Teksti suurus:

Vangla territooriumile käitise rajamise lepingu nõuded

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2007
Avaldamismärge:

Vangla territooriumile käitise rajamise lepingu nõuded

Vastu võetud 28.06.2001 nr 50
RTL 2001, 83, 1142

jõustunud 13.07.2001

 Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.03.2003 nr 16 (RTL 2003, 41, 592) - jõust. 01.04.2003

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 38 lõike 3 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Justiitsminister või tema volitatud isik võib kinnipeetavate tööhõive tagamiseks sõlmida füüsilise isikuga või äriühinguga (edaspidi ettevõtja) kirjaliku lepingu vangla territooriumile käitise rajamiseks.

(2) Leping võib olla nii tähtajaline kui ka tähtajatu.

§2. Lepingu tingimused

(1) Lepingus peab olema kindlaks määratud:
1) lepingu pooled;
2) lepingu objekt;
3) poolte õigused ja kohustused, sealhulgas ettevõtja kohustus tagada kinnipeetavate tööhõive;
4) [Kehtetu]
5) [Kehtetu]
6) lepingu tähtaeg, kui leping on sõlmitud tähtajaliselt;
7) lepingu muutmise ja lõpetamise alused ning kord, sealhulgas etteteatamistähtaeg lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise puhuks ;
8) [Kehtetu]
9) [Kehtetu]
10) [Kehtetu]
11) ettevõtja kohustus esitada majandusaasta aruanne.

(2) Lepingus ei või ette näha ettevõtjale lepingu lõpetamisest tulenevate hüvitiste maksmist lepingu lõpetamisel ettevõtja süü tõttu.

(3) Lisaks sellele peab lepingus olema kindlaks määratud, kumma lepingupoole kohustus on tagada:
1) vangla ruumide korrashoid ja tuleohutus;
2) tööohutus ning tööohutusealase ja erialase väljaõppe korraldamine;
3) seadmete, tööruumide sisustuse, tööriistade ja töökaitsevahendite ning muude töötamiseks vajalike esemete muretsemine ja korrashoid;
4) käitises töötama hakkavate kinnipeetavate arvu määramine;
5) käitise tööaja määramine (nädalapäevad ja kellaajad);
6) töötasustamine (töötasu suurus, mahaarvatavad maksud, töötasu maksmise tähtaeg ja viis);
7) töötulemuste kontrollimine ja kontrolli tulemuste fikseerimine;
8) jooksvate kulude (küte, vesi, elekter jne) katmine.

[RTL 2003, 41, 592 – jõust. 1. 04. 2003]

§3. Vangla kohustus

Vangla on kohustatud valvama kinnipeetavate järele nende töötamise ajal ning tööle saabumisel ja sealt lahkumisel.

 

 

/otsingu_soovitused.json