Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 43, 641

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 25.03.2003 nr 64

«Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387) § 12 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» (RT I 2002, 77, 454) §-le 4 käsin:

1. Tunnistada ajaloomälestiseks (järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht):

Lääne-Viru maakonnas

1) Friedrich Georg Wilhelm Struwe poolt teostatud meridiaanikaare
mõõtmise Simuna–Võivere baasijoone Võivere otspunkt aastast 1827
Avanduse vald Võivere küla
2) Friedrich Georg Wilhelm Struwe poolt teostatud meridiaanikaare mõõtmise Simuna–Võivere baasijoone Simuna otspunkt aastast 1827 Avanduse vald Avanduse küla

Saare maakonnas

3) Pärsama Postiagentuuri lakipitsat, 1930. aastad

Asukohta ei avaldata

2. Kehtestada käesoleva käskkirja punkti 1 alapunktides 1–2 nimetatud mälestiste kaitsevööndiks 5 m laiune maa-ala otspunkti vundamendi väliskontuurist arvates.

3. Tunnistada arheoloogiamälestiseks (järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht):

Harju maakonnas

1) Muistsed põllud Harku vald Ilmandu küla Ristivälja maaüksus
2) Muistsed põllud Jõelähtme vald Loo küla
3) Kivikalme Kiili vald Nabala küla
4) Kultusekivi Harku vald Kütke küla

Võru maakonnas

5) Tamula II asulakoht
(keskmine kiviaeg ja noorem rauaaeg)
Võru vald Tamula

Põlva maakonnas

6) Laossina I asulakoht Mikitamäe vald Laossina küla
7) Laossina II asulakoht Mikitamäe vald Laossina küla

Pärnu maakonnas

8) Sindi-Lodja I kiviaja asulakoht Paikuse vald Reiu jõe ja Paikuse vaheline ala (Pärnu jõe kallas 100 m laiuse vööndina Reiu jõe suudmest kuni Paikuse alevikuni)
9) Sindi-Lodja II kiviaja asulakoht Paikuse vald Reiu jõe ja Paikuse vaheline ala (Pärnu jõe kallas 100 m laiuse vööndina Reiu jõe suudmest kuni Paikuse alevikuni)
10) Sindi-Lodja III kiviaja asulakoht Paikuse vald Reiu jõe ja Paikuse vaheline ala (Pärnu jõe kallas 100 m laiuse vööndina Reiu jõe suudmest kuni Paikuse alevikuni)

4. Kehtestada käesoleva käskkirja punkti 3 alapunktis 3 nimetatud mälestise kaitsevööndiks 10 m laiune maa-ala mälestise välisservast arvates; punkti 3 alapunktis 4 nimetatud mälestise kaitsevööndiks 5 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates; punkti 3 alapunktides 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 nimetatud mälestiste kaitsevööndid vastavalt skeemile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

5. Tunnistada arhitektuurimälestiseks (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht):

Harju maakonnas

1) Kadrioru Lastepargi paviljon 1936–37 Tallinn L. Koidula tn 21a
2) Keila-Joa puhkeküla suvemaja nr 1 1934–35 Keila vald Meremõisa küla
3) Keila-Joa puhkeküla suvemaja nr 2 1934–35 Keila vald Meremõisa küla
4) Keila-Joa puhkeküla suvemaja nr 3 1934–35 Keila vald Meremõisa küla
5) Keila-Joa puhkeküla suvemaja nr 4 1934–35 Keila vald Meremõisa küla
6) Keila-Joa puhkeküla suvemaja nr 5 1934–35 Keila vald Meremõisa küla
7) Keila-Joa puhkeküla suvemaja nr 6 1934–35 Keila vald Meremõisa küla
8) Keila-Joa puhkeküla suvemaja nr 19 1957 Keila vald Meremõisa küla
9) Keila-Joa mõisa vaatlustorn – Keila-Joa puhkeküla hoone nr 53 19. saj II pool Keila vald Meremõisa küla
10) Oletatava randrüütlite kordonihoone varemed 18. saj lõpp/ 19. saj algus Kuusalu vald Andineeme küla

Pärnu maakonnas

     
11) Elamu Auli tn 27 18. saj I pool Pärnu Auli tn 27

Viljandi maakonnas

     
12) Elamu-ärihoone Lossi tn 26 1909 Viljandi Lossi tn 26

6. Kehtestada käesoleva käskkirja punkti 5 alapunktis 11 nimetatud mälestise kaitsevööndiks maa-ala Auli tn 25 (kinnistu nr 1234), Auli tn 27 (kinnistu nr 1219), Auli tn 29 (kinnistu nr 1219) ja Auli tn 31 (kinnistu nr 3577) kruntide ulatuses.

7. Käesoleva käskkirja aluseks oleva Muinsuskaitseameti eksperdihinnanguga ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumis ja Muinsuskaitseametis.

8. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras.

Minister Margus ALLIKMAA

/otsingu_soovitused.json