Teksti suurus:

Taastusravi tuusikute soetamine ning pensioniametitele ja Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonnale eraldamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 49, 736

Taastusravi tuusikute soetamine ning pensioniametitele ja Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonnale eraldamine

Vastu võetud 08.04.2003 nr 67

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RTI 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122) § 49 lõike 1 punkti 8 alusel ning seaduse «2003. aasta riigieelarve» (RT I 2003, 3, 18) täitmiseks.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev kord on aluseks seaduses «2003. aasta riigieelarve» pensionäride ravituusikuteks ettenähtud eraldiste arvel taastusravi tuusikute (edaspidi tuusik) soetamisele.

(2) Määrus reguleerib tuusikute soetamist taastusravi osutamise õigust omavatelt tervishoiuteenuse osutajatelt ning tuusikute eraldamist pensioniametitele ja Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonnale (edaspidi tuusiku väljastaja).

§ 2. Taastusravi tuusikute soetamine

(1) Sotsiaalkindlustusamet ostab tuusikud kvoodi alusel, mille kindlaksmääramisel võetakse aluseks eelarveline eraldis eelarveaastaks, tuusiku keskmine hind ja eeldatavate ravivajajate arv.

(2) Tuusikute ostmiseks sõlmib Sotsiaalkindlustusamet lepingud taastusravi osutamise õigust omavate tervishoiuteenuse osutajatega, võttes aluseks «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) alusel vastu võetud Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määrusega nr 302 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (RT I 2002, 78, 468; 2003, 8, 41) kehtestatud taastusravi teenuste hinnad ja tingimused.

§ 3. Tuusikute eraldamine

(1) Sotsiaalkindlustusamet eraldab tuusikud tuusiku väljastaja esitatud tellimuse alusel.

(2) Sotsiaalkindlustusameti finantsosakond kontrollib tuusiku väljastaja esitatud tellimusi, võrdleb tellimuste vastavust tuusikute kvoodile ning kooskõlastab muudatused tuusiku väljastajaga.

(3) Sotsiaalkindlustusameti finantsosakond eraldab tuusikud tuusiku väljastajale vähemalt üks kuu enne tuusiku kehtivuse algust.

(4) Tuusikute üle peab iga tuusiku väljastaja arvestust lähtudes raamatupidamise sise-eeskirjadest.

§ 4. Rakendussäte

Sotsiaalministri 29. jaanuari 2001. a määrus nr 20 «Taastusravi korraldamine» (RTL 2001, 17, 241) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json