Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. juuni 1999. a määruse nr 59 "Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 49, 723

Keskkonnaministri 17. juuni 1999. a määruse nr 59 "Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 10.04.2003 nr 31

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387) § 44 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 17. juuni 1999. a määrusega nr 59 (RTL 1999, 107, 1367; 2000, 109, 1681) kinnitatud «Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja» tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

« 20. Konsultatsiooniteenuste osutamine metsamajanduse, taimla- ja seemnemajanduse, loodushoiu ning keskkonnakaitse valdkonnas»;

2) punktid 25 ja 30 tunnistatakse kehtetuks;

3) nimekirja täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31. Jahtide korraldamine».

Minister Heiki KRANICH

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalju KUKK

/otsingu_soovitused.json