Teksti suurus:

Tervisekaitseinspektsiooni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:

Tervisekaitseinspektsiooni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 20.12.2001 nr 137
RTL 2002, 2, 14
jõustumine 07.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 

04.03.2002/44 (RTL 2002, 39, 528) 22.03.2002

08.04.2003/65 (RTL 2003, 49, 734) 01.05.2003

 

 

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302¸ 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16;53, 305; 59, 358) paragrahvi 40 lõike 2, paragrahvi 42 lõike 1 ja paragrahvi 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel.

 

 

1.      peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§1. Tervisekaitseinspektsioon (edaspidi Inspektsioon) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

 

§2. Oma ülesannete täitmisel esindab Inspektsioon riiki.

 

§3. (1) Inspektsiooni kõrgemalseisev valitsusasutus on Sotsiaalministeerium.

 

(2) Inspektsioon on aruandekohustuslik sotsiaalministri ees, kes seadusega sätestatud korras suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab Inspektsiooni üle teenistuslikku järelevalvet.

 

§4. Inspektsioon on riigieelarvest finantseeritav asutus. Inspektsioonil on eelarve ja pangakonto, väikese riigivapi kujutisega pitsat ja sümboolika.

 

§5. (1) Inspektsioon asub Tallinnas. Inspektsiooni postiaadress on Paldiski mnt. 81, 10167 Tallinn. Inspektsiooni nende struktuuriüksuste postiaadressid, mis ei paikne Inspektsiooni asukohas, tuuakse ära nende põhimäärustes.

 

(2) Inspektsiooni inglisekeelne nimetus on Health Protection Inspectorate.

 

 

2.      peatükk

TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

 

§6. Inspektsiooni tegevusvaldkonnaks on lõpptarbijale üleantava toidu ja selle käitlemise, joogivee ja selle käitlemise, ilu-, isiku- ja turismiteenuse, tarbekaupade, toidu- ja joogiveega kokkupuutuvate materjalide, kosmeetikavahendite, lõpptarbijale üleantavate kemikaalide, lastekaupade, laste-, õppe-, hoolekande-, tervishoiuasutuste ja apteekide, supelrandade ja suplusvee, müra ja mitteioniseeriva kiirguse taseme terviseohutus, nakkushaiguste seire, immunoprofülaktika ning nakkushaiguste leviku tõkestamine.

 

§7. Inspektsioon:

1)           korraldab ja teostab tervisekaitse riiklikku järelevalvet ja rakendab sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatustes;

2)           teeb otsuse õigusaktiga ettenähtud loa (sertifikaadi) väljaandmise kohta, väljastab loa (sertifikaadi) või sellest keeldumise otsuse;

3)           teostab toidukäitlemisettevõtete tunnustamist ja nende enesekontrollisüsteemide kooskõlastamist;

4)           korraldab ja teostab toidu, joogi-, suplusvee seiret;

5)           teostab tervisekaitse laboratoorseid uuringuid;

6)           registreerib nakkus- ja parasitaarhaigusjuhtumeid, uurib inimese nakatumise asjaolusid ning töötab välja meetmed nakkushaiguste leviku vähendamiseks ja tõrjeks;

7)           juhib inimeste immuniseerimise läbiviimist ja jälgib nende immuunsusseisundit;

8)           korraldab transpordivahendite peatuskohtades “Rahvusvaheliste meditsiiniliste sanitaareeskirjade” alusel kehtestatud sanitaarkaitsenõuete täitmist;

9)           määrab ja hindab füüsikalistest, keemilistest, bioloogilistest ohuteguritest põhjustatud terviseriske ning teostab riskijuhtimist;

10)       töötleb teavet ohutegurite kohta elukeskkonnas;

11)       töötleb tervisekaitse statistilisi andmeid;

12)       teavitab avalikkust elukeskkonna seisundist, selle halvenemisest või halvenemise ohust;

13)       lahendab tervisekaitsega seonduvaid kaebusi;

14)       nõustab riikliku järelevalve ja kaebuste lahendamise käigus tervisekaitse küsimustes;

15)       annab ametiabi ja vahetab tervisekaitse teavet teiste institutsioonide ning isikutega;

16)       teeb oma kompetentsi ulatuses koostööd teiste riikide ametkondadega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

17)       korraldab Inspektsiooni järelevalveametnike erialast koolitust;

18)       töötab välja strateegia oma ülesannete täitmiseks ja arendab oma struktuuri;

19)       valitseb Inspektsiooni valdusesse antud riigivara;

20)       osutab sotsiaalministri kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid;

21)       täidab muid Inspektsioonile seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega ning sotsiaalministri määruste ja käskkirjadega pandud ülesandeid.

 

§8. Inspektsiooni tegevusaasta eesmärgid määrab kinnitatud eelarve piires sotsiaalminister.

 

§9. Inspektsioonil on temale pandud ülesannete täitmiseks oma pädevuse piires õigus:

1) saada tervisekaitse nõudeid täitma kohustatud või nende täitmist korraldavatelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt teavet, nõuda neilt selgitusi ja dokumentide esitamist ning saada dokumentidest tasuta koopiaid;

2) kontrollimisõigust tõendava töötõendi esitamisel takistamatult ja ette teatamata kontrollida järelevalvatavaid ettevõtteid, asutusi ja füüsiliste või juriidiliste isikute teisi tegevuskohti ning seal asuvaid seadmeid, rajatisi, toodangut;

3) avastatud rikkumiste korral teha ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks, määrata trahve ja rakendada muid riikliku sunni vahendeid;

4) nõuda tegevuse piiramist, peatamist või lõpetamist, kui see ohustab ümbritsevat elukeskkonda või inimeste tervist;

5) teostada juurdlust.

 

 

3.      peatükk

STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED, KOHALIKUD ASUTUSED

 

§10. (1) Inspektsiooni struktuuriüksuseks on osakond.

 

(2) Inspektsioonil on:

1)      keskkonnatervise ekspertiisiosakond, mille põhiülesanne on korralda ja teostada toodete ning teenuste terviseohutuse ekspertiisi; toodete ja teenuste ohutuse teabe vahetamist teiste ametkondade ja riikidega; elanike tervisekaitse kaebuste lahendamine.

2)      planeerimise ja monitooringu osakond, mille põhiülesanne on korraldada elukeskkonna füüsikaliste, bioloogiliste ja keemiliste ohutegurite jälgimist, ohutegurite info kogumist ja analüüsimist, hinnata terviseriske ja prognoosida elanike terviseseisundit, teavitada avalikkust elukeskkonna seisundist ja planeerida tervisekaitse riiklikku järelevalvet

3)      epidemioloogiaosakond, mille põhiülesanne on korraldada tegevust nakkus- ja parasitaarhaiguste tõrjeks, nakkus- ja parasitaarhaigustesse haigestumise arvelevõtmiseks, immuniseerimise läbiviimiseks ja immuunsusseisundi jälgimiseks;

4)      [käesolevast tekstist välja jäetud];

5)      [käesolevast tekstist välja jäetud];

6)      raamatupidamise osakond, mille põhiülesanne on korraldada ja pidada raamatupidamisarvestust;

7)      üldosakond, mille põhiülesanne on korraldada asjaajamist, personalitööd ja te enistujate täiendkoolitust, Inspektsiooni valdusesse antud riigivara haldamist ning selle üle arvestuse pidamist.

 

(3) Inspektsioonil on Tallinna Ühendlabor, Tartu, Pärnu ja Kohtla-Järve laborid

[RTL 2003, 49, 734 - jõust. 01.05.2003]

 

(4) Igal struktuuriüksusel on oma põhimäärus, mille kinnitab peadirektor.

 

§11. Inspektsiooni koosseisus on järgmised kohalikud asutused:

1)      Tallinna Tervisekaitsetalitus;

2)      Tartu Tervisekaitsetalitus;

3)      Virumaa Tervisekaitsetalitus;

4)      Pärnu Tervisekaitsetalitus.

 

 

4.      peatükk

JUHTIMINE

 

§12. Inspektsiooni juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist sotsiaalminister kantsleri ettepanekul.

 

§13. (1) Peadirektor:

1) juhib Inspektsiooni tööd ja vastutab selle tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru sotsiaalministrile;

2) esindab Inspektsiooni ja annab volitusi Inspektsiooni esindamiseks;

3) kinnitab struktuuriüksuste tööplaanid ning tervisekaitsetalituste ja laborite tulude ja kulude eelarved;

4) kinnitab Inspektsiooni sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirja, palgakorralduse, struktuuriüksuste põhimäärused ja teenistujate ametijuhendid;

5) nimetab ametisse ja vabastab ametist Inspektsiooni koosseisu kuuluvad ametnikud;

6) sõlmib ja lõpetab Inspektsiooni teenistujatega ja koosseisuväliste teenistujatega  töölepinguid;

7) kehtestab konkursi- ja atesteerimiskomisjoniga kooskõlastatult ametnike atesteerimisnõuded;

8) edutab Inspektsiooni teenistujaid, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;

9) korraldab Inspektsiooni valdusesse antud riigivara heaperemehelikku kasutamist ja selle säilimist;

10) esitab sotsiaalministrile ettepanekuid Inspektsiooni tulude ja kulude eelarve koostamiseks ning valvab selle täpse ja otstarbeka täitmise üle;

11) esitab sotsiaalministrile ettepanekuid Inspektsiooni tegevusvaldkonna korraldamiseks;

12) esitab sotsiaalministrile kinnitamiseks Inspektsiooni teenistujate koosseisu;

13) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, sotsiaalministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju;

14) kehtestab Inspektsiooni vapipitsati kasutamise korra;

15) omab esimese allkirja õigust Inspektsiooni pangadokumentidel ja määrab ametiisikud, kellel on samuti see õigus konkreetses töövaldkonnas;

16) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi, määrab nende ülesanded ja töökorra;

17) kaasab Inspektsiooni pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks eksperte;

18) teostab teenistuslikku järelevalvet sotsiaalministri kehtestatud ulatuses ja korras;

19) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning sotsiaalministri määruse ja käskkirjaga.

 

§14. (1) Peadirektori asetäitja:

1) juhib tegevust peadirektori kehtestatud töövaldkonnas;

2) annab oma pädevuse piires Inspektsiooni struktuuriüksustele suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis on täitmiseks kohustuslikud;

3) teeb peadirektorile ettepanekuid Inspektsiooni tulude ja kulude eelarve koostamiseks ning täitmiseks;

4) esindab Inspektsiooni oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires;

5) kirjutab oma pädevuse piires alla Inspektsiooni dokumentidele;

6) asendab peadirektorit tema äraolekul ja korraldusel;

7) teostab teenistuslikku järelevalvet talle alluvate ametnike üle;

8) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;

9) osaleb Inspektsiooni tööplaanide väljatöötamisel;

10) täidab muid peadirektori antud ülesandeid.

 

(2) Peadirektori asetäitja annab oma tegevusest aru peadirektorile.

 

(3) Peadirektori asetäitja ajutisel äraolekul paneb peadirektor tema ülesanded  teisele peadirektori asetäitjale või osakonnajuhatajale.

 

§15. (1) Osakonnajuhataja:

1) juhib vahetult osakonna tööd ja korraldab osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;

2) kirjutab alla osakonnas koostatud dokumentidele, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi Inspektsiooni välistele isikutele; viseerib osakonnas koostatud dokumendid, millele kirjutab alla peadirektor või peadirektori asetäitja;

3) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;

4) annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;

5) teeb peadirektorile ettepanekuid osakonna struktuuri, teenistujate koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, osakonna teenistujate edutamiseks, neile ergutuse või distsiplinaarkaristuse määramiseks ning nende ametist vabastamiseks;  

6) annab oma pädevuse piires teavet ametkonnavälistele isikutele;

7) planeerib osakonna ametnike täiendkoolitust; koordineerib tervisekaitsetalituste spetsialistide koolitust;

8) annab ametiabi oma pädevuse piires ja korraldab osakonna koostööd teiste struktuuriüksustega;

9) teostab teenistuslikku järelevalvet osakonna ametnike üle;

10) korraldab osakonnale pandud teiste ülesannete täitmist.

 

(2) Osakonnajuhataja annab oma tegevusest aru peadirektori asetäitjale.

 

(3) Osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest.

 

(4) Osakonnajuhataja ajutisel äraolekul paneb peadirektor tema ülesanded ühele peaspetsialistile.

 

 

5.      peatükk

SÜMBOOLIKA

 

§16. Inspektsioonil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja mööda äärt sõna "Tervisekaitseinspektsioon".

 

§17. Inspektsioonil on oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse asjaajamise korras.

 

§18. Inspektsioonil on kehtestatud korras registreeritud sümboolika, mille kasutamine on kehtestatud õigusaktiga.

 

 

6. peatükk

MOODUSTAMINE, ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

 

§19. Inspektsioon moodustatakse, korraldatakse ümber ja tema tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras.

 

§20. Inspektsioon ja tema kohalikud asutused registreeritakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

[RTL 2002, 39, 528 – jõust. 22.03.2002].

 

 

7. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 

§21. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

§22. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002.a.

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json