Teksti suurus:

Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2012, 29

Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused

Vastu võetud 04.04.2003 nr 60
RTL 2003, 48, 704
jõustumine 19.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2007/62RTL 2007, 69, 12228.09.2007
18.12.2012RT I, 21.12.2012, 2424.12.2012

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 50 lõike 7 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 50 lõikega 6.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib ravimite jaemüügi tegevusluba omavate isikute (edaspidi apteek) poolt aktsiisivaba piirituse väljastamist füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevale perearstile, üldarstiabi osutavale äriühingule, kiirabi, eriarstiabi või õendusabi iseseisva osutamise tegevusluba omavale isikule, hoolekandeasutusele «Sotsiaalhoolekande seaduse» mõistes ning isikule ja asutusele, kellele on antud veterinaarteenuse osutamise tegevusluba «Veterinaarkorralduse seaduse» alusel (edaspidi teenuse osutaja).
[RTL 2007, 69, 1222 - jõust. 08.09.2007]

  (2) Käesolev kord kuulub kohaldamisele juhul, kui teenuse osutaja poolt teenuse osutamisel kasutatava aktsiisivaba piirituse kogus 12 kalendrikuu kohta ei ületa 20 liitrit, arvestades nimetatud teenuse osutajale kehtestatud piirituse kasutamise kulunorme.

  (3) Kui teenuse osutaja poolt soetatav aktsiisivaba piirituse kogus 12 kalendrikuu kohta ületab 20 liitrit või kui teenuse osutaja soovib soetada piiritust otse aktsiisilaopidajalt, peab teenuse osutaja aktsiisivaba piirituse soetamiseks taotlema alkoholi aktsiisivabastuse luba, mis väljastatakse Maksu- ja Tolliameti vastava allkirjastamispädevusega ametniku poolt kooskõlas «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusega».
[RT I, 21.12.2012, 24 - jõust. 24.12.2012]

§ 2.   Aktsiisivaba piirituse apteegist väljastamine

  (1) Teenuse osutaja peab 12 kalendrikuu jooksul kasutatava aktsiisivaba piirituse (edaspidi piiritus) soetama ühest ja samast apteegist, välja arvatud juhul, kui nimetatud apteek lõpetab tegevuse.

  (2) Piiritus väljastatakse teenuse osutajale apteegist tellimislehe alusel koostatud saatedokumendiga.

  (3) Teenuse osutaja vormistab apteegist piirituse saamiseks arvestuslehe, mis peab sisaldama § 4 lõikes 1 nimetatud andmeid.

  (4) Teenuse osutajal võib olla ainult üks arvestusleht, mille alusel saab aktsiisivaba piiritust soetada 12 kalendrikuu jooksul piirituse esmakordsest väljastamisest alates.

  (5) Arvestusleht esitatakse teenuse osutaja poolt apteegile koos tellimislehega.

  (6) Apteek kontrollib aktsiisivaba piirituse väljastamisel, kas tellimuse esitajal on «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 50 punktide 1, 2 või 7 alusel õigus soetada apteegist piiritust, arvestuslehe kehtivust tulenevalt käesoleva paragrahvi lõikest 4, tegevusloa või käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud tegevusalal tegutsemist kinnitava muu dokumendi olemasolu ning selle kehtivust ja väljastab piirituse, kui väljastatava piirituse kogus ning arvestuslehele märgitud varem väljastatud piirituse kogus kokku ei ületa 20 liitrit või arvestuslehele märgitud kulunormi.

§ 3.   Tellimislehe ja saatedokumendi vormistamine

  (1) Tellimisleht ja saatedokument täidetakse loetavas käekirjas, kasutades mittekustuvat kirjutusvahendit, või prinditakse.

  (2) Tellimisleht peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) piiritust telliva teenuse osutaja nimi, aadress, telefon ja tegevusloa number, kui teenuse osutamiseks on nõutav tegevusluba;
  2) apteegi nimi ja aadress;
  3) tellimislehe koostamise kuupäev;
  4) piirituse etanoolisisaldus ja kogus;
  5) tellimuse koostanud teenuse osutaja või tema poolt selleks määratud isiku nimi, ametinimetus ja allkiri.

  (3) Saatedokumendil peavad olema järgmised andmed:
  1) apteegi nimi ja aadress;
  2) tellimislehe kuupäev;
  3) teenuse osutaja nimi ja aadress;
  4) saatedokumendi koostamise kuupäev;
  5) piirituse etanoolisisaldus ja kogus;
  6) väljastushind;
  7) väljastaja ja vastuvõtja nimed.

  (4) Saatedokument peab olema koostatud vähemalt kahes eksemplaris ning piirituse väljastamise ja vastuvõtmise kinnitavad väljastaja ja vastuvõtja allkirjade ning väljastamise ja vastuvõtmise kuupäevaga mõlemal eksemplaril. Üks eksemplar jääb väljastajale, teine vastuvõtjale.

  (5) Saatedokumendina võib kasutada tellimislehte, kui viimasele on jäetud kohad käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete kandmiseks.

  (6) Tellimislehti ja saatedokumente peab apteegis pärast piirituse väljastamist säilitama väljastamiskuupäevade järjekorras kaks aastat.

§ 4.   Arvestuslehe vormistamine

  (1) Arvestusleht peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) teenuse osutaja nimi;
  2) äriühingul äriregistri kood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilisel isikul registrikood, äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtjal isikukood, riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusel või avalik-õiguslikul juriidilisel isikul riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse asutuste riiklikus registris registreerimise number;
  3) tegevusloa number, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse lõppkuupäev või tegevusalal tegutsemist kinnitava muu dokumendi nimetus, number, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse lõppkuupäev;
  4) tegevuskohajärgne aadress ja kontaktandmed;
  5) arvestuslehe koostaja nimi, ametikoht ning allkiri;
  6) piirituse arvestuslik kogus 12 kalendrikuu kohta nimetatud teenuse osutajale kehtestatud piirituse kasutamise kulunormide alusel, näidates ära arvestuse aluseks olnud kriteeriumid.

  (2) Kulunormi arvestuse aluseks olevate andmete õigsuse eest vastutab teenuse osutaja.

  (3) Arvestuslehele jäetakse ruumi piirituse väljastamise kannete tegemiseks.

  (4) Apteek teeb piirituse väljastamisel arvestuslehele sellekohase kande, milles märgitakse piiritust väljastanud apteegi nimi ja aadress (esmakordsel piirituse väljastamisel sellest apteegist), piirituse väljastamise kuupäev, kogus, etanoolisisaldus ja hind ning väljastaja nimi ja allkiri.

  (5) Teenuse osutaja säilitab arvestuslehte kaks aastat viimasest piirituse kande tegemisest alates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json