Teksti suurus:

Kultuuriministri 19. oktoobri 2001. a määruse nr 12 "Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakogu pidamise kord" muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 51, 750

Kultuuriministri 19. oktoobri 2001. a määruse nr 12 "Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakogu pidamise kord" muutmine

Vastu võetud 04.04.2003 nr 3

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 378; 110, 653) § 25 lõike 10 alusel.

Kultuuriministri 19. oktoobri 2001. a määruses nr 12 «Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakogu pidamise kord» (RTL 2001, 118, 1690) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsiooni pidamise kord»;

2) paragrahvis 3 asendatakse viide ««Relvaseaduse» § 26 lõike 3 punktides 2 ja 3» viitega ««Relvaseaduse» § 25 lõike 3 punktides 2 ja 3»;

3) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) määrust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

« § 161. (1) «Muuseumiseaduse» § 19 lõike 1 punktis 1 sätestatud alusel muuseumikogust välja arvatud relvad ja laskemoon hävitatakse «Relvaseaduse» §-s 83 sätestatud korras.

(2) Hävitamisele ei kuulu «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387) § 12 lõike 5 alusel mälestiseks tunnistatud ajaloo- või kultuuriväärtusega relv.»

Minister Margus ALLIKMAA

Kantsler Siim SUKLES

/otsingu_soovitused.json