Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 26. septembri 2000. a määruse nr 76 "Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuete, koolitamise eeskirja ja koolituskursuse õppekava kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 43, 621

Teede- ja sideministri 26. septembri 2000. a määruse nr 76 "Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuete, koolitamise eeskirja ja koolituskursuse õppekava kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 25.03.2003 nr 49

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 102, 601) § 28 alusel.

Teede- ja sideministri 26. septembri 2000. a määruse nr 76 «Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuete, koolitamise eeskirja ja koolituskursuse õppekava kehtestamine» (RTL 2000, 106, 1645) § 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Ohtlikke veoseid vedava autojuhi põhikoolituse, erikoolituse või täienduskoolituse eksamil peab igal esitatud küsimusel olema üks õige vastusevariant. Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab igas läbitud koolituse osas esitatud küsimustest õigesti vähemalt 60 protsenti.»

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json