Teksti suurus:

Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.01.2017
Avaldamismärge:RTL 2003, 50, 742

Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord

Vastu võetud 09.04.2003 nr 36

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156) § 261 lõike 7 ja Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2001. a määruse nr 83 «Volituste andmine «Veeseadusest» tuleneva õigusakti kehtestamiseks» (RT I 2001, 23, 132) alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab põlluraamatu vormi ja põlluraamatu pidamise korra.

§ 2. Põlluraamatu pidaja

Põlluraamatut peab põllumajandustootja.

§ 3. Põlluraamatu sisu ja vorm

Põlluraamatut peetakse paberkandjal või elektrooniliselt määruse lisas toodud vormi kohaselt ja sellesse kantakse:
1) põllumajandustootja andmed, sealhulgas isikukood, äriregistri või maksukohustuslaste registri kood;
2) sissekande tegemise aeg ning sissekande tegija ees- ja perekonnanimi;
3) põllumassiivide loetelu ja pindalad, sealhulgas põllumassiivi kaart mõõtkavas 1:10 000, väiksemate põllumassiivide (0,5 ha) korral põllumassiivi kaart mõõtkavas 1: 5000. Kui põllumassiivi kaart nimetatud mõõtkavas puudub, võib selle asendada muu sobiva maakasutuse kaardiga;
4) põllu number ja andmed põllul tehtud tööde, sealhulgas põllule antud väetiste, kasutatud taimekaitsevahendite, seemnete ning muude materjalide kohta;
5) mullaproovi analüüsi andmed, soovitavalt ka maaparandusseire käigus saadud andmed.

§ 4. Põlluraamatu pidamise kord

(1) Põlluraamatusse kantakse andmed tehtud tööde kohta hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul arvates töö tegemisest või tööde lõpetamisest.

(2) Põlluraamatu pidamisel võib selle vorm erineda määruse lisas toodud põlluraamatu vormist tingimusel, et see kajastab kõiki § 3 lõikes 1 nimetatud andmeid.

(3) Põllumassiivi või selle osa üleminekul uuele valdajale kuulub vastava põllumassiivi või selle osa andmeid sisaldava põlluraamatu osa üleandmisele uuele valdajale ja uus valdaja jätkab selles osas põlluraamatu pidamist.

§ 5. Põlluraamatu säilitamine

Põlluraamatu andmed kuuluvad säilitamisele 10 aastat. Põlluraamatu pidamisel elektrooniliselt tuleb põlluraamatu kandeid säilitada väljatrükina või elektrooniliselt. Viimasel juhul peab põlluraamatu kannetest olema võimalik teha väljatrükk.

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistan põllumajandusministri 23. aprilli 2001. a määruse nr 27 «Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord» (RTL 2001, 57, 787) kehtetuks.

Minister Jaanus MARRANDI

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 9. aprilli 2003. a määruse nr 36 «Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord»
lisa

Põllumajandustootja nimi, ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi  
Isikukood, äriregistri või maksukohustuslaste registri kood  

Asukoht:

Küla, alev, alevik   vald või linn  
Maakond  

Kontaktandmed Tel: Faks: e-post:

Põlluraamat

Sissekande aasta Sissekande tegija ees- ja perekonnanimi
   
   
   

Võetud rendile (kellelt): .............................................................................
Rendileping nr............. kuupäev .......................... ha ............

PÕLLUMASSIIVIDE NIMETUSED VÕI NUMBRID JA NUMBERKOODID

Jrk nr Põllumassiivi nimetus või number1 Pindala (ha)

Põllumassiivi numberkood

                           
                           
                           
  Põllumassiivide pindala kokku (ha):                        

1 põllumassiivi nimetus või number on põllumajandustootja poolt kasutatav põllumassiivi tähis

  Põllumassiivi kaart mõõtkavas 1 : ............

PÕLLUMASSIIVI ÜLDANDMED

1. Põllumassiivi numberkood                      

1.1. Põllumassiivi nimetus või number   Pindala, ha  

2. Kehtivad kitsendused ...................................................................................
...................................................................................

3. Mulla liik  
4. Mulla lõimis  
5. Boniteet hindepunktides  

6. Maaparandushoiu tööd

6.1. aasta   ha; km   liik  
6.2. aasta   ha; km   liik  
6.3. aasta   ha; km   liik  

7.

Lupjamistööd

7.1. aasta   ha   t/ha   meliorant  
7.2. aasta   ha   t/ha   meliorant  
7.3. aasta   ha   t/ha   meliorant  

8.

Mullaproovi analüüsi andmed

Mullaproov/aasta

         

huumuse %

         

pHKCl

         

P mg/kg

         

K mg/kg

         
           
           

9. Põllu
number
      10. Pindala, ha       11. Põllukultuur       12.1. Plaanitav saak, t/ha   12.2. Tegelik saak, t/ha

13. PÕLLUL TEHTUD TÖÖD JA KASUTATUD MATERJALID

 
Kuu-
päev
Töö nimetus Töö tegija Pindala

ha

Materjali liik Materjali nimetus Kogus ja ühik N

kg/ha

P

kg/ha

K

kg/ha

Märkused
13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11.
                     
                     
                     
       

Väetistega antud toimeaine kogus kokku, kg/ha

       
       

sellest orgaaniliste väetistega antud toimeaine kokku, kg/ha

       

Põllumassiivi numberkood.......................................... number või nimetus......................................................
Saagiaasta .................................

Minister Jaanus MARRANDI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json