Teksti suurus:

Heakorraeeskirja kehtestamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 35, 968

Heakorraeeskirja kehtestamine

Vastu võetud 20.02.2003 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 36.1 alusel.

1. Üldsätted

1.1. Heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorra nõuded Vaivara vallas.

1.2. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.2.1. maatükk – juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev piiritletud maa-ala;
1.2.2. üldkasutatav maa-ala – osa valla haldusterritooriumist, mis hõlmab tänavaid, teid, platse, parke, haljasalasid, mänguväljakuid jmt ning mis on avalikult kasutatav igaühe poolt.
1.2.3. puhastusala on osa üldkasutatavast maa-alast, mis jääb füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleva kinnistu või muu maa-alaga külgneva sõidutee ja vastava maa-ala vahele. Puhastusala piirneb kinnistu või muu maa-ala piiri, kinnistu või muu maa-ala piiriga risti tõmmatavate mõtteliste joonte ja sõidutee piiriga. Puhastusala piirid võidakse määrata ka elamugruppidele kehtestatud detailplaneeringuga. Vabaplaneeringuga aladel, kus detailplaneeringut ei ole, on ehitistevahelise maa-ala puhastusala piiriks nendevaheline mõtteline telgjoon.
1.2.4. Hajaasustusega alal piirdub puhastusala õuede ja tee vahelise alaga.

2. Heakorra nõuded

2.1. Vaivara valla maa-alal tohib jäätmeid ja prügi panna vaid selleks ettenähtud kohtadesse.

2.2. Puhastusalal, füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatel maatükkidel kompaktse hoonestusega alal ja hajaasustuses õuealal on lubatud muru maksimaalne kõrgus 15 cm, hein peab olema niidetud õigeaegselt, umbrohi tõrjutud, hekk pügatud, lehed riisutud ning jäätmed ja praht koristatud. Tahket kütust, ehitusmaterjali jmt tohib hoida ainult maatüki piires tagapool ehitusjoont korralikult ladustatult. Vallavalitsuse kirjalikul loal on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale maa-alale või puhastusalale tingimusel, et materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul.

2.3. Vaivara valla üldkasutatavad kõnniteed peavad olema puhastatud prahist ja jäätmetest. Talvehooajal peavad lumi ja jää, samuti lumeta ning libeduseta ajal libedustõrjeks kasutatud materjal, olema koristatud, libedus tõrjutud, suvehooajal tolm ja liiv koristatud. Lumetõrje tegemisel on keelatud lume loopimine sõiduteele.

2.4. Vaivara valla üldkasutatavatel haljasaladel peab olema muru või hein niidetud (lubatud maksimaalne kõrgus on 15 cm), umbrohi tõrjutud, kõnniteedel liikumist takistavad puude ja põõsaste oksad lõigatud, hekk pügatud, lehed riisutud ning haljasalale sattunud jäätmed ja praht koristatud. Vaivara valla poolt hooldatavatel üldkasutatavatel haljasaladel lubatav maksimaalne muru kõrgus määratakse lepinguga.

2.5. Vaivara valla üldkasutatavatel maa-aladel peab olema umbrohi tõrjutud.

2.6. Üldkasutatava mänguväljaku omanik või valdaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt kord aastas.

2.7. Üldkasutataval maa-alal vabaõhuürituse korraldamisel on ürituse korraldaja kohustatud tagama maa-ala korrastamise kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või vastavalt lepingus sätestatud ajale.

2.8. Vaivara valla üldkasutataval maa-alal on keelatud:
2.8.1. ülemäärase tolmu tekitamine kompaktse hoonestusega alal;
2.8.2. haljasalade, teekatte, puude, põõsaste ja rohttaimede, pargiinventari, valgustite, skulptuuride jms lõhkumine, kahjustamine või mittesihipärane kasutamine;
2.8.3. puude külge, valla omandis olevatele hoonetele ja üldkasutatavatel maa-aladel asuvale inventarile (bussiootepaviljonid, tänavavalgustuse postid jmt) reklaami või muu teabevahendi paigaldamine ilma omaniku kirjaliku nõusolekuta;
2.8.4. risustada ja reostada valla territooriumi;
2.8.5. karjatada loomi avalikel teedel ja üldkasutataval maa-alal;
2.8.6. põllumajandustööde tegemisel kasutada teid pöörderibadena;
2.8.7. parkida ja pesta mootorsõidukeid selleks mitte ettenähtud kohtades;
2.8.8. telkida või teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas ja ilma kinnistu omaniku loata

2.9. Hoonete omanikel tuleb tagada katusele ja räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja jää eemaldamine liiklejaile ohutul viisil.

2.10. Hoone omanikul tuleb kinnitada hoone tänavapoolse seina või maatüki piirde külge nähtavale kohale silt hoone numbriga.

2.11. Sõidukiomanikul tuleb tagada tehniliselt mittekorras sõiduki eemaldamine teelt hiljemalt 24 tunni jooksul.

2.12. Ehitus-, remondi ja kaevetööde tegija on kohustatud vältima pori ja prahi sattumist objektilt teedele vm ja pärast töö lõpetamist heakorrastama objekti ümbruse.

2.13. Põllumajandus- või muude tööde tegemisel peab tööde teostaja koristama tööde tegemisel teele pudenenud sõnniku, mulla, heina jms.

2.14. Põllumajandusloomade ja -lindude pidamisel tuleb kinni pidada järgmisest korrast:
2.14.1. peab olema välditud virtsa sattumine põhjavette ja veekogudesse,
2.14.2. kõik loomakasvatushooned peavad vastama kehtivatele ehitus-, tervisekaitse-, tuleohutus- ja keskkonnakaitse nõuetele.

3. Lõppsätted

3.1. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 662 sätestatud korras.

3.2. Kehtetuks tunnistatakse Vaivara Vallavolikogu 1. märtsi 1996. a määrus nr 2 «Vaivara valla korra eekirja kinnitamine».

4. Vaivara vallavalitsuse kantseleil avalikustada määrus seadusega ettenähtud korras.

5. Määrus jõustub 1. märtsil 2003. a.

Volikogu esimees Evald TEETLOK

/otsingu_soovitused.json