Teksti suurus:

Jahikoerapassi saamise nõuded, taotlemise ja andmise kord ning passi vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RTL 2003, 52, 764

Jahikoerapassi saamise nõuded, taotlemise ja andmise kord ning passi vorm

Vastu võetud 17.04.2003 nr 32

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387; 2003, 13, 70) § 37 lõike 3 alusel.

§ 1. Jahikoerapass ja esmane jahikoerapass

(1) Jahikoerapass on jahikoera omanikule antav dokument, mis tõendab temale kuuluva koera jahikõlblikkust. Jahikoerapass antakse tähtajatult.

(2) Esmane jahikoerapass on jahikoera omanikule antav dokument, mis antakse kuni üheaastase jahikoera õpetamiseks ja katsetamiseks kehtivusega kuni üks aasta.

§ 2. Jahikoerapassi andja

Jahikoerapassi annab keskkonnaministri volitatud isik (edaspidi passi andja).

§ 3. Jahikoerapassi taotlemiseks vajalikud materjalid

(1) Jahikoerapassi, välja arvatud esmase jahikoerapassi, saamiseks tuleb passi andjale esitada järgmised materjalid:
1) kirjalik taotlus;
2) koopia jahikoera tõudokumendist, mis tõendab, et koer on osalenud passistamisülevaatusel või koertenäitusel;
3) koopia dokumendist, mis tõendab jahikatse läbimist;
4) koopia jahikoera omamist tõendavast dokumendist;
5) koopia dokumendist, mis tõendab jahikoera põlvnemist ja mis sisaldab koera sünniandmeid ning andmeid koera kasvataja ja omaniku kohta;
6) kaks fotot jahikoerast külgvaates suurusega 40×50 mm;
7) esmane jahikoerapass selle olemasolu korral.

(2) Taotlus peab sisaldama:
1) taotleja ärinime, registrikoodi selle olemasolu korral, asukohta ja kontaktandmeid või nime, isikukoodi, aadressi ning kontaktandmeid;
2) jahikoerapassi kättetoimetamise soovitavat viisi ning selleks vajalikke kontaktandmeid;
3) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.

§ 4. Esmase jahikoerapassi taotlemiseks vajalikud materjalid

Esmase jahikoerapassi saamiseks tuleb passi andjale esitada järgmised materjalid:
1) kirjalik taotlus, mis peab sisaldama käesoleva määruse § 3 lõikes 2 sisaldavaid andmeid;
2) koopia jahikoera tõutunnistusest või sellega võrdväärsest dokumendist;
3) koopia jahikoera omamist tõendavast dokumendist selle olemasolul.

§ 5. Jahikoerapassi taotlemiseks vajalikud materjalid passi kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral

(1) Jahikoerapassi kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral tuleb uue jahikoerapassi saamiseks passi andjale esitada lisaks käesoleva määruse § 3 lõikes 1 loetletule järgmised materjalid:
1) foto koerast külgvaates suurusega 40×50 mm;
2) jahikoerapassi kasutamiskõlbmatuks muutumise korral kasutamiskõlbmatu passi.

§ 6. Taotluse läbivaatamine

(1) Jahikoerapassi andja registreerib jahikoerapassi taotluse kohe pärast selle saamist.

(2) Jahikoerapassi andja kontrollib jahikoerapassi taotluse vastavust selle määruse nõuetele ja taotluses esitatud andmete õigsust selle saamisest arvates seitsme päeva jooksul.

(3) Kui jahikoerapassi taotlemiseks vajalikud materjalid ei vasta selle määruse nõuetele, määrab passi andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei ole tähtaja jooksul kõrvaldatud võib passi andja jätta taotlemiseks esitatud materjalid läbi vaatamata ning saadab otsuse koopia materjalide läbivaatamata jätmise kohta 15 tööpäeva jooksul passi andja poolt puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja möödumisest.

§ 7. Jahikoerapassi andmine

(1) Jahikoerapass antakse vähemalt üheaastasele jahikoerale.

(2) Puudulike põlvnemisdokumentidega koerale võib anda jahikoerapassi ainult jahikatse alusel.

(3) Jahikoerapassi kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral antakse või vahetatakse pass kümne päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamise päevast arvates.

(4) Jahikoerapass väljastatakse jahikoera omanikule allkirja vastu või posti teel väljastusteatega ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest.

(5) Antud jahikoerapasside arvestust peab passi andja.

(6) Peale jahikoera surma tagastab koera omanik jahikoerapassi ühe kuu jooksul passi andjale posti teel väljastusteatega või muul viisil.

§ 8. Jahikoerapassi vorm

(1) Määrus kehtestab jahikoerapassi vormi, mis on esitatud määruse lisas.

(2) Jahikoerapass on:
1) mõõtmetega 75×100 mm;
2) trükitud paberile tekstiga mõlemal küljel.

(3) Esmasele jahikoerapassile teeb passi andja märke « Esmane jahikoerapass».

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 17. aprilli 2003. a määruse nr 32 «Jahikoerapassi saamise nõuded, taotlemise ja andmise kord ning passi vorm»
lisa

JAHIKOERAPASSI VORM

Esikülg


JAHIKOERAPASS
nr

 

Jahikoera foto

 
  Väljaandja

pitser

Tõug ........................................................................................................................

Jahikoera nimi ..........................................................................................................

Tunnusnumber .........................................................................................................

Märkused .................................................................................................................

Tagakülg

Registrinumber .........................................................................................................
Jahikoera sugu ...................................... Värvus ......................................................
Jahikoera sünniaeg ..................................................................................................
Jahikoera omaniku nimi .........................................................................................
Jahikoera omaniku elukoht ....................................................................................
Väljaandja nimi ja asukoht ....................................................................................

..............................................................................................................................

Väljaandmise kuupäev ja koht ..............................................................................

...............................................................................................................................

Väljaandja allkiri ......................................................................................................

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json