Teksti suurus:

Kohtutäituri tasumäärad

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.10.2003
Avaldamismärge:

Kohtutäituri tasumäärad

Vastu võetud 16.02.2001 nr 16
RTL 2001, 22, 304
jõustumine 22.02.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

23.08.2001 nr 58 (RTL 2001, 106, 1467) 10.09.2001

17.09.2001 nr 63 (RTL 2001, 109, 1513) 10.09.2001

29.08.2002 5 57 (RTL 2002, 103, 1559) 19.09.2002

1.04.2003   nr 24 ( RTL 2003, 46, 676) 1. 05. 2003

Määrus on kehtestatud «Kohtutäituri seaduse» (RT I 2001, 16, 69 ) paragrahvi 21 lõike 2, paragrahvi 22 lõigete 2 ja 3 ning paragrahvi 24 lõike 1 alusel.

§1. Üldsäte

Kohtutäituri tasu ja kohtutäituri tasu ettemaks määratakse sõltuvalt sissenõude summast vastavalt §-s 2 toodud tabelile, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

§2. Sissenõude summast olenevad tasumäärad

Sissenõude summa kuni

Kohtutäituri tasumäär kroonides

     

Kohtutäituri tasu ettemaks kroonides

250

150

50

1000

250

50

2000

300

70

3000

350

90

4000

400

110

5000

450

125

6000

500

150

7000

550

175

8000

600

200

9000

650

225

10 000

700

250

13 000

900

300

16 000

1100

350

20 000

1300

450

30 000

1800

650

40 000

2200

800

60 000

2800

1050

80 000

3500

1250

100 000

3700

1300

150 000

5000

1350

200 000

6000

1450

300 000

8000

1550

400 000

10 000

1650

500 000

12 000

1750

600 000

14 000

1850

700 000

16 000

1950

800 000

18 000

2050

900 000

20 000

2150

1 000 000

22 000

2250

1 500 000

25 000

2350

2 000 000

27 000

2500

3 000 000

32 000

2750

4 000 000

37 000

3100

5 000 000

42 000

3450

6 000 000

47 000

3800

7 000 000

52 000

4200

8 000 000

57 000

4600

9 000 000

62 000

5000

 

Kohtutäituri tasumäär alates 9 000 000-krooniselt nõudelt on 62 000 krooni + 0,5% summalt, mis ületab 9 000 000 krooni. Ettemaks  alates 9  000 001-krooniselt nõudelt on 5000 krooni.

 

[RTL 2003, 46, 676 – jõust. 1. 05. 2003]

§3. Tasu osaliselt täidetud nõuete eest

(1) «Kohtutäituri seaduse» § 23 lõikes 2 sätestatud juhtudel arvutatakse kohtutäituri tasu järgmise metoodika kohaselt: arvutatakse suhtarv, mis näitab seda osa, mida kohtutäitur võib sissenõutud summast endale jätta ning seejärel arvutatakse suhtarv protsendina tegelikult sissenõutud summast.

(2) Suhtarv saadakse §-s 2 sätestatud tasu kogumäära korrutamisel sajaga ning jagamisel nõude ja tasu kogumäära summaga:

tasu kogumäär x 100

 

 

__________________

=

suhtarv

nõue + tasu kogumäär

 

 

(3) Osaliselt täidetud nõuete puhul käsitletakse sissenõutava kohtutäituri tasuna vaid summat, mis on arvutatud eespool kirjeldatud viisil.

§4. Kindla tasumääraga täitetoimingud

Kindla tasumäära alusel makstakse kohtutäituri tasu järgmiste täitetoimingute eest:

 

Täitetoiming

Kohtutäituri tasu kroonides

Kohtutäituri tasu ettemaks kroonides

 

täitedokumendis nimetatud vallasasja äravõtmine ja sissenõudjale üleandmine

500

 

300

 

lapse üleandmine

500

400

Kuni 50 m2 suurusest ruumist väljatõstmine

750

 

500

 

51 - 800 m2 suurusest ruumist väljatõstmine

1000

 

750

 

üle 800 m2 suurusest ruumist väljatõstmine

1250

 

1000

 

konfiskeeritava eseme äravõtmine ja rahandusorganile üleandmine

750

 

500

 

konfiskeeritavate esemete hävitamise komisjoni töös osalemine

750

 

500

 

toimingu tegemiseks kohustava täitedokumendi täitmine

250

200

teise eluruumi paigutamine

1250

1000

kaasomanikevahelise   enampakkumise korraldamine

500

100

 

 [ RTL 2003, 46, 676 – jõust. 1.05.2003] 

§5. Elatise sissenõudmise eest makstav tasu

 

(1)   Kohtutäiturile elatise sissenõudmise eest makstav baastasu (edaspidi baastasu) on 500 krooni. Kohtutäitur nõuab baastasu sisse koos esimese igakuise maksega. Võlgniku või sissenõudja taotlusel võib kohtutäitur nõuda baastasu sisse kahes osas. Sel juhul on kummagi tasuosa suurus 250 krooni. Võlgnik ei maksa baastasu, kui täiteasi antakse üle teisele kohtutäiturile.

(2)   Lisaks baastasule võtab kohtutäitur elatiseasjas iga-aastast  kohtutäituri tasu (edaspidi kohtutäituri aastatasu) 300 krooni ja alates teisest menetlusaastast nõuab selle sisse koos igakuise tasuga. Kui täiteasi antakse üle teisele kohtutäiturile võtab see kohtutäitur iga-aastast tasu 12 kuu möödudes päevast, mil asja üleandev kohtutäitur on iga-aastase tasu või baastasu sisse nõudnud.

(3)   Elatise võlgnevuse eest sissenõutavat tasu arvutatakse § 2 kohaselt. Elatise võlgnevus määratakse kindlaks täitemenetluse alustamise seisuga. Kui võlgnik ei tasu elatise võlgnevust ühes osas, arvestatakse kohtutäituri tasu § 3 järgi.

(4)   Kui võlgnik katkestab igakuiste ülekannete tegemise, mille tagajärjel tekib elatise võlgnevus, võtab kohtutäitur uuesti baastasu 500 krooni. Sellisel juhul ei arvestata maksmise katkemise tõttu tekkinud võlgnevuselt kohtutäituri tasu lõike 3 järgi.

[RTL 2003, 46, 676 – jõust. 1. 05. 2003]

§51. Tasu hagi tagamise korral

(1) Hagi tagamise korral on kohtutäituri tasu hagi hinnast lähtuvalt järgmine:
1) kui hagi hind on kuni 50 000 krooni - kohtutäituri tasu ettemaks 250 kr, kohtutäituri tasu 750 krooni;
2) kui hagi hind on 50 000, 01 - 500 000 krooni ¿ kohtutäituri tasu ettemaks 450 krooni, kohtutäituri tasu 1000 krooni;
3) kui hagi hind on üle 500 000 krooni - kohtutäituri tasu ettemaks 650 kr, kohtutäituri tasu 1250 krooni.

(2) Kui hagi tagamise määrus tagab mitterahalist nõuet, hagi hinda ei ole määratud või kui on tegu hinnata hagiga, on kohtutäituri tasu ettemaks 50 krooni ja kohtutäituri tasu 250 krooni.

§52 Tasu uurija määruse alusel varalise karistuse mõistmiseks vajalike andmete kindlakstegemisel

 

(1) Uurija määruse alusel varalise karistuse mõistmiseks vajalike andmete kindlakstegemisel tasub menetleja kohtutäituri tasu kahes osas: esimene osa - 100 krooni määruse saatmisel kohtutäiturile täitmiseks ja kohtutäituri tasu teine osa vastavalt kindlaks tehtud vara väärtusele järgmiselt:

1) kui kahtlustataval või süüdistataval on vara väärtuses 1 kuni 500 000 krooni – kohtutäituri tasu teine osa 150 krooni;

2) kui kahtlustataval või süüdistataval on vara väärtuses 500 001 kuni 1 000 000 krooni –kohtutäituri tasu teine osa 400 krooni;

3) kui kahtlustataval või süüdistataval on vara väärtuses üle 1 000 000 krooni – kohtutäituri tasu teine osa 650 krooni.

 

(2) Kui kohtutäitur teeb kindlaks, et kahtlustataval või süüdistataval puudub vara, on kohtutäituril õigus ainult menetleja poolt tasutud esimesele osale kohtutäituri tasust

[RTL 2002, 103, 1559 – jõust. 19.09.02]           

§6. Tasu lõpuleviimata toimingute eest

(1) Kui võlgnikult äravõetavaid asju või isikut ei leita, on tasu 50% §-s 4 nimetatud summadest.

(2) Kui menetluse algatamise järel selgub, et võlgnik on nõude eelnevalt täitnud või nõue on enne menetluse algatamist lõppenud muul põhjusel, ei tagastata sissenõudjale kohtutäituri tasu ettemaksu.

§7. Kohtutäituri tasu dokumendi koopia valmistamise ja tõendi väljastamise eest

(1) Kohtutäituri tasu dokumendi koopia või ärakirja valmistamise eest tasub koopia tegemist või ärakirja nõudnud isik, välja arvatud menetlusosaline, kellel on õigus saada läbiviidud täitetoimingu akt.

(2) Kohtutäituri tasu dokumendi koopia või ärakirja valmistamise eest on:
1) iga lehekülje (A3) eest seitse krooni;
2) iga lehekülje (A4) eest viis krooni.

(3) Kohtutäituri tasu täitemenetlust puudutava tõendi väljastamise eest on 25 krooni. Kui tõend väljastatakse sissenõudjale elatise asjas, tasub sissenõudja kohtutäituri tasu ettemaksu 15 krooni. Ettemaks tagastatakse sissenõudjale, kui võlgnikult on sisse nõutud väljamõistetud elatise järgmine osamakse.

 

§8. Väljaspool büroo asukohta tehtava täitetoimingu eest makstav lisatasu

Kohtutäitur võib väljaspool oma büroo asukoha omavalitsusüksust tehtava täitetoimingu eest nõuda lisatasu järgmiselt:
1) Harjumaa ja Tallinna tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Harku, Jõelähtme, Raasiku, Saku, Kiili, Viimsi, Rae või Saue vallas või Maardu või Saue linnas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Aegviidu, Anija, Keila, Kernu, Kose, Kuusalu, Kõue, Loksa, Nissi, Padise või Vasalemma vallas või Kehra, Keila, Loksa või Paldiski linnas;
2) Hiiumaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb tuleb teha Käina või Pühalepa vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Emmaste või Kõrgessaare vallas;
3) Ida-Virumaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Illuka, Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Lüganuse, Mäetaguse või Toila vallas või Kohtla-Järve või Püssi linnas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Alajõe, Aseri, Avinurme, Iisaku, Lohusuu, Maidla, Sonda, Tudulinna või Vaivara vallas või Kiviõli, Narva-Jõesuu või Sillamäe linnas;
4) Jõgevamaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Jõgeva, Pajusi, Palamuse või Puurmani vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Kasepää, Pala, Põltsamaa, Saare, Tabivere või Torma vallas või Põltsamaa või Mustvee linnas;
5) Järvamaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Kareda, Koigi, Oisu, Paide, Roosna-Alliku, Türi või Väätsa vallas või Türi linnas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kabala, Koeru või Lehtse vallas;
6) Läänemaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Noarootsi, Martna, Oru, Ridala või Taebla vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Hanila, Kullamaa, Lihula, Nõva, Risti või Vormsi vallas või Lihula linnas;
7) Lääne-Virumaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Haljala, Kadrina, Rakvere, Saksi, Sõmeru või Vinni vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Avanduse, Kunda, Laekvere, Rakke, Tapa, Tamsalu, Vihula, Viru-Nigula või Väike-Maarja vallas või Kunda, Tamsalu või Tapa linnas;
8) Põlvamaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Ahja, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Vastse-Kuuste või Veriora vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Kanepi, Mikitamäe, Orava, Räpina, Valgjärve või Värska vallas või Räpina linnas;
9) Pärnumaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Are, Audru, Lavassaare, Paikuse, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori või Tootsi vallas või Sindi linnas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Halinga, Häädemeeste, Kaisma, Koonga, Saarde, Tali, Tõstamaa, Varbla või Vändra vallas või Kilingi-Nõmme linnas; 300 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Kihnu vallas;
10) Raplamaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Juuru, Kaiu, Kehtna, Märjamaa, Raikküla või Rapla vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Järvakandi, Kohila, Käru, Loodna või Vigala vallas;
11) Saaremaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Kaarma, Kärla, Lümanda, Pihtla või Valjala vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pöide, Salme või Torgu vallas; 300 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Ruhnu vallas;
12) Tartumaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Haaslava, Luunja, Mäksa, Nõo, Tartu, Tähtvere või Ülenurme vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Alatskivi, Kambja, Konguta, Laeva, Meeksi, Peipsiääre, Piirissaare, Puhja, Rannu, Rõngu, Vara või Võnnu vallas või Elva või Kallaste linnas;
13) Valgamaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Hummuli, Taheva, Tõlliste või Õru vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Helme, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste või Põdrala vallas või Otepää või Tõrva linnas;
14) Viljandimaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Halliste, Olustvere, Paistu, Pärsti, Saarepeedi või Viiratsi vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Abja, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu, Suure-Jaani, Tarvastu või Vastsemõisa vallas või Abja-Paluoja, Karksi-Nuia, Mõisaküla, Suure-Jaani või Võhma linnas;
15) Võrumaa tööpiirkonnas: 100 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Haanja, Lasva, Rõuge, Sõmerpalu või Vastseliina vallas; 200 krooni täitetoimingu eest, mille ta teeb Antsla, Meremäe, Misso, Mõniste, Urvaste või Varstu vallas.“ ;

[RTL 2003, 46, 676 – jõust. 1. 05. 2003]

 

§9. Käibemaks

Kui kohtutäitur on käibemaksukohustuslane «Käibemaksuseaduse» (RT I 1993, 60, 847; 2000, 7, 41; 51, 328; 89, 581; 2001, 16, 67 ja 69; 23, 129; 26, 148; 43, 242; 56, 335; 64, 368) tähenduses, lisandub käesolevas määruses sätestatud kohtutäituri tasule ja kohtutäituri tasu ettemaksule käibemaks.

§10. Määruse rakendamine

(1) Justiitsministri 23. augusti 2001. a määrust nr 58 rakendatakse ka nõuete suhtes, mis on antud kohtutäituri menetlusse enne nimetatud määrusega tehtud muudatuste jõustumist ning mille eest kohtutäituri tasu on veel sisse nõudmata.

(2) Lõikes 1 sätestatu ei laiene lapse üleandmise eest võetavale tasule.

(3) Käesoleva määruse §-des 2, 4 ja 8 ettenähtud tasumäärad kehtivad nende nõuete kohta, mis on võetud  menetlusse pärast 2003. aasta 1. maid. Kuni 2003. aasta 30. aprillini menetlusse võetud nõuete kohta kehtivad tasumäärad, mis kehtisid enne 2003. aasta 1. maid.

(4)   Enne 2003. aasta 1. maid menetletud elatisnõudelt võetakse iga-aastast tasu ja nõudesumma laekumise katkemise korral baastasu alates 2005. aasta 1. jaanuarist.

 

[RTL 2003, 46, 676 - jõust. 1.05.2003]

 

/otsingu_soovitused.json