorsete analüüside tulemusena on tunnistatud vastavaks käesolevas korras konkreetsele kategooriale kehtestatud nõuetele.

16. Sertifitseerimise või kontrollimise eesmärgil läbiviidava tunnustamise käigus kontrollib Taimetoodangu Inspektsiooni ametlik tunnustaja rahvusvahelise metoodika kohaselt kasvava taimiku vastavust lisas 2 sätestatud nõuetele ja väljastab tunnustatud paljundusmaterjali partiile tunnustamisakti.

17. Ametlik tunnustaja on:

1) Taimetoodangu Inspektsiooni inspektor; või

2) Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektori või peadirektori asetäitja volitatud isik, kes ei saa läbiviidud toimingute tulemusel omakasu.

18. Tunnustamise läbiviimise eest vastutab Taimetoodangu Inspektsioon, taimehaiguste ja -kahjurite määramiseks teostatud laboratoorsete analüüside teostamise eest Taimse Materjali Kontrolli Keskus, kes esitab analüüsitulemused kooskõlastatud tähtaegadel Taimetoodangu Inspektsioonile.

19. Võttes arvesse ametliku tunnustamise ja laboratoorsete analüüside tulemusi ning tootja poolt kogutud ja säilitatud andmeid, väljastab Taimetoodangu Inspektsioon sertifitseeritud või kontrollitud paljundusmaterjali partii kohta taimetunnistuse. Väljastatud dokument on kehtiv selle väljastamise kuupäevale järgneva aasta jooksul.

20. Taimetoodangu Inspektsioonil on õigus sertifitseerida eliitpaljundusmaterjalina teistes riikides sordi omaniku poolt sordiehtsust ja taimetervist tagavate rahvusvaheliselt aktsepteeritud meetodite kohaselt toodetud eliitpaljundusmaterjalile eelnevate põlvkondade paljundusmaterjali, sõltumata paljundamise meetoditest.

21. Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud või viirusvaba paljundusmaterjali konteineri sulgemiskoht peab olema pitseeritud ametliku etiketi mudeli kohaselt trükitud Taimetoodangu Inspektsiooni ametliku turvakleebisega (lisa 5).

22. Paljasjuursed istikud peavad turustamisel olema seotud kindla arvuga kimpudesse, mille seose kinnituskoht peab olema pitseeritud Taimetoodangu Inspektsiooni plommiga.

23. Sertifitseeritud paljundusmaterjali üksikistikute müügil peavad istikud olema varustatud ametliku etiketiga (lisa 5).

24. Kontrollitud või viirusvaba paljundusmaterjali üksikistikud peavad olema varustatud nõuetekohase tootekirjeldusega (lisa 5).

V.  PALJUNDUSMATERJALI TURUSTAMISEL KEHTIVAD KVALITEEDINÕUDED

25. Turustada on lubatud ainult sertifitseeritud või kontrollitud või viirusvaba paljundusmaterjali homogeensete partiidena. Lisas 2 toodud taimeliikide gruppidesse kuuluv paljundusmaterjali partii peab olema jagatud kvaliteediklassidesse (valikutesse). Partii peab olema varustatud taimetunnistusega. Turustatavad istikud peavad olema varustatud vastavalt kategooriale kas ametliku etiketi või tootekirjeldusega.

26. Avalduse vegetatiivse paljundusmaterjali sertifitseerimiseks esitab sordi omanik, esindaja või säilitaja, kontrollimiseks tootja, Taimetoodangu Inspektsioonile.

27. Sertifitseerimise või kontrollimise nõue ei kehti:

1) katseteks ja teadustööks turustatava paljundusmaterjali puhul;

2) aretustööks turustatava paljundusmaterjali puhul.

28. Paljundusmaterjali turustamisel kehtivate kvaliteedinõuete täitmiseks peavad tootjad, turustajad ja importijad koostöös Taimetoodangu Inspektsiooniga:

1) määrama tegevusalale vastavad kriitilised punktid, mis kuuluvad kontrollimisele;

2) kehtestama kriitiliste punktide jälgimise ja kontrolli protseduuri ning koostama kirjaliku juhendi nimetatud toimingute läbiviimiseks;

3) kehtestama proovide võtmise ja analüüsimise korra;

4) kehtestama toodetud, turustatud või imporditud paljundusmaterjali üle arvestuse pidamise korra.

29. Turustaja peab erinevatest partiidest pärit taimse paljundusmaterjali turustamisel pidama arvestust partii eri osade kohta.

30. Andmed, mida paljundusmaterjali tootjad on kohustatud koguma ja säilitama kvaliteedinõuete täitmise kontrollimiseks:

1) andmed ostetud paljundusmaterjali kohta;

2) andmed toodetava paljundusmaterjali kohta;

3) andmed turustatud või väljapoole tootmisüksust toimetatud paljundusmaterjali kohta;

4) andmed keemilise taimekaitse (pritsimiste arv, tööde tegemise kuupäev, kasutatud kemikaali nimetus) kohta.

VI. PALJUNDUSMATERJALI IMPORDI NÕUDED

31. Importida on lubatud ainult Eestis või mõnes välisriigis ametlikult registreeritud sordi paljundusmaterjali. Imporditav paljundusmaterjal peab olema vaba käesoleva korra lisas 4 loetletud ohtlikest taimehaigustest ja -kahjuritest.

32. Imporditav puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjal peab olema vastava järelevalvet teostava ametkonna poolt kontrollitud ja varustatud fütosanitaarse sertifikaadiga ning käesoleva korra nõuete kohaselt pakendatud.

33. Taimetoodangu Inspektsioonil on vastavalt seemne ja taimse paljundusmaterjali seadusele õigus kehtestada tähtajaline piirang paljundusmaterjali impordil konkreetsest riigist, kui korduvate analüüside tulemused kinnitavad imporditavate partiide mittevastavust käesoleva korra lisas 2 kehtestatud nõuetele.

Lisa 1
«Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE LIIGID, MILLELE KEHTIB KÄESOLEV KORD

1. Puuvilja- ja marjakultuuride liigid, millele kehtib käesolev kord ning mis kuuluvad kontrollimisele või sertifitseerimisele (tähistatud*):

- Citrus sinensis (L.) Osbeck apelsinipuu
- Citrus limon (L.) Burm. f. sidrunipuu
- Citrus reticulata Blanco mandariinipuu
- Citrus paradisi Macf. greipfruudipuu
- Citrus aurantifolia (Christm.) Swing laimipuu
- Corylus avellana L. sarapuu
- Fragaria x ananassa Duch. aedmaasikas*
- Juglans regia L. Kreeka pähklipuu
- Malus Mill. õunapuu*
- Prunus amygdalus Batsch mandlipuu
- Prunus armeniaca L. aprikoosipuu
- Prunus avium L. maguskirsipuu*
- Prunus cerasus hapukirsipuu*
- Prunus domestica L. ploomipuu*
- Prunus persica (L.) Batsch virsikupuu
- Prunus salicina Jaapani ploomipuu
- Pyrus comillimeetritunis L. pirnipuu*
- Cydonia Mill. küdoonia
- Ribes sõstrad, karusmari*
- Rubus vaarikad*
- Pistacia vera pistaatsia
- Olea europaea oliivipuu

2. Muud puuvilja- ja marjakultuuride liigid, millele kehtib käesolev kord:

- Aronia mitschurinii Skvortsov & Maitulina must aroonia
- Hippophae rhamnoides L. astelpaju
- Lonicera caerulea var. edulis ja L. caerulea var. altaica söödav kuslapuu
- Vaccinium L. jõhvikas, pohl, põõsasmustikas

Lisa 2
«Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALILE KEHTIVAD KVALITEEDINÕUDED

1. Puuvilja- ja marjakultuuride kasvatamisest paljundusmaterjali tootmiseks ettenähtud kasvukohal peab:

1) eliitpaljundusmaterjalile eelnevate kategooriate ja eliitpaljundusmaterjali kasvatamisel olema möödunud 5 aastat;

2) sertifitseeritud paljundusmaterjali kasvatamisel 2 aastat.

2. Taimekahjustajate leviku takistamiseks peab minimaalne kaugus madalama kategooria paljundusmaterjali tootmispõldudest olema:

1) eliitpaljundusmaterjalile eelnevate põlvkondade ja eliitpaljundusmaterjali kasvatamisel 30 meetrit;

2) sertifitseeritud paljundusmaterjali kasvatamisel 15 meetrit.

3. Tunnustamisel peab paljundusmaterjal vastama järgmistele nõuetele:

SE E C VV K
1) raskete viirushaiguste tunnustega taimi, maksimaalselt % 0,0 0,2 1,0 0,0 1,5
2) viirushaigeid taimi kokku, maksimaalselt % 0,2 0,5 2,0 0,0 2,5

4. Viirusvaba paljundusmaterjal kuulub kohustuslikule laboratoorsele viirushaiguste kontrollile.

5. Paljundusmaterjali tuleb hoida eraldi partiidena. Partiid peavad tootja poolt olema tähistatud selliselt, et oleks võimalik erinevaid partiisid identifitseerida.

6. Paljundusmaterjali turustamisel kehtivad kvaliteedinõuded on järgmised:

1) istiku tüvi peab olema nii sirge, et seda ei oleks vaja pärast puu alalisele kasvukohale istutamist painutada ega tugede abil koolutada;

2) istikute juurestik peab olema hästi arenenud, narmasjuurtega, maapealse osaga tasakaalus ning oluliste vigastusteta;

3) istiku tüvi peab olema vigastusteta. Lubatud on ainult okste lõikehaavad, millest suuremad peavad olema kaetud õlivärvi või muu haavakaitsevahendiga ning haava paranemise tunnusena peab olema näha haavakoe vallikujuline ring;

4) paljasjuurseid istikuid tohib müüa vaid ilma lehtedeta, s.t sügisel pärast kasvu lõppemist ja kevadel kuni pungade avanemiseni. Istikud peavad olema kuivamistunnusteta;

5) nõuistik (konteineristik) peab olema hästi juurdunud. Nõu eemaldamisel ei tohi mullapall juurte ümber ära laguneda;

6) istikud peavad olema sordiehtsad.

7. Õuna- ja pirnipuu, ploomi- ja kirsipuu, sõstra ja karusmarja, maasika ja vaarika istikud ning viljapuude pookealused jagatakse kvaliteediklassidesse.

8. Õunapuu- ja pirnipuu istikute I klass peab vastama järgmistele nõuetele:

1) tüvi mõõdetuna juurte hargnemiskohast kuni alumise oksani peab olema 60--80 sentimeetri kõrgune (nõrgakasvulistel istikutel 40--60 sentimeetrit);

2) tüve läbimõõt juurte hargnemiskohast 10 sentimeetri kõrgusel peab olema vähemalt 15 millimeetrit;

3) lisaks juhtoksale (ladvale) peab olema vähemalt kolm üle 30 sentimeetri pikkust sobiva asetusega võraoksa väljumisnurgaga vähemalt 40 kraadi;

4) juurestik peab koosnema vähemalt kolmest jämedamast üle 3 millimeetrise läbimõõduga põhijuurest pikkusega vähemalt 25 sentimeetrit;

5) nõuistiku juurepall peab olema vähemalt 7 liitrit.

9. Õunapuu- ja pirnipuu istikute II klass peab vastama järgmistele nõuetele:

1) tüvi, mõõdetuna juurte hargnemiskohast kuni alumise oksani, peab olema 60--80 sentimeetri kõrgune (nõrgakasvulistel istikutel 40--60 sentimeetri);

2) tüve läbimõõt juurte hargnemiskohast 10 sentimeetri kõrgusel peab olema vähemalt 13 millimeetrit;

3) lisaks juhtoksale (ladvale) peab olema vähemalt kaks üle 30 sentimeetri pikkust sobiva asetusega võraoksa väljumisnurgaga vähemalt 45 kraadi;

4) juurestik peab koosnema vähemalt kahest jämedamast üle 3 millimeetrise läbimõõduga põhijuurest pikkusega vähemalt 25 sentimeetrit;

5) nõuistiku juurepall peab olema vähemalt 5 liitrit.

10. Õunapuu- ja pirnipuu istikute III klass -- okulaadid ehk võrata istikud, peavad vastama järgmistele nõuetele:

1) sellesse klassi kuuluvad istikud, mis on vähemalt 80 sentimeetri pikkused ja mille tüve läbimõõt juurte hargnemiskohast 10 sentimeetri kõrgusel on vähemalt 8 millimeetrit. Siia kuuluvad ka võraga istikud, mis ei vasta kõrgemate klasside nõuetele, kuid vastavad muude näitajate poolest punktis 6 toodud kvaliteedinõuetele;

2) nõuistiku juurepalli maht peab olema vähemalt 5 liitrit.

11. Ploomipuu- ja kirsipuuistikute I klass -- okulaadid ehk võrata istikud, peavad vastama järgmistele nõuetele:

1) ploomi- ja kirsipuude istikuid on lubatud müüa põõsaspuudena, mille tüve kõrgust ei määratleta;

2) põõsaspuude tüve läbimõõt juurte hargnemiskohast 10 sentimeetri kõrgusel või okste hargnemiskohal peab olema vähemalt 15 millimeetrit;

3) lisaks juhtoksale (ladvale) peab olema vähemalt kolm üle 30 sentimeetri pikkust sobiva asetusega võraoksa väljumisnurgaga vähemalt 45 kraadi;

4) juurestik peab koosnema vähemalt kolmest põhijuurest läbimõõduga üle 3 millimeetri ja pikkusega vähemalt 25 sentimeetrit;

5) nõuistiku juurepall peab olema vähemalt 7 liitrit.

12. Ploomipuu- ja kirsipuuistikute II klass peab vastama järgmistele nõuetele:

1) selle klassi istikute tüve kõrgust ei määratleta;

2) põõsaspuude tüve läbimõõt juurte hargnemiskohast 10 sentimeetri kõrgusel või okste hargnemiskohal peab olema vähemalt 13 millimeetrit;

3) lisaks juhtoksale (ladvale) peab olema vähemalt kolm üle 30 sentimeetri pikkust sobiva asetusega võraoksa väljumisnurgaga vähemalt 45 kraadi;

4) juurestik peab koosnema vähemalt kolmest põhijuurest läbimõõduga üle 3 millimeetri ja pikkusega vähemalt 20 sentimeetrit;

5) nõuistiku juurepall peab olema vähemalt 5 liitrit.

13. Ploomipuu- ja kirsipuuistikute III klass -- võrata istikud, peavad vastama järgmistele nõuetele:

1) istikud peavad olema vähemalt 50 sentimeetri pikkused ja mille tüve läbimõõt juurte hargnemiskohast 10 sentimeetri kõrgusel on vähemalt 8 millimeetrit. Siia kuuluvad ka võraga istikud, mis ei vasta kõrgemate klasside nõuetele, kuid vastavad muude näitajate poolest punktis 6 toodud kvaliteedinõuetele;

2) nõuistikute juurepall peab olema vähemalt 5 liitrit.

14. Sõstra- ja karusmarjaistikute I klass -- okulaadid ehk võrata istikud, peavad vastama järgmistele nõuetele:

1) istikutel peab olema vähemalt kolm üheaastast oksa hargnemiskohast mõõdetud pikkusega -- mustal sõstral vähemalt 40 sentimeetrit, punasel sõstral ja karusmarjal vähemalt 30 sentimeetrit;

2) oksa hargnemiskoht võib juurte hargnemiskohast mõõdetuna olla kuni 5 sentimeetri kõrgusel;

3) nõuistiku juurepall peab olema vähemalt 3 liitrit.

15. Sõstra- ja karusmarjaistikute II klass peab vastama järgmistele nõuetele: 1) istikutel peab olema vähemalt kaks üheaastast oksa hargnemiskohast mõõdetud pikkusega -- mustal sõstral vähemalt 35 sentimeetrit, punasel sõstral ja karusmarjal vähemalt 25 sentimeetrit;

2) oksa hargnemiskoht võib juurte hargnemiskohast mõõdetuna olla kuni 5 sentimeetri kõrgusel;

3) mullapalliga istiku nõu maht peab olema vähemalt 3 liitrit.

16. Sõstra- ja karusmarjaistikute (okulaadide ehk võrata istikute) III klassi kuuluvad sõstra- ja karusmarjaistikud, mis ei vasta kõrgemate klasside nõuetele, kuid vastavad punktis 6 toodud kvaliteedinõuetele.

17. Maasikaistikute I klass peab vastama järgmistele nõuetele:

1) narmasjuurestik peab olema vähemalt 5 sentimeetri pikkune;

2) istikul peab olema vähemalt kolm hästiarenenud lehte;

3) nõuistiku juurepall peab olema vähemalt 50 kuupsentimeetrit.

18. Maasikaistikute II klass peab vastama järgmistele nõuetele:

1) narmasjuurestik peab olema vähemalt 4 sentimeetri pikkune;

2) istikul peab olema vähemalt vähemalt kaks hästiarenenud lehte;

3) nõuistiku juurepall peab olema vähemalt 50 kuupsentimeetrit.

19. Vaarikaistikute I klass peab vastama järgmistele nõuetele:

1) istikute maapealne osa peab olema vähemalt 40 sentimeetri pikkune ja juurte hargnemiskohast 5 sentimeetri kõrgusel vähemalt 6 millimeetrise läbimõõduga;

2) nõuistikute juurepall peab olema vähemalt 1 liiter.

20. Vaarikaistikute II klass peab vastama järgmistele nõuetele:

1) istikute maapealne osa on vähemalt 30 sentimeetri pikkune ja 5 sentimeetri kõrguselt vähemalt 5 millimeetrise läbimõõduga;

2) mullapalliga istiku nõu maht peab olema vähemalt 1 liiter.

21. Viljapuude pookealuste I klass peab vastama järgmistele nõuetele:

1) pookealuste läbimõõt juurte hargnemiskohalt peab olema 8--10 millimeetrit;

2) juurestik peab olema harunenud ning seemikalustel üle 15 sentimeetri pikkune;

3) kloonaluste risoom peab olema üle 5 sentimeetri pikkune ja juured puitunud.

22. Viljapuude pookealuste I klass peab vastama järgmistele nõuetele:

1) pookealuste läbimõõt juurte hargnemiskohalt peab olema 6--8 millimeetrit;

2) juurestik peab olema harunenud ning seemikalustel üle 15 sentimeetri pikkune;

3) kloonaluste risoom peab olema üle 5 sentimeetri pikkune.

23. Viljapuude pookealuste III klassi kuuluvad pookealused, mis ei vasta I ja II klassi pookealustele esitatavatele nõuetele, kuid vastavad punktis 6 kehtestatud kvaliteedinõuetele.

Lisa 3
«Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

Lisa 4
«Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE LIIKIDELE OHTLIKUKS LOETAVAD TAIMEHAIGUSED JA -KAHJURID

1. Sertifitseerimisele ja kontrollimisele kuuluvate puuvilja- ja marjakultuuride liikidele ohtlikeks loetakse järgmisi taimehaiguseid ja -kahjureid:

Puuvilja- ja marjakultuuride taimeperekonnad ja liigid Taimehaigused ja -kahjurid, mida ei tohi taimsel materjalil visuaalsel kontrollil esineda
Citrus aurantifolia (Christm.) Swing Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
Citrus limon L. Burm. f. - Aleurothrixus floccosus (Mashell)
Citrus paradisi Macf. - Meloidogyne spp.
Citrus reticulata Blanco - Parabemisia myricae (Kuwana)
Citrus sinensis (L.) Osbeck - Tylenchulus semipenetrans
Seened
- Phytophthora spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Citrus leaf rugose
- Haigused, mis tekitavad noortel lehtedel psoroosisarnaseid sümptomeid, nagu Psorosis, Ring spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gum
- Infectious variegation
- Viroidid, nagu Exocortis, Cachexia-Xyloporosis
Corylus avellana Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Epidiaspis leperii
- Eriophis avellanae
- Pseudaulacaspis pentagona
- Quadraspidiotus perniciosus
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Xanthomonas campestris pv. corylina
Seened
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phyllactinia guttata
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Apple mosaic virus
- Hazel maculatura lineare MLO
Cydonia Miller Pyrus comillimeetritunis L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Anarsia lineatella
- Eriosoma lanigerum
- Kilptäid, eriti
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Seened
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora spp. 
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Fragaria x ananassa Duch. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aphelenchoides spp.
- Ditylenchus dipsaci
- Tarsonemidae
Seened
- Phytophthora cactorum
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Strawberry green petal MLO
Juglans regia L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Kilptäid, eriti
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Xanthomonas campestris pv. juglandi
Seened
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora spp. 
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Cherry leaf roll virus
Malus Miller Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Anarsia lineatella
- Eriosoma lanigerum
- Kilptäid, eriti
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Seened
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora cactorum
- Rosellinia necatrix
- Venturia spp.
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Olea europaea Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Eusophera pinguis
- Meloidogyne spp.
- Saissetia oleae
Bakterid
- Pseudomonas syringae pv. savastanoi
Seened
-Verticillium dahliae
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Pistacia vera Seened
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Prunus domestica L. Prunus salicina Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aculops fockeui
- Capnodis tenebrionis
- Eriophyes similis
- Meloidogyne spp.
- Kilptäid, eriti
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Seened
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Prune dwarf virus
- Prunus necrotic ringspot virus
Prunus armeniaca L. Prunus amygdalus Batsch Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
Prunus persica (L.) Batsch - Anarsia lineatella
- Capnodis tenebrionis
- Meloidogyne spp.
- Kilptäid, eriti
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Seened
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Taphrina deformans
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Prune dwarf virus
- Prunus necrotic ringspot virus
Prunus avium L. Prunus cerasus Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Capnodis tenebrionis
- Meloidogyne spp.
- Kilptäid, eriti
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Seened
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Prune dwarf virus
- Prunus necrotic ringspot virus
Ribes Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aphelenchoides spp.
- Cecidophyopsis ribis
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
Seened
- Armillariella mellea
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Black currant reversion
- Black currant infectious variegation agent
Rubus Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aceria essigi
Bakterid
- Agrobacterium rhizogenes
- Agrobacterium tumefaciens
- Rhodococcus fascians
Seened
- Armillariella mellea
- Didymella applanata
- Peronospora rubi
- Phytophthora fragariae var. rubi
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
- Raspberry bushy dwarf virus
- Raspberry leaf curl virus

2. Muude puuvilja- ja marjakultuuride liikidele loetakse ohtlikuks järgmisi taimehaiguseid ja -kahjureid:

Puuvilja- ja marjakultuuride perekonnad ja liigid Taimehaigused ja -kahjurid, mida ei tohi taimsel materjalil visuaalsel kontrollil esineda
Aronia mitschurinii Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Eriosoma lanigerum
- Kilptäid, eriti Epidiaspis leperii
- Meloidogyne spp.
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
Seened
- Armillariella mellea
- Fusarium spp.
- Nectria galligena
Viirused
kõik
Hippophae rhamnoides L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Meloidogyne spp.
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
Seened
- Stigmina sp.
- Phytophthora spp.
- Fusarium spp.
- Verticillium spp.
- Phomopsis sp.
- Cytospora elaeagni
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Lonicera caerulea var. edulis Putukad, lestad ja nematoodid kõigis
L. caerulea var. altaica arengustaadiumides
- Aleurodes lonicerae
- Phytomyza aprilina
- Kilptäid, eriti Epidiaspis leperii
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
Seened
- Botryosphaeria obtusa
- Insolibasidium deformans
- Microsphaera lonicerae
- Nectria cinnabarina
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Vaccinium L. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Contaria vaccinii
Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
Seened
- Armillariella mellea
- Botrytis cinerea
- Exobasidium vaccinii var. spp.
- Godronia cassandrae
- Phytophthora spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
- Blueberry shoestring sobemovirus
- Blueberry red ringspot caulimovirus
- Blueberry leaf mottle nepovirus
- Blueberry stunt phytoplasma
- Blueberry witches'-broom phytoplasma
- Cranberry false blossom phytoplasma
- Blueberry mosaic agent
- Ringspot agent of cranberry

Lisa 5
«Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

TAIMETUNNISTUSE, AMETLIKU ETIKETI JA TOOTEKIRJELDUSE VORMI JA SISU NÕUDED

1. Ametliku etiketi minimaalne suurus on 110 x 67 millimeetrit.

2. Sertifitseeritud paljundusmaterjali ametlikul etiketil on nõutavad järgmised andmed:

1) «sertifitseeritud paljundusmaterjal»;

2) Taimetoodangu Inspektsioon;

3) tootja nimi ja number;

4) liik;

5) sort;

6) pookealus;

7) paljundusmaterjali kategooria;

8) partii suurus;

9) tootjariik;

10) väljaandmise kuupäev.

3. Tootekirjeldusel on nõutavad järgmised andmed:

1) liik eesti keeles;

2) sort;

3) pookealus;

4) paljundusmaterjali kategooria või kvaliteediklass;

5) tootja või pakendaja nimi ja number või turustaja nimi;

6) tootjariik;

4. Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali taimetunnistuse vormi ja sisu nõuded on toodud käesolevate nõuete juurde kuuluvas lisas.

Lisa
«Taimetunnistuse, ametliku etiketi ja tootekirjelduse sisu ja vormi nõuete» juurde

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json