Teksti suurus:

Vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimäärus ning komisjoni moodustamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2007
Avaldamismärge:

Vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimäärus ning komisjoni moodustamise kord

Vastu võetud 16.03.2001 nr 34
RTL 2001, 42, 592

jõustunud 6.04.2001.

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.03.2003 nr 16 (RTL 2003, 41, 592) 1.04.2003

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» ( RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 122 lõike 4 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§1. Vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjonid

(1) Vanglaametnikke atesteerivad järgmised konkursi- ja atesteerimiskomisjonid:
1) Justiitsministeeriumi juures tegutsev vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib vangla direktorit ja direktori asetäitjat, osakonna juhatajat ja talituse juhatajat ning teiste ministeeriumite valitsemisalas teenistuses olevaid vanglaametnikke;
2) vangla juures tegutsev vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib muid vanglaametnikke.

(2) Teiste ministeeriumite valitsemisalas teenistuses olevate vanglaametnike atesteerimiseks moodustab spetsialiseeritud koosseisuga komisjonid eelmise lõike punktis 1 nimetatud komisjoni esimees.

(3) Kordusatesteerimise korraldab selleks moodustatud konkursi- ja atesteerimiskomisjon.

(4) Lõigetes 2 ja 3 nimetatud komisjonide volitused lõpevad selle ülesande täitmisega, mille lahendamiseks on komisjon moodustud.

(5) Komisjoni postiaadress on selle asutuse aadress, mille juures ta tegutseb.

§2. Komisjoni pädevus

(1) Vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon (edaspidi komisjon) atesteerib:
1) vanglaametnikke korraliselt üks kord kolme aasta jooksul;
2) vanglaametnikke edutamiseks korraldatud konkursil;
3) isikuid, kes kandideerivad konkursil vabale ametikohale vanglateenistuses.

(2) Komisjon ei atesteeri:
1) vanglaametnikku tema raseduse ajal ega alla kolmeaastast last kasvatavat naisametnikku, v.a juhul, kui nad ise selleks soovi avaldavad;
2) [Kehtetu – RTL 2003, 41, 592 – jõust. 1.04.2003] 

2. peatükk

KOMISJONI ESIMEES

 

§3. Komisjoni esimees

(1) Komisjoni esimees on:
1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 nimetatud komisjonil ministeeriumi kantsler või tema määratud ametnik;
2) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 2 nimetatud komisjonil vangla direktor või tema määratud ametnik.

(2) Komisjoni esimehe volitused lõpevad, kui:
1) ta vabastatakse ametikohalt, millega seoses ta on esimeheks määratud;
2) sellekohase otsuse on teinud tema määranud isik ja kui otsus on põhjendatud;
3) ta on esitanud asjakohase avalduse, mis on põhjendatud;
4) kantslerist või vangla direktorist komisjoniesimees määrab uue esimehe;
5) selgub, et teda peab atesteerima tema juhitav komisjon või
6) ta sureb.

§4. Komisjoni esimehe õigused ja kohustused

(1) Komisjoni esimees:
1) määrab ja vabastab komisjoni liikmeid;
2) määrab komisjoni liikmete hulgast komisjoni aseesimehe, kes asendab teda tema äraoleku ajal;
3) määrab komisjoni liikmete hulgast sekretäri;
4) määrab komisjoni sekretäri äraoleku ajaks komisjoni liikmete hulgast talle asendaja;
5) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
6) peatab komisjoni liikme kirjaliku avalduse alusel tema liikmelisuse;
7) korraldab vajadusel komisjoni liikmete täiendusõpet;
8) tagab komisjoni asjaajamise korraldamise;
9) teostab teisi õigusaktidest tulenevaid õigusi.

(2) Komisjoni esimees otsustab tema pädevusse kuuluvad asjad käskkirjaga.

 

3. peatükk

KOMISJONIDE LIIGID

 

§5. Spetsialiseeritud koosseisuga komisjon

(1) Spetsialiseeritud koosseisuga komisjoni moodustamisel määrab komisjoni esimees kõik komisjoni liikmed, kelle hulgast määrab esimehe.

(2) Komisjoni kuulub vähemalt üks selle ministeeriumi esindaja, kelle valitsemisalas teenistuses olevate vanglaametnike atesteerimiseks on komisjon moodustatud.

(3) Spetsialiseeritud koosseisuga komisjoni esimees nimetab aseesimehe ja sekretäri.

(4) Spetsialiseeritud koosseisuga komisjoni võib moodustada komisjoni laiendamise kaudu, nimetades komisjoni liikmeteks asjatundjaid.

§6. Kordusatesteerimise komisjon

(1) Kordusatesteerimise komisjoni esimehe määrab isik, kes on nimetanud esialgse atesteerimise korraldanud komisjoni esimehe. Kui esimees oli kantsler või vangla direktor, siis määrab kordusatesteerimise komisjoni esimehe tema.

(2) Kordusatesteerimise komisjoni esimees määrab komisjoni uue koosseisu § 7 kohaselt.

(3) Komisjoni moodustamise aluseks on komisjoni esimehe edastatud kordusatesteerimise avaldus, kordusatesteerimist taotlenud isiku atesteerimislehe koopia ja atesteerimistulemustest teatamise kirja koopia.

 

4. peatükk

KOMISJONI LIIKMED

 

§7. Komisjoni liikmete määramine

(1) Komisjoni liiget määrates juhindub komisjoni esimees «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78) §-st 95.

(2) Ametnik ei või olla teda atesteeriva komisjoni liige.

(3) Komisjoni liikme volitused lõpevad, kui:
1) komisjoni esimees on teinud otsuse rahuldada tema sellekohane avaldus, mis on põhjendatud;
2) sellekohase otsuse on teinud komisjoni esimees ja otsus on põhjendatud;
3) ta vabastatakse ametikohalt, millega seoses ta on komisjoni liikmeks määratud;
4) selgub, et teda peab atesteerima sama komisjon, mille liige ta on;
5) komisjoni liikmeks määramise ettepaneku teinud või liikmeks määramisele nõusoleku andnud asutus on ta tagasi kutsunud või
6) ta sureb.

§8. Komisjoni liikme õigused ja kohustused

(1) Komisjoni liikmel on õigus:
1) saada komisjoni töös osalemise eest tasu;
2) saada täiendusõpet;
3) õigel ajal saada atesteeritavat puudutavad dokumendid ja koosolekul arutatavate küsimuste otsustamiseks vajalike muude dokumentide koopiad.

(2) Komisjoni liige on kohustatud:
1) hoidma saladuses talle komisjoni töös atesteeritava töö ja eraelu kohta teatavaks saanud andmeid;
2) osalema komisjoni töös komisjoni esimehe määratud aegadel;
3) tegema komisjoni esimehele õigel ajal kirjalikult teatavaks asjaolud, mis takistavad tal komisjoni töös osaleda;
4) täitma muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§9. Komisjoni liikme volituste peatamine

(1) Kui komisjoni liige on kirjalikult teatanud, et tal ei ole võimalik komisjoni töös ajutise takistuse tõttu osaleda, võib komisjoni esimees peatada tema liikmelisuse kuni takistava asjaolu äralangemiseni. Esimees võib liikme ka vabastada ja nimetada tema asemele teise liikme, kui takistus kestab üle kahe kuu.

(2) Liikme volitused peatuvad:
1) ametniku teenistussuhte peatumise ajaks;
2) komisjoni esimehe nõusolekul ajaks, mil liikme osalemine on takistatud.

§10. Komisjoni sekretär

Komisjoni sekretär:
1) vormistab ja registreerib ning saadab asjaosalistele komisjoni esimehe käskkirjade koopiaid ja väljavõtteid;
2) korraldab komisjoni koosolekute tehnilist ettevalmistamist ning teatab komisjoni liikmetele ja atesteeritavatele komisjoni koosolekute toimumise aja ja koha;
3) saadab komisjoni liikmetele koosolekul arutatavate küsimuste lahendamiseks vajalike dokumentide koopiad;
4) protokollib komisjoni koosolekuid;
5) registreerib komisjonile laekunud dokumendid;
6) vormistab koosolekute protokollidest väljavõtted ja edastab need komisjoni esimehe nimetatud isikutele;
7) täidab atesteerimislehti ja edastab need ettenähtud isikutele;
8) valmistab komisjoni dokumendid ette arhiivi üleandmiseks;
9) korraldab komisjoni muud asjaajamist, järgides komisjoni tööreglementi ja selle asutuse asjaajamiskorda, mille juures komisjon tegutseb.

 

5. peatükk

KOMISJONI TÖÖKORD

 

§11. Komisjoni juhtimine

Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees.

§12. Komisjoni koosolek

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek.

(2) Komisjoni koosolekud on kinnised.

§13. Komisjoni otsuse vastuvõtmine

(1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees ja vähemalt pooled liikmed.

(2) Komisjon teeb otsuse koosolekust osavõtjate häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe hääl. Hääletamine on avalik.

(3) Komisjon teeb otsuse koosoleku päevale järgnevast päevast alates kolme tööpäeva jooksul.

§14. Komisjoni koosoleku protokollimine

(1) Komisjoni koosolek protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja komisjoni sekretär.

(2) Protokolli vormistamisel lähtutakse haldusdokumentide vormistamise nõuetest. Protokolli märgitakse järgmised andmed:
1) koosoleku toimumise koht ja kuupäev ning protokolli number;
2) osalevate liikmete ja puuduvate liikmete nimed;
3) komisjoni töösse kaasatud teiste isikute, nii osalejate kui ka puudujate nimed;
4) koosoleku juhataja nimi ja protokollija nimi;
5) päevakord;
6) koosolekule kutsutud atesteeritavate, nii osalejate kui ka puuduvate nimed;
7) küsimuste arutamise käik;
8) hääletustulemused;
9) otsus.

(3) Protokollis loetletakse atesteeritava esitatud dokumendid ning tema soovid ja seisukohad. Kirjalikult esitatud materjal lisatakse protokollile.

(4) Komisjoni liikme eriarvamus protokollitakse tema nõudel. Eriarvamus kantakse protokolli pärast otsust ning kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile.

(5) Ametniku korralisel atesteerimisel ja atesteerimisel seoses ametniku edutamisega kantakse komisjoni otsus ametniku atesteerimislehele.

 

6. peatükk

KOMISJONI ASJAAJAMINE JA RAHASTAMINE

 

§15. Komisjoni asjaajamine

(1) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab selle asutuse juht, mille juures komisjon tegutseb.

(2) Komisjoni asjaajamise aluseks võetakse selle asutuse asjaajamiskord, mille juures komisjon tegutseb.

(3) Kui see on vajalik, kehtestab komisjoni esimees komisjoni tööreglemendi, mis on välja töötatud asutuse asjaajamiskorra alusel.

§16. Komisjoni dokumentatsioon

(1) Komisjoni dokumente (protokollid, komisjoni esimehe käskkirjad jm) säilitatakse asutuses, mille juures komisjon tegutseb.

(2) Komisjoni töös vajalikke registreid ja dokumendivorme võib pidada arvutis. Komisjoni koostatud dokumente säilitatakse väljatrükkidena.

(3) Dokumentide säilitamise tähtajad ja arhiveerimise kord nähakse ette selle asutuse asjaajamiskorras, mille juures komisjon tegutseb. Dokumentide säilitamise tähtajad esitatakse ka dokumentide loetelus.

§17. Komisjoni rahastamine

(1) Komisjonil on oma eelarve, mis on üks osa selle asutuse eelarvest, mille juures komisjon tegutseb.

(2) Komisjoni liikmeid tasustatakse ja nende lähetuskulud hüvitatakse Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a määrusega nr 50 «Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liikme töö tasustamine ja lähetuskulude hüvitamine» (RT I 1997, 18, 304; 1998, 17, 269; 2000, 14, 100) kehtestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

 

 

/otsingu_soovitused.json