Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166 "Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 48, 708

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166 "Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord" muutmine

Vastu võetud 07.04.2003 nr 64

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160) § 56 lõike 1 punkti 3 alusel.

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määrust nr 166 «Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord» (RTL 2002, 8, 86) muudetakse järgmiselt:

1) preambulist jäetakse välja sõnad «ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1997. a määrusega nr 41 «Ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitavad nõuded» (RT I 1997, 16, 271)»;

2) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad «tehniline projekt» sõnaga «põhiprojekt» vastavas käändes;

3) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «tööjoonised» sõnaga «tööprojekt» vastavas käändes;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Ehitusprojekti staadiumid käesoleva määruse tähenduses on eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt.»;

5) paragrahvis 4 asendatakse sõnad ««Planeerimis- ja ehitusseaduses» (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398; 399; 95, 843; 2000, 54, 348; 2001, 42, 234; 50, 283; 65, 377)» sõnadega ««Planeerimisseaduses» (RT I 2002, 99, 579) ja «Ehitusseaduses» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579)»;

6) paragrahvi 7 punktis 5 asendatakse sõnad «analüüs ja sellest» sõnaga «analüüsist»;

7) paragrahvis 14 asendatakse sõnad «tehnoloogia projekti tööjoonistes» sõnaga «tööprojektis»;

8) määrust täiendatakse paragrahviga 171 järgmises sõnastuses:

« § 171. Haigla funktsionaalne arengukava esitatakse komisjonile läbivaatamiseks kahes etapis, esimene etapp peab sisaldama määruse § 7 punktides 1, 3, 5, 9 nimetatud andmeid ning teine etapp punktides 2, 4, 6–8 ja 10–13 nimetatud andmeid.»;

9) paragrahvides 18, 19, 21 ja 22 asendatakse sõnad «funktsionaalse arengukava» sõnadega «funktsionaalse arengukava etapi»;

10) paragrahvis 20 asendatakse sõnad «funktsionaalne arengukava» sõnadega «funktsionaalse arengukava etapp»;

11) paragrahvides 19 ja 22 asendatakse loetelu «23 ja 25» loeteluga «23, 23 1 ja 25»;

12) paragrahvis 23 asendatakse sõnad «funktsionaalse arengukava» sõnadega «funktsionaalse arengukava esimese etapi»;

13) paragrahvis 23 tunnistatakse kehtetuteks punktid 3, 5, 6, 7;

14) määrust täiendatakse paragrahviga 231 järgmises sõnastuses:

« § 231. Haigla funktsionaalse arengukava teise etapi läbivaatamise kohta annab komisjon arvamuse, milles käsitleb:
1) ruumivajaduse määratlemiseks kasutatud standardeid,
2) hinnangulise bruto- ja kasuliku pindala näitajaid võrreldes analoogiliste projektidega,
3) haigla arhitektuurse eskiislahenduse sobivust haigla funktsioonide täitmiseks;
4) hinnangulist ehitusmaksumust.»;

15) paragrahvis 24 asendatakse loetelu «§ 23 punktide 1–3» loeteluga «§ 23 punktides 1–2 ja § 231 punktis 1»;

16) paragrahvis 24 asendatakse sõnad «funktsionaalse arengukava korrektuur» sõnadega «funktsionaalse arengukava etappide korrektuurid».

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json