Teksti suurus:

Lennunduse raadioside loa väljaandmise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RTL 2003, 51, 753

Lennunduse raadioside loa väljaandmise kord

Vastu võetud 15.04.2003 nr 68

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138 ja 143) § 231 lõike 3 alusel ning kooskõlas Chicago 1944. a konventsiooni lisaga 10 (Annex 10).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab lennunduse raadioside loa väljaandmise tingimused ja selle valdaja õigused.

§ 2.  Lennunduse raadioside luba

  (1) Raadiosidet pidaval lennujuhil, õhusõiduki meeskonnaliikmel või muul lennundusele eraldatud raadiosagedusel sidet pidaval isikul peab olema kehtiv Lennuameti poolt lennundusraadioside pidamiseks väljaantud luba (edaspidi luba), vastavalt kas:
  1) lennunduse VHF (ULL) raadioside luba – luba, mis annab õiguse raadioside pidamiseks lennundusside tarbeks eraldatud sagedusel (sagedusvahemikus 117,975 kuni 137,000 MHz) nii visuaallennutegevuses (VFR) kui ka instrumentaallennutegevuses (IFR) ja eeldab lennunduse raadioside reeglite ja fraseoloogia tundmist kogu «Lennunduse raadioside käsiraamatu» ulatuses, mis on avaldatud Lennuameti ametlikus väljaandes, või
  2) lennunduse piiratud VHF (ULL) raadioside luba – luba, mis annab õiguse raadioside pidamiseks lennundusside tarbeks eraldatud sagedusel (sagedusvahemikus 117,975 kuni 137,000 MHz) visuaallennutegevuses (VFR) ja eeldab lennunduse raadioside reeglite ja fraseoloogia tundmist piiratud mahus. Sellise mahu kehtestab Lennuamet ja avaldab Lennuameti ametlikus väljaandes.

  (2) Luba annab selle valdajale õiguse pidada raadiosidet vastavalt loas toodud tingimustele (IFR või VFR) ja keeles, milles ta on sooritanud lennunduse raadioside eksami.

  (3) Luba võib olla välja antud eraldi dokumendina või märkena lennundusloal.

  (4) Raadiosidet pidaval isikul peab luba olema kaasas tööülesannete täitmisel.

2. peatükk LOA TAOTLEMINE, KEHTIVUS JA UUENDAMINE 

§ 3.  Nõuded loa taotlejale

  (1) Loa taotleja peab olema läbinud raadioside koolituse vastavalt käesolevale korrale.

  (2) Loa taotleja peab sooritama eksami lennundusraadioside eksamite vastuvõtmiseks volitatud isikutele enne esimest soololendu või enne esimest iseseisvat töövahetust lennujuhi või -informaatorina.

§ 4.  Eksami sooritamine raadioside loa saamiseks

  (1) Raadioside loa saamiseks vajalike eksamite vastuvõtmiseks ja eksamitulemuste hindamiseks määrab Lennuamet eksamineerijad tema poolt eksami vastuvõtmiseks volitatud isikute hulgast. Vastav nimekiri avaldatakse lennundusteatena.

  (2) Eksamineerijate koosseisus on vähemalt üks raadiotehnika alal pädev eksamineerija ja üks eksamineeritavas raadioside keeles pädev eksamineerija, vastavalt taotletavale pädevusele.

  (3) Raadioside kvalifikatsioonieksami osadeks on:
  1) raadiotehnika eksam – kirjalik eksam õhusõiduki raadiosidevahendite, nende käitamise põhialuste ja enamesinevate häirete kohta;
  2) raadioside fraseoloogia eksam – suuline eksam tõendamaks, et taotleja on suuteline pidama raadiosidet lennundusloa omanikule esitatavate nõuete kohaselt nii tava- kui hädaolukorras ning tunneb vastavaid reegleid ja fraseoloogiat.

  (4) Kirjalik eksam loetakse sooritatuks, kui taotleja on vastanud 75 protsendile küsimustest õigesti. Suuline eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineerija(d) on otsustanud, et taotleja valdab lennunduses kasutatavat raadioside fraseoloogiat.

  (5) Eksami tulemused kantakse vormile (vt lisa «Raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm») ja esitatakse Lennuametile, kes eksami positiivse tulemuse korral annab selle alusel taotlejale välja raadioside loa või kannab vastava märke lennundusloale.

§ 5.  Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Luba tunnistatakse kehtetuks kui loa valdaja:
  1) ei tõenda, et ta on loaga antud õigusi kasutanud kahe viimase aasta jooksul; või
  2) ei täida lennunduse raadiosidet puudutavaid eeskirju, eirab fraseoloogiat või kui on ilmnenud tema teadmiste või oskuste mittevastavus nõuetele.

  (2) Loa tunnistab kehtetuks Lennuamet, teatades sellest loa omanikule ühe nädala jooksul.

§ 6.  Loa uuendamine

  Kehtetu loa uuendamiseks tuleb taotlejal sooritada käesoleva korra § 4 lõikele 3 vastav eksam.

3. peatükk KOOLITUS LOA SAAMISEKS 

§ 7.  Koolitusorganisatsioon

  Koolitust loa saamiseks võib läbi viia ainult Lennuametis registreeritud koolitaja või lennukoolitusorganisatsioon.

§ 8.  Koolitusprogramm

  (1) Koolitus tuleb läbi viia vastavalt Lennuameti poolt heakskiidetud programmile. Koolitus võib moodustada osa muust lennundusalasest koolitusest.

  (2) Koolitusprogrammi heakskiitmise taotlemiseks esitatakse Lennuametile kirjalik avaldus, millele on lisatud järgmised andmed:
  1) registreeritud koolitaja või lennukoolitusorganisatsiooni nimi ja kontaktandmed;
  2) teooriaõpetajate nimed ja kvalifikatsioon;
  3) koolitusprogrammi kirjeldus;
  4) ülevaade õppetööks ettenähtud ruumidest ja seadmetest.

  (3) Lennuametil on õigus nõuda muud asjakohast teavet lisaks lõikes 2 esitatud asjaoludele.

  (4) Lennuamet annab koolitusprogrammile heakskiidu, kui see hõlmab kõiki 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisa 2 («Lennureeglid»), lisa 10 («Lennunduse elekterside»), Doc 4444 («Lennuliikluse korraldamine») ja Doc 9432 («Raadioside käsiraamat») raadiosidet käsitlevaid osi.

  (5) Kui koolitus ei moodusta osa muust lennundusalasest koolitusest, peab registreeritud koolitaja või lennukoolitusorganisatsioon enne koolituse algust esitama Lennuametile nimekirja koolitusprogrammi läbima asuvatest taotlejatest.

  (6) Lõikes 2 esitatud andmete aluseks olevate asjaolude muutumisel koolituse toimumise ajal peab registreeritud koolitaja või lennukoolitusorganisatsioon kooskõlastama need Lennuametiga.

  (7) Vahetult pärast koolitusprogrammi lõppemist peab koolitusorganisatsiooni või registreeritud koolitaja koolituse eest vastutav isik allkirjaga kinnitama koolitusprogrammi edukat läbimist taotleja raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vormil.

§ 9.  Dokumentide säilitamine koolitusorganisatsioonis

  Registreeritud koolitaja või lennukoolitusorganisatsioon peab säilitama kursuse lõpupäevast alates kolme aasta jooksul ja esitama Lennuametile viimase nõudmisel kõik
  1) koolitusprogrammid;
  2) päevikud, milles kajastub õppetundide arv ja sisu;
  3) õpetajate nimekirja.

Meelis ATONEN
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa Raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json