Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 53 "Tehnilise loa väljastamise kord" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 48, 696

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 53 "Tehnilise loa väljastamise kord" muutmine

Vastu võetud 04.04.2003 nr 60

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23,136) § 19 lõike 13 ja § 68 lõike 6 alusel.

1. Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruses nr 53 «Tehnilise loa väljastamise kord» (RTL 2000, 81, 1189; 2002, 120, 1753) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 7 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõike 3 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Loa taotluse võib jätta läbi vaatamata, kui määratud tähtajaks ei ole kõiki vajalikke andmeid esitatud.»;

4) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui loa taotleja on esitanud ebaõigeid andmeid ja dokumente, keeldub Sideamet loa väljastamisest.»;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Sideameti peadirektori käskkiri taotluse läbivaatamata jätmise kohta tehakse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»;

6) paragrahvi 7 lõike 2 punktides 8 ja 9 asendatakse sõna «õigusaktides» sõnadega ««Telekommunikatsiooniseaduses» ja sellest tulenevates õigusaktides»;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Enne raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamisest keeldumise otsuse tegemist annab Sideamet taotluse esitajale tähtaja oma arvamuse või vastuväidete esitamiseks.»;

8) paragrahvi 7 lõiget 8 muudetakse ja täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) vajadusel ühise raadiosaateseadme paigaldamise loa üldtingimused»;

9) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna »aadressil» sõnadega «või elektrooniliselt»;

10) paragrahvi 8 lõike 2 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Sideamet kontrollib riigilõivu tasumist enne loa väljastamist.»;

11) paragrahvi 9 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

12) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse sõna «õigusaktides» sõnadega ««Telekommunikatsiooniseaduses» ja sellest tulenevates õigusaktides»;

13) paragrahvi 12 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 12 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui tähtajaks ei ole kõiki täiendavaid andmeid ja dokumente esitatud, jäetakse taotlus läbi vaatamata või määratakse uus tähtaeg.
(6) Juhul kui taotleja on Sideametile esitanud ebaõigeid andmeid ja dokumente, keeldub Sideamet loa väljastamisest.»;

15) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Sideameti peadirektori käskkiri taotluse läbi vaatamata jätmise kohta tehakse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»;

16) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Enne raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamisest keeldumise otsuse tegemist annab Sideamet taotluse esitajale tähtaja oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.»;

17) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «aadressil» sõnadega «või elektrooniliselt»;

18) paragrahvi 14 lõike 2 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Sideamet kontrollib riigilõivu tasumist enne taotlejale loa väljastamist.»;

19) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Enne raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa pikendamisest keeldumise otsuse tegemist annab Sideamet taotluse esitajale tähtaja oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.»;

20) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «aadressil» sõnadega «või elektrooniliselt»;

21) paragrahvi 17 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
«Sideamet kontrollib riigilõivu tasumist enne taotlejale loa väljastamist.»;

22) paragrahvi 17 lõikes 5 asendatakse sõna «tühistada» sõnadega «tunnistatakse kehtetuks»;

23) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

« (81) Enne raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamisest keeldumise otsuse tegemist annab Sideamet taotluse esitajale tähtaja oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.»;

24) paragrahvi 18 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui taotleja on esitanud Sideametile ebaõigeid andmeid ja dokumente, lõpetab Sideamet loa pikendamise taotluse läbivaatamise ja keeldub loa pikendamisest.»;

25) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

« (51) Kui tähtajaks ei ole kõiki täiendavaid andmeid ja dokumente esitatud, jäetakse taotlus läbi vaatamata või määratakse uus tähtaeg.
(52) Sideameti peadirektori käskkiri taotluse läbi vaatamata jätmise kohta tehakse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.»;

26) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Enne loa pikendamisest keeldumise otsuse tegemist annab Sideamet taotluse esitajale tähtaja oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.»;

27) paragrahvi 22 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Asutamisel olev juriidiline isik peab esitama asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakirja.»;

28) paragrahvi 27 lõikes 1 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel või elektrooniliselt»;

2. Määruse lisa 1 «Raadiosaateseadmete paigaldamise loa taotlus», lisa 2 «Ühise raadiosaateseadme paigaldamise loa taotlus» koos lisadega, lisa 3 «Raadiosaateseadme kasutamise loa taotlus koos lisaga, lisa 12 «Ühine raadiosaateseadmete paigaldamise luba» ja selle lisad ning lisa 13 «Ühise raadiosaateseadmete kasutamise loa taotlus» koos lisaga asendatakse käesoleva määruse lisadega.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 60
lisa 1

RAADIOSAATESEADME PAIGALDAMISE LOA TAOTLUS

 

Sideametis vastu võetud:

 

Taotleja nimi

Isiku- või registrikood

Postiaadress

Telefon

Indeks

Faks

Esindaja nimi

Telefon

Amet

E-posti aadress

Lisaandmed

Raadiosaateseadmete klass, kuhu antud raadiosaateseade kuulub, vastavalt «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 6 lõikes 8 kehtestatud nõuetele:

objektide seireks kasutatav paikse raadioteenistuse lokaator

vee- või õhusõidukitega side pidamiseks kasutatav paikne maapealne raadiosaatja, sealhulgas navigatsioonisaatja

vees või õhus asuvate objektide seireks kasutatav raadioteenistuse maapealne lokaator

kosmoseraadioside paikne maajaam

etalon-raadioteenistuse saatja

ringhäälingusaatja

maapealne liikuv või teisaldatav kosmosesidejaam

muu raadiosaateseade (täpsustada)

Raadiosaateseadme kasutamise eesmärk

Tegevuse geograafiline piirkond või koht

Soovitav raadiosagedusala, kanal (simpleks/dupleks), raadiosagedus MHz

Soovitav katteala (km)

Eeldatav kasutamise alguse aeg

Soovitav raadiosaateseadme paigaldamise loa kehtivustähtaeg

Sageduskanali kasutustingimused:

Kasutusrežiim:

ainukasutus

primaarne

ühiskasutus

sekundaarne

Raadiosaateseadme tüüp

Kiirgusklass

Saatja väljundvõimsus W

Antenni tüüp

Antenni võimendustegur

Polarisatsioon

Antenni asukoha aadress

Antenni peakiire suund

Antenni asukoha koordinaadid:

idapikkust

põhjalaiust

Antenni paigalduskoht (nt mast, ehitis jms)

Antenni kõrgus merepinnast

Antenni kõrgus maapinnast

Kinnitan raadiosidele esitatavate nõuete tundmist ja nendele vastavust

Kuupäev

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri

 

Lisatud dokumentide nimekiri:

Tervisekaitseinspektsiooni kooskõlastus (... lk)

Juriidilise isiku asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri (... lk)

Volikiri

Koopia kultuuriministri käskkirjast ringhäälinguloa väljaandmise kohta koos lisadega (... lk)

Koopia ringhäälinguloast

Raadiosaateseadme paigaldamise projekt* (... lk)

Muud dokumendid (... lk)

 

* «Tehnilise loa väljastamise korra» paragrahvi 5 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud projekt.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 60
lisa 2

ÜHISE RAADIOSAATESEADMETE PAIGALDAMISE LOA TAOTLUS

 

Sideametis vastu võetud:

 
 

Taotleja nimi

Isiku- või registrikood

Postiaadress

Telefon

Indeks

Faks

Esindaja nimi

Telefon

Amet

E-posti aadress

Lisaandmed

Raadiovõrgu nimetus vastavalt «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 6 lõikes 8 kehtestatud nõuetele:

liikuva maaside baasjaamata suletud raadiovõrk

liikuva maaside baasjaamaga suletud raadiovõrk

mobiiltelefonivõrk

üldkasutatava telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrk

isikuotsingusüsteem

paikne raadiosideliin

paikne raadiosidevõrk

vee- või õhusõidukitega side pidamiseks kasutatav maapealne raadiovõrk

muud raadiosaateseadmed (täpsustada)

Raadiosaateseadmete kasutamise eesmärk

Tegevuse geograafiline piirkond või koht

Soovitav raadiosagedusala, kanal (simpleks/dupleks),
raadiosagedus MHz

Soovitav katteala (km)

Eeldatav kasutamise alguse aeg

Soovitav raadisaateseadme paigaldamise loa kehtivustähtaeg

Sageduskanali kasutustingimused:

Kasutusrežiim:

ainukasutus

primaarne

ühiskasutus

sekundaarne

Kinnitan raadiosidele esitatavate nõuete tundmist ja nendele vastavust

Kuupäev

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri

 

Lisatud dokumentide nimekiri:

Paigaldatavate raadiosaateseadmete nimekiri (... lk)

Tervisekaitseinspektsiooni kooskõlastus (... lk)

Juriidilise isiku asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri (... lk)

Volikiri

Koopia kultuuriministri käskkirjast ringhäälinguloa väljaandmise kohta koos lisadega (... lk)

Koopia ringhäälinguloast

Raadiosaateseadme paigaldamise projekt* (... lk)

Muud dokumendid (... lk)

 

* «Tehnilise loa väljastamise korra» paragrahvi 5 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud projekt.

LISA NR ....... ÜHISE RAADIOSAATESEADMETE PAIGALDAMISE
LOA TAOTLUSELE

Raadiosaateseadme tüüp                                 Kiirgusklass

Saatja väljundvõimsus W
Antenni tüüp

Antenni võimendustegur

Antenni polarisatsioon

Antenni asukoha aadress

Antenni peakiire suund
Antenni asukoha koordinaadid:

idapikkust

põhjalaiust

Antenni paigalduskoht (nt mast, ehitis jms)

Antenni kõrgus merepinnast

Antenni kõrgus maapinnast

Raadiosaateseadme tüüp                                  Kiirgusklass

Saatja väljundvõimsus W
Antenni tüüp

Antenni võimendustegur

Polarisatsioon

Antenni asukoha aadress

Antenni peakiire suund
Antenni asukoha koordinaadid:

idapikkust

põhjalaiust

Antenni paigalduskoht (nt mast, ehitis jms)

Antenni kõrgus merepinnast

Antenni kõrgus maapinnast

Raadiosaateseadme tüüp

Saatja väljundvõimsus W
Antenni tüüp

Kiirgusklass

Polarisatsioon

Antenni asukoha aadress                           Antenni võimendustegur

Antenni peakiire suund
Antenni asukoha koordinaadid:

idapikkust

põhjalaiust

Antenni paigalduskoht (nt mast, ehitis jms)

Antenni kõrgus merepinnast

Antenni kõrgus maapinnast

Kuupäev

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 60
lisa 3

RAADIOSAATESEADME KASUTAMISE LOA TAOTLUS

Taotleja nimi Isiku- või registrikood
Postiaadress Telefon
Indeks Faks
Esindaja nimi Telefon
Amet E-posti aadress

Lisaandmed

Raadiosaateseadme paigaldamise loa nr  
Kasutamise eesmärk  

...........................................................................................................................................

(kinnitan, et minu poolt esitatud andmed ei ole alates raadiosaateseadme paigaldamise lao taotlemisest muutunud)
Palun väljastada raadiosaateseadme kasutamise luba.
..................................................................................
(volitusi omava isiku nimi, allkiri, kuupäev)
 
Lisatud dokumentide nimekiri:
Paigaldatud raadiosaateseadme andmed (... lk)
Juriidilise isiku asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri (... lk)
Volikiri
Koopia kultuuriministri käskkirjast ringhäälinguloa väljaandmise kohta koos lisadega (... lk)
Koopia ringhäälinguloast
Muud dokumendid (... lk)

LISA NR ...... RAADIOSAATESEADME KASUTAMISE LOA TAOTLUSELE

Raadiosaateseadme paigaldamise loa nr ........ alusel, leht nr ......

Paigaldatud raadiosaateseadme andmed:

  Tegelikud andmed Vastab paigaldusloa nõuetele
Saatesagedus(ed)  
Vastuvõtusagedus(ed)  
Kiirgusklass  
Raadiosaateseadme tüübitähis  
Paikse raadiojaama asukoha aadress  
Raadiosaateseadme väljundvõimsus  
Antenni asukoht, geograafilised koordinaadid (täpsusega 10")  
Antenni tüüp ja võimendus  
Antenni kõrgus maapinnast ja peakiire suund  
Kuupäev

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 60
lisa 4

Väljastatud .....................

ÜHINE RAADIOSAATESEADMETE PAIGALDAMISE LUBA NR ......

on väljastatud

..................................................................................

(isiku nimi)

..................................................................................

(aadress)

..................................................................................

(isiku-/registrikoodiga)

ning see annab õiguse paigaldada raadiosaateseadmeid

...................................................................................................................................................................................

(raadiovõrgu kasutamise eesmärk)

asukohaga

...................................................................................................................................................................................

(raadiovõrgu paiknemise piirkond)

Selle loa alusel on loa lisas toodud raadiosageduskanal(id) reserveeritud antud loa ....................
lisas toodud tingimustel

  (lisade arv)

...................................................................................

(volitatud ametniku nimi)

...................................................................................

(allkiri ja pitser)

Loa väljastamise otsus ............................

Loa kehtivustähtaeg ................................

Tasutud riigilõiv ................................... kr

  Ühise raadiosaateseadmete

paigaldamise loa

nr ............ lisa

leht nr ...........

Üldtingimused ühisele raadiosaateseadme paigaldamise loale

...........................................................

               (isiku nimi)

Reserveeritud raadiosageduskanalid:

Tingimused:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(Sideameti volitatud ametniku nimi)

........................................................................

                (allkiri ja pitser)

  Ühise raadiosaateseadmete

paigaldamise loa

nr ............ lisa

leht nr ..........

Raadiosaateseadmete loetelu ja paigaldamise tingimused

 

......................................................

 

             (isiku nimi)

 
 

Raadiosaateseadmete loetelu:

Raadiosaateseadme tüüp

Saatja väljundvõimsus W

Antenni tüüp

Antenni võimendustegur

Antenni polarisatsioon

Antenni asukoha aadress

Antenni peakiire suund

Antenni asukoha koordinaadid:

idapikkust

põhjalaiust

Antenni paigalduskoht (nt mast, ehitis jms)

Antenni kõrgus merepinnast

Antenni kõrgus maapinnast

Reserveeritud raadiosageduskanalid:

Nr

Kanali nr

Tx (MHz)

Rx (MHz)

Kiirgusklass

Piirangud
1.          
2.          
3.          
4.          

Piirangud:

 

.................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

..........................................................................

    (Sideameti volitatud ametniku nimi)

 

..........................................................................

                   (allkiri ja pitser)

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 60
lisa 5

ÜHISE RAADIOSAATESEADMETE KASUTAMISE LOA TAOTLUS

Taotleja nimi Isikukood
  registrikood
Postiaadress Telefon
Indeks Faks
Esindaja nimi Telefon
Amet E-posti aadress

Lisaandmed

......................................................................................................................................................

(kinnitan, et minu poolt esitatud andmed ei ole alates ühise raadiosaateseadmete paigaldamise lao taotlemisest muutunud)

Palun väljastada ühine raadiosaateseadmete kasutamise luba.

....................................................................................................

(volitusi omava isiku nimi, allkiri, kuupäev)

Lisatud dokumentide nimekiri:

Paigaldatud raadiosaateseadmete nimekiri (... lk)

Juriidilise isiku asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri (... lk)

Volikiri

Koopia kultuuriministri käskkirjast ringhäälinguloa väljaandmise kohta koos lisadega (... lk)

Koopia ringhäälinguloast

Muud dokumendid (... lk)

LISA NR ...... ÜHISELE RAADIOSAATESEADMETE KASUTAMISE LOA TAOTLUSELE

Ühise raadiosaateseadmete paigaldamise loa nr ............ alusel, leht nr ......

Paigaldatud paikse raadiosaateseadme andmed:

 
Tegelikud andmed
Vastab paigaldusloa nõuetele
Saatesagedus(ed)  
Vastuvõtusagedus(ed)  
Kiirgusklass  
Raadiosaateseadme tüübitähis  
Paikse raadiojaama asukoha aadress  
Raadiosaateseadme väljundvõimsus  
Antenni asukoht, geograafilised koordinaadid (täpsusega 10'')  
Antenni tüüp ja võimendus  
Antenni kõrgus maapinnast ja peakiire suund  

Paigaldatud liikuvate raadiosaateseadmete andmed:

 
Tegelikud andmed
Vastab paigaldamise loa nõuetele
Saatesagedus(ed)  
Vastuvõtusagedus(ed)  
Kiirgusklass  
Raadiosaateseadme tüüp  
Raadiosaateseadme kasutusviis  
Raadiosaateseadme väljundvõimsus  
Raadiosaateseadme kasutuspiirkond  

Raadiosaateseadme seerianumber

Kuupäev

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri

/otsingu_soovitused.json