Teksti suurus:

Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2007
Avaldamismärge:

Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad

Vastu võetud 20.11.2000 nr 46
RTL 2000, 121, 1892

jõustunud 1. 12. 2000

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.03.2003 nr 16 (RTL 2003, 41, 592) 1.04.2003

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) paragrahvi 112 lõike 2 alusel.

§1. Vangla peainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) vangla direktor;
2) vangla direktori asetäitja;
3) Sisekaitseakadeemia korrektsioonikolledži direktor ning erialaõppetooli juhataja;
4) [Kehtetu – RTL 2003, 41, 592 – jõust. 1.04.2003]

§2. I klassi vanglainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) osakonna ja talituse juhataja ning peaspetsialist vangla koosseisus määratud kohal;
2) Sisekaitseakadeemia korrektsioonikolledži erialaõppejõud;
3) vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu asutuse korrektsioonialast haridust andva struktuuriüksuse juht ja korrektsiooni erialaõppejõud.

[RTL 2003, 41, 592 – jõust. 1.04.2003]

§3. II klassi vanglainspektori ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) inspektor;
2) spetsialist vangla koosseisus määratud kohal.

§4. I klassi valvuri ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) vanemvalvur;
2) vanemsaatja.

§5. II klassi valvuri ametiastmele vastavad järgmised vanglateenistuse ametikohad:
1) valvur;
2) saatja.

§6. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

/otsingu_soovitused.json