Teksti suurus:

Kehtna valla avaliku korra eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 37, 1032

Kehtna valla avaliku korra eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 18.03.2003 nr 10

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 363, Kehtna Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Kehtna valla avaliku korra eeskiri (lisatud).

2. Tunnistada Kehtna Vallavolikogu 9. mai 1995. a määrus nr 3 «Kehtna valla korra eeskiri» kehtetuks.

3. Avaldada määrus koos lisaga elektroonilises Riigi Teatajas.

4. Määrus jõustub 25. märtsil 2003. a.

Volikogu esimees Tõnis BLANK

Kinnitatud
Kehtna Vallavolikogu 18. märtsi 2003. a

 määrusega nr 10

KEHTNA VALLA AVALIKU KORRA EESKIRI

1. Käesolev korra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab avaliku korra nõuded ning põhimõtted Kehtna valla haldusterritooriumil.

2. Iga inimese kohus on hoida korda ja pidada puhtust ning vältida tegevust, mis rikub käesolevas eeskirjas sätestatud või üldtunnustatud käitumisreegleid.

3. Avalikud kohad on avalikud territooriumid (teed, tänavad, hoovid, haljasalad, pargid, kalmistud, supluskohad, parklad, spordi- ja mänguväljakud jne), üldkasutatavad hooned (ametiasutused, haridus- ja kultuuriasutused, toitlustusettevõtted, kauplused jne), kortermajade üldkasutatavad ruumid (trepikojad, pööningud, keldrid jne).

4. Öörahu vallas kehtib kella 23.00–06.00.

5. Avaliku korra tagamiseks on keelatud:
5.1. alkohoolsete jookide tarvitamine avalikes kohtades, kus puudub alkohoolsete jookide lahtise müügi luba, viibida avalikes kohtades joobeseisundis, kui see solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;
5.2. alla 18-aastastele isikutele alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük või alaealiste abistamine nende ostmisel või muul viisil hankimisel;
5.3. alla 18-aastastel isikutel omandada ja tarvitada alkoholi, joovastavaid aineid ja tubakatooteid;
5.4. alla 16-aastastel alaealistel isikutel viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kell 23.00–06.00;

Ajavahemikul 1. juunist 31. augustini on alla 16-aastastel alaealistel ilma täiskasvanud saatjata keelatud viibida avalikes kohtades kella 24.00–05.00;

Jaanilaupäeval ja uusaastaööl on alla 16-aastatel alaealistel lubatud ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades olla kuni kella 02.00;
5.5. kaaskodanike pahatahtlik tülitamine, lärmamine, kaklemine, kerjamine, samuti muud kaaskodanike rahu või kaitstust rikkuvad või inimväärikust alandavad teod;
5.6. liiklusmärkide, viitade, prügikastide, tänavasiltide, majanumbrite, valgustite, kuulutustahvlite, mälestustahvlite, istepinkide, sildade jms omavoliline paigaldamine ja teisaldamine ning määrimine, rikkumine ja lõhkumine;
5.7. omavoliliselt avada, sulgeda või lukustada avariiväljapääse või -luuke;
5.8. hoonete seinte või piirdetarade määrimine või lõhkumine;
5.9. viibida ürituse korraldaja määratud territooriumil ilma korraldaja loata juhul, kui luba on nõutud;
5.10. kasutada üldkasutavaid kohti magamiseks või ühiselu reegleid eiravaks tegevuseks;
5.11. rikkuda öörahu ükskõik millisel viisil kella 23.00–6.00;
5.12. kasutada kaaskodanikke häirival viisil heliaparatuuri elamus või selle lähedal või muus avalikus kohas;
5.13. tallata, rüüstata ja risustada haudu ning määrida, lõhkuda või rikkuda hauamonumente;
5.14. suitseda ühissõidukis ja üldkasutavas hoones, välja arvatud selleks ettenähtud kohas;
5.15. vigastada parkides ja haljasaladel puid ja põõsaid ning üles kiskuda lilli;
5.16. parkida sõidukeid selleks mitte ettenähtud kohtades;
5.17. transpordivahendi parkimine töötava mootoriga;
5.18. võtta supluskohtadesse kaasa koeri ning pesta seal sõidukeid.

6. Ürituste korraldamiseks avalikes kohtades peab olema vallavalitsuse luba. Taotlus tuleb esitada seitse päeva enne ürituse toimumist ning selles peab olema toodud ürituse sisu, toimumise koht ja aeg, vastutav isik. Üritusel tagavad avaliku korra korraldajad. Korraldajad on kohustatud kasutatud ala puhastama hiljemalt üritusele järgneva päeva kella 9.00-ks.

7. Avalike noorteürituste korraldajad on kohustatud lõpetama ürituse arvestusega, et alaealised jõuaksid koju hiljemalt kella 23.00-ks (1. juunist 31. augustini kella 24.00-ks).

8. Ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu.

9. Puhkealal laagrisse jäämine, tule tegemine või sõidukiga liiklemine on lubatud ainult vastavalt tähistatud piirkonnas.

10. Reklaami ja teadaandeid võib üles panna vallavalitsusega kooskõlastatud kohtadesse ning nende ülespanija on kohustatud need maha võtma 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

11. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja karistusseadustiku §-des 262 ja 263 sätestatud korras.

12. Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja:
12.1. vallavalitsus;
12.2. politseiprefektuur.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json