Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 "Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 35, 229

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 "Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 02.04.2003 nr 111

Määrus kehtestatakse «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107) § 32 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20) §-ga 19.

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 91, 594; 2001 92, 559; 2002, 98, 574) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) haldusorganitele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;»;

2) paragrahvi 22 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registri vastutav töötleja otsustab andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduse kaudu andmete saajale õigusaktidega pandud ülesannete täitmise tagamiseks. Vastavas otsuses sätestatakse väljastatavate andmete loetelu ja andmete kaitse tagamise nõuded.»

Peaminister Siim KALLAS

Siseminister Toomas VAREK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json