Teksti suurus:

Muraste Piirivalvekooli asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Muraste Piirivalvekooli asutamine

Vastu võetud 15.10.2002 nr 686
RTL 2002, 119, 1738
jõustumine 15.10.2002

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
25.03.2003 nr 219-k ( RTL 2003, 43, 632) 25.03.2003

«Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375) § 5 lõike 1 ja «Piirivalveseaduse» (RT I 1994, 54, 903; 1995, 62, 1056; 2001, 65, 377; 88, 531; 2002, 42, 267; 57, 354) § 15 lõike 7 alusel:

1. Asutada 15. oktoobrist 2002. a Piirivalvekooli (registrikood 70005329) baasil sisekaitseline Siseministeeriumi valitsemisalas olev riigi kutseõppeasutus Muraste Piirivalvekool asukohaga Muraste küla, Harku vald, Harju maakond.

2. Siseministril:
1) vastavalt «Kutseõppeasutuse seaduse» § 6 lõikele 2 kehtestada 15. oktoobriks 2002. a Muraste Piirivalvekooli põhimäärus;
2) vastavalt «Kutseõppeasutuse seaduse» § 33 lõikele 4 kinnitada õppevormiti Muraste Piirivalvekoolis õpetatavatele kutse-, eri- ja ametialadele õppurite vastuvõtu arvud;
3) kinnitada 15. oktoobriks 2002. a Muraste Piirivalvekooli struktuur ja koosseis.

3. Siseministeeriumil korraldada Piirivalvekooli vara üleandmine Muraste Piirivalvekoolile kooskõlas «Riigivaraseadusega» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 24, 133; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393).

4. Muraste Piirivalvekoolil võtta üle Piirivalvekooli õigusjärglasena õpetajate ja kooli teenindavate töötajatega sõlmitud töölepingutest tulenevad tööandja kohustused ja teha vastavad kanded töölepingutesse.

5. Lugeda Piirivalvekool lõpetatuks 15. oktoobrist 2002. a.
[RTL 2003, 43, 632 - jõust. 25.03.2003]