Teksti suurus:

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2003, 51, 751

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord

Vastu võetud 15.04.2003 nr 66

Määrus kehtestatakse « Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138 ja 143) § 37 lõike 5 alusel ja kooskõlas 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisaga 10 «Lennunduse telekommunikatsioon» ( Annex 10 « Aeronautical Telecommunications») ja lisaga 14 «Lennuväljad» ( Annex 14 «Aerodromes»), Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) raadiovahendite katsetamise käsiraamatutes Doc 8071 (Manual on Testing of Radio Navigation Aids), Rahvusvahelise Elektersideliidu konventsiooni (RT II 1995, 32–36) ja selle lahutamatu osa «Raadioeeskirjad» nõuetega lennunduse sageduskasutuse osas ning «Telekommunikatsiooniseaduses» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23, 136) esitatud nõuetega.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrus sätestab lennunduses kasutatavate maapealsete side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis- ja salvestusseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise korra.

(2) Sertifitseerimisele kuuluvad kõik Eesti Vabariigi territooriumile paigaldatud raadiolokaatorid, raadiomajakad, markermajakad, raadiopeilingaatorid, raadiojaamad, maandumissüsteemid, salvestusseadmed, raadionavigatsiooniseadmed, lennuraja tulede süsteemid, lennujuhtimise süsteemid, lennunduse infosüsteemid, sidekommunikatsiooni keskjaamad ja lennundusmeteojaamad, mida kasutatakse lennunduses side, navigatsiooni või lennuliikluse juhtimise tagamiseks (edaspidi seadmed).

§2. Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaat

(1) Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaat (edaspidi sertifikaat) on Lennuameti poolt väljaantav dokument, mis kinnitab seadme käitamise vastavust kehtivatele nõuetele ja normidele ning lubab alustada käitamist.

(2) Sertifikaat antakse välja tähtajalisena kehtivusega kuni 5 aastat.

§3. Ajutine sertifikaat

(1) Instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS), VHF ringsuunalise raadioseadme (VOR) ja ringsuunalise raadiomajaka (NDB) tööle rakendamisel on vajalik ajutine sertifikaat. Ajutise sertifikaadi annab välja Lennuamet uue seadme häälestamise, testimise, lennukontrolliks ettevalmistamise, statistiliste andmete kogumise ja tema toimimise kindlust näitavate andmete saamise perioodiks.

(2) Ajutine sertifikaat asendatakse sertifikaadiga, kui on läbitud kõik käitamiskatsed ja kui nendest saadud andmed näitavad uue süsteemi toimimise kindlust.

§4. Sertifitseerimise juhenddokumendid

Seadmete sertifitseerimisel juhindutakse järgmistest teede- ja sideministri määrustest:
1) 11. detsembri 2001. a määrus nr 110 «Eesti raadiosageduste plaan» (RTL 2002, 16, 210; 102, 1554);
2) 23. novembri 2000. a määrus nr 101 «Nõuded lõppseadmele» (RTL 2000, 123, 1942; 2002, 20, 257);
3) 20. detsembri 2000. a määrus nr 121 «Tehnilised nõuded raadioseadmetele» (RTL 2000, 138, 2202);
4) 20. detsembri 2000. a määrus nr 119 «Nõuded raadiosidele» (RTL 2001, 1, 7);
5) 25. augusti 2000. a määrus nr 72 «Lõppseadmete märgistamise kord» (RTL 2000, 95, 1491; 2001, 101, 1377).

2. peatükk
SERTIFIKAADI VÕI SERTIFIKAADI UUENDAMISE TAOTLEMINE JA SERTIFIKAADI VÄLJAANDMINE

§5. Sertifikaadi taotlemine

(1) Ajutise sertifikaadi või sertifikaadi taotluse või sertifikaadi uuendamise taotluse avaldus esitatakse määruse lisas toodud vormil vähemalt kaks kuud enne seadme tööle rakendamist või sertifikaadi kehtivusaja lõppemist.

(2) Enne taotluse esitamist peab seade olema paigaldatud vastavalt Sideameti väljaantud paigaldamise loa tehnilistele tingimustele ja saadud kasutamise luba. Seadme tehnilise seisukorra kohta vormistatakse akt. Kui seadme käitamise eeldusena on ette nähtud käikuandmise lennukontroll ja/või lisaks iga-aastased lennukontrollid, esitatakse sertifikaadi taotlemisel ja uuendamisel viimase lennukontrolli läbiviimise akt, milles on tõendatud seadme parameetrite vastavus tehnilistele tingimustele.

(3) Lennuamet annab välja sertifikaadi või teatab taotlejale väljaandmisest keeldumisest kahe kuu jooksul arvates kõigi nõutavate dokumentide esitamise päevast.

§6. Sertifikaadi taotluse sisu ja avaldusele lisatavad dokumendid

(1) Sertifikaadi taotluse avaldusele (vt lisa) märgitakse järgmised andmed:
1) sertifikaadi taotleja nimi ja aadress;
2) seadme käitaja nimi ja aadress;
3) seadme nimetus ja koosseis;
4) paigaldatud seadme asukoht (aadress ja koordinaadid).

(2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) akt seadme tehnilise seisukorra kohta;
2) seadme lennukontrolli läbiviimise akt (vajalik maapealsete radarite, maandumissüsteemide, VDF, MRM, NDB, VOR, DME, SSR, ADF seadmete, PAPI ja uute raadioside antennisüsteemide positsioonide evitamise korral);
3) kehtivad Sideameti väljaantud load raadiosaateseadme paigaldamiseks ja kasutamiseks;
4) volikiri või lepingu väljavõtte koopia (juhul kui sertifikaadi taotleja ei ole käitaja).

3. peatükk
JÄRELEVALVE TEOSTAMINE

§7. Pidev järelevalve

Pidevat järelevalvet teostab käitaja, kes kannab täielikku vastutust seadme vastavuse eest nõuetele ja nõuetekohase käitamise eest.

§8. Riiklik järelevalve

Riiklikku järelevalvet seadme käitamisnõuetele vastavuse üle teostab Lennuamet inspekteerimise ja perioodilise kontrolli kaudu.

4. peatükk
SERTIFIKAADI KEHTIVUSE PEATAMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

§9. Sertifikaadis esitatud andmete muutumisest teatamine

Kui sertifikaadis esitatud andmetes on tekkinud muudatusi, tuleb sellest kohe teatada Lennuametile, kes teeb otsuse sertifikaadi edasise kehtivuse kohta.

§10. Sertifikaadi kehtivuse peatamine

(1) Sertifikaadi kehtivus peatatakse kui:
1) Lennuamet on inspekteerimise või perioodilise kontrolli käigus tuvastanud tõsiseid puudujääke seadme käitamisel;
2) seadme parameetrites on korralisel lennukontrollil tuvastatud normidest kõrvalekaldeid, mida ei kõrvaldatud lennukontrolli käigus;
3) Sideameti väljaantud raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa tingimusi on muudetud või kasutamise luba on peatatud. Sideamet teavitab sellest Lennuametit 3 tööpäeva jooksul.

(2) Lennuamet võib sertifikaadi kehtivuse peatada, kui on rikutud seadme käitamise eeskirju või seadme töös on lühikese aja jooksul esinenud korduvaid häireid, millest on teatanud tarbijad ja mida seadme käitaja pole kõrvaldanud kohe või Lennuameti ettekirjutuses ettenähtud tähtajal.

(3) Sertifikaadi kehtivuse jätkamiseks peab käitaja esitama Lennuametile puuduste kõrvaldamise kirjaliku tegevus- ja ajakava ning puudused kava kohaselt kõrvaldama.

§11. Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine

(1) Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks kui:
1) seade on kasutuselt kõrvaldatud;
2) seadme käitamise käigus on korraga välja vahetatud üle 50% komponentidest;
3) Sideameti väljaantud raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise luba on tunnistatud kehtetuks. Sideamet teavitab sellest Lennuametit 3 tööpäeva jooksul;
4) seade on taastumatult hävinenud.

(2) Sertifikaadi kehtetuks tunnistamise korral tagastab käitaja sertifikaadi Lennuametile.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruse nr 66 «Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise
ja sertifikaatide väljaandmise kord»

lisa

AVALDUS

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifitseerimiseks

Käesolevaga taotlen sertifikaati allpool näidatud seadmele.

TAOTLEJA

Nimi  
Aadress  
Telefon /faks/e-post  

KÄITAJA

Nimi  
Aadress  
Telefon /faks/e-post  

SEADE

Seade  
   
Seadme asukoht  
Koordinaadid  

Lisatud dokumendid:
1. Akt seadme tehnilise seisukorra kohta
2. Seadme viimase lennukontrolli läbiviimise akt
3. Sideameti väljaantud raadiosaateseadme paigaldamise ja kasutamise lubade koopiad
4. Volikiri või lepingu väljavõtte koopia (vajadusel)

Sertifikaadi taotleja Allkiri Kuupäev

/otsingu_soovitused.json