Teksti suurus:

Kunstliku viljastamise loo vorm ja dokumenteerimise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2023
Avaldamismärge:RTL 2003, 48, 700

Kunstliku viljastamise loo vorm ja dokumenteerimise kord

Vastu võetud 04.04.2003 nr 56

Määrus kehtestatakse «Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse» (RT I 1997, 51, 824; 2003, 18, 102) § 14 alusel.

§ 1. Kunstliku viljastamise dokumenteerimine

(1) Naise kunstliku viljastamise kohta vormistab eriarstiabi osutaja kunstliku viljastamise loo (edaspidi akt).

(2) Akt vormistatakse eriarstiabi osutaja valitud vormi kohaselt.

(3) Kunstliku viljastamise dokumenteerimisele kohaldatakse sotsiaalministri 6. mai 2002. a määrusega nr 76 «Tervishoiuteenuse osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuse dokumenteerimise kord» (RTL 2002, 59, 891) kehtestatud dokumenteerimise nõudeid, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2. Akti kanded

(1) Eriarstiabi osutaja kohta tehakse akti järgmised kanded:
1) eriarstiabi osutaja nimi;
2) registri, kuhu eriarstiabi osutaja on kantud, kood;
3) füüsilisest isikust ettevõtja korral isikukood ja elukoha aadress;
4) juriidilisest isikust eriarstiabi osutaja korral asukoha aadress;
5) tegevusloa number;
6) sidevahendite andmed (telefoni/faksi number, e-posti aadress).

(2) Patsiendi arsti kohta tehakse akti järgmised kanded:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) eriala nimetus;
3) arsti registreerimistõendi number.

(3) Patsiendi kohta tehakse akti järgmised kanded:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoha aadress;
4) sidevahendite andmed (telefoni/faksi number, e-posti aadress);
5) Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna kood ja haigekassakaardi number;
6) perekonnaseis;
7) veregrupp ja reesusfaktor;
8) näidustus kunstlikuks viljastamiseks;
9) kaasnevad diagnoosid;
10) eelnevad rasedused (lõppenud abordiga, sünnitusega);
11) anamnees.

(4) Akti kantakse patsiendi kunstlikuks viljastamiseks seemnerakke loovutanud abikaasa või loovutava mehe varasemate spermauuringute andmed.

(5) Patsiendi munasarjade stimulatsiooni kohta tehakse akti järgmised kanded:
1) kasutatud ravimite nimetus ja doosid;
2) stimulatsiooni kestus;
3) hormoonuuringute vastused;
4) sonograafilise uuringu tulemused;
5) naistearsti ees- ja perekonnanimi, registreerimistõendi number ja allkiri.

(6) Folliikulite punktsiooni kohta tehakse akti järgmised kanded:
1) kuupäev, kuu ja aasta;
2) kellaaeg;
3) anesteesia liik;
4) kasutatud ravimite nimetus ja doosid;
5) anestesioloogi ees- ja perekonnanimi, registreerimistõendi number ja allkiri;
6) naistearsti ees- ja perekonnanimi, registreerimistõendi number ja allkiri.

(7) Akti kantakse andmed sperma ettevalmistuse kohta.

(8) Sperma emakasisese inseminatsiooni kohta tehakse akti järgmised kanded:
1) kuupäev, kuu ja aasta;
2) kellaaeg;
3) naistearsti ees- ja perekonnanimi, registreerimistõendi number ja allkiri.

(9) Viljastamise kohta tehakse akti järgmised kanded:
1) munarakkude arv;
2) viljastamise meetod;
3) kultiveerimise kestus;
4) söötmete nimetused;
5) embrüoloogi ees- ja perekonnanimi ja allkiri.

(10) Embrüote siirdamise kohta tehakse akti järgmised kanded:
1) kuupäev, kuu ja aasta;
2) kellaaeg;
3) embrüote arv ja hinne;
4) naistearsti ees- ja perekonnanimi, registreerimistõendi number ja allkiri;
5) embrüoloogi ees- ja perekonnanimi ja allkiri.

(11) Embrüote külmutamise/sulatamise kohta tehakse akti järgmised kanded:
1) kuupäev, kuu ja aasta;
2) kellaaeg;
3) külmutatud/sulatatud embrüote arv ja hinne;
4) embrüoloogi ees- ja perekonnanimi ja allkiri.

(12) Eriarstiabi osutaja võib vajadusel teha akti täiendavaid kandeid.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json