Teksti suurus:

"Välismaalaste seaduse" § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaoludest teavitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2003, 37, 245

"Välismaalaste seaduse" § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaoludest teavitamise kord

Vastu võetud 22.04.2003 nr 120

Määrus kehtestatakse « Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20) § 141 lõike 1 punkti 3 alusel.

§1. Välismaalase kohustus teavitada

(1) Välismaalane, kellele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 2 alusel, teavitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametit perekonnaseisu muutumisest kahe nädala jooksul perekonnaseisu muutumisest arvates, kui perekonnaseisu muutumine on registreeritud välisriigis.

(2) Elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane informeerib Kodakondsus- ja Migratsiooniametit enda kriminaalkorras karistamisest kahe nädala jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates, kui välismaalasele on määratud karistus välisriigi õiguskaitseorgani poolt.

(3) Välismaalane, kellele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel, teavitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametit töötamise tingimuste muutmisest ja lepingu lõpetamisest kahe nädala jooksul nimetatud asjaolude aset leidmisest arvates.

(4) Välismaalane teavitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametit lõigetes 1–3 nimetatud asjaoludest kirjalikult, lisades teatele nimetatud asjaolu tõendava dokumendi või selle koopia.

§2. Tööandja kohustus teavitada

Tööandja teavitab kirjalikult Kodakondsus- ja Migratsiooniametit elamisloas töötamiseks kindlaksmääratud töötamise tingimuste muutmisest ja lepingu lõpetamisest ühe nädala jooksul nimetatud asjaolude aset leidmisest arvates, kui välismaalasele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel.

§3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrus nr 404 ««Välismaalaste seaduse» paragrahvi 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaoludest informeerimise kord» (RT I 1999, 99, 878) tunnistatakse kehtetuks.

§4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2003. a.

Peaminister Juhan PARTS
Siseminister Margus LEIVO
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json