Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 "Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 37, 244

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 "Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 22.04.2003 nr 119

Määrus kehtestatakse «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107) § 32 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20) §-ga 19.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 91, 594; 2001, 92, 559; 2002, 98, 574) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «töötamiseks;» sõnaga «ettevõtluseks;»;

2) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« 21) andmed selle kohta, kas taotleja on kantud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» (RT II 1995, 46, 203) artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirja;
22) andmed selle kohta, kas taotleja on ajavahemikus 13. augustist 1994. a kuni 28. veebruarini 1998. a taotlenud ümberasuja viisat.»;

3) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« 4) andmed selle kohta, kas perekonnaliige on kantud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirja;
5) andmed selle kohta, kas perekonnaliige on ajavahemikus 13. augustist 1994. a kuni 28. veebruarini 1998. a taotlenud ümberasuja viisat.»;

4) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

« 14) andmed selle kohta, kas taotleja on kantud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirja;
15) andmed selle kohta, kas taotleja on ajavahemikus 13. augustist 1994. a kuni 28. veebruarini 1998. a taotlenud ümberasuja viisat.»;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Välismaalase kohta, kellele on elamisluba antud õppimiseks, tööloa taotlemisel ja selle pikendamise taotlemisel, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) töötamiskoha andmed (tööandja andmed, registrikood/Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
2) andmed töö ja lepingu kohta (lepingu liik, välismaalase töötamisaja maht ajaliselt kuus, eeldatav tööle asumise ja lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).»;

6) paragrahvi 7 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Tähtajalise elamisloa taotleja kohta, kes taotleb elamisluba ettevõtluseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) andmed äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja kohta (äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, registrikood, tegevusala ja -piirkond);
2) tegevuskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress).»;

7) paragrahvi 7 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Tööloa taotlemisel ja selle pikendamise taotlemisel kantakse registrisse taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi).»;

8) paragrahvi 7 lõiget 9 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

« 14) andmed selle kohta, kas taotleja on kantud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirja;
15) andmed selle kohta, kas taotleja on ajavahemikus 13. augustist 1994. a kuni 28. veebruarini 1998. a taotlenud ümberasuja viisat.»;

9) paragrahvi 11 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) «Välismaalaste seaduse» § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud subjektid selle seaduse § 15 lõigetes 1 ja 2 loetletud asjaolude osas vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrale;».

§ 2. Määrus jõustub 1. mail 2003. a.

Peaminister Juhan PARTS
Siseminister Margus LEIVO
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json