Teksti suurus:

Kuressaare Linnavolikogu liikme ja Kuressaare Linnavalitsuse liikme eetikakoodeksi kehtestamine

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 31, 819

Kuressaare Linnavolikogu liikme ja Kuressaare Linnavalitsuse liikme eetikakoodeksi kehtestamine

Vastu võetud 27.02.2003 nr 4

Lähtudes Kuressaare Linnavolikogu eetikakomisjoni ettepanekust, Kuressaare Linnavolikogu määrab:

1. Kehtestada Kuressaare Linnavolikogu liikme ja Kuressaare Linnavalitsuse liikme eetikakoodeks järgmises sõnastuses:

(1) Iga linnavolikogu ja linnavalitsuse liige
1) järgib ametiülesandeid täites alati seadusi;
2) kasutab tema käsutuses olevat maksumaksja raha ainult ettenähtud eesmärkidel ja heaperemehelikult;
3) selgitab avalikkusele alati ausalt oma otsuseid ja nende aluseks olevaid argumente. Lubatud on mitte avalikustada informatsiooni siis, kui selle avalikustamine oleks vastuolus avalike huvidega või sisaldab delikaatseid isikuandmeid vms;
4) ei võta vastu mingeid kingitusi ega muid eeliseid, mis võivad mõjutada tema erapooletust või seada kahtluse alla tema erapooletuse;
5) kasutab ametikohustuste täitmisega seoses tema käsutusse sattunud informatsiooni ainult avalikes huvides;
6) väldib igasuguseid otseseid ja kaudseid sidemeid isikutega, kes on seotud kuritegelike ühendustega, samuti sidemeid, mis annaksid võimaluse teda kahtlustada sellistes sidemetes;
7) selgitab oma tegevust regulaarselt valijatele;
8) austab avalikkust ja kaastöötajaid;
9) austab oma vanemaid, abikaasat ja lapsi, ei kasuta nende suhtes vägivalda ega riku abielu.

(2) Linnavalitsuse liige
1) ei anna volikogule ega avalikkusele tahtlikult eksitavat informatsiooni tema valitsemise alla kuuluvates küsimustes;
2) vastutab kõigi tema valitsemisalas eksisteerivate probleemide eest ja astub tagasi juhul, kui tema käsutuses olevate vahenditega oleks olnud võimalik vastavat probleemi vältida;
3) annab volikogule ja avalikkusele ausalt aru, kuidas ja milliste eesmärkide saavutamiseks ta on kasutanud tema käsutusse antud raha ja vara;
4) lähtub personalipoliitikas ametnike suutlikkusest ja sobivusest ametikohale, mitte nende poliitilisest veendumusest või muudest tööga mitteseotud argumentidest.

(3) Iga volikogu ja linnavalitsuse liige loobub oma ametist/kohast juhul, kui ta on läinud vastuollu eespool toodud põhimõtetega.

2. Määrus jõustub 10. märtsil 2003. a.

Volikogu esimees Peeter JALAKAS