Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 "Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 37, 251

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 "Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord" muutmine

Vastu võetud 23.04.2003 nr 127

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20) § 14 lõike 2 punkti 3, § 14 1 lõike 1 punkti 1 ja § 142 lõike 1 ning «Pagulaste seaduse» (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301; 25, 365; 2001, 16, 68; 2002, 42, 266; 61, 375; 2003, 13, 65) § 17 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20) § 14 lõike 2 punkti 3, § 14 1 lõike 1 punkti 1 ja § 142 lõike 1 ning «Pagulaste seaduse» (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301; 25, 365; 2001, 16, 68; 2002, 42, 266; 61, 375; 2003, 13, 65) § 17 alusel.»;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Taotluse võib välismaalane esitada posti teel, välja arvatud «Välismaalaste seaduse» § 11 lõikes 4 nimetatud juhtudel.»;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Määruses sätestatud menetlusele laieneb «Haldusmenetluse seadus» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) «Välismaalaste seaduses» sätestatud erisustega.»;

4) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Valitsusasutuse ametnike pädevus

Määruses nimetatud valitsusasutuse vanemametnikud ja kõrgemad ametnikud sooritavad valitsusasutuse nimel määruses sätestatud toiminguid ja annavad määruses sätestatud haldusakte ametijuhendite ja teiste õigusaktidega määratud pädevuse piires.»;

5) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad «vähemalt 30-päevase» sõnaga «mõistliku»;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui taotleja ei ole elamisloa pikendamise või alalise elamisloa taotluse esitamise ajaks registreerinud rahvastikuregistris oma elukohta Eestis, kohaldatakse lõiget 2.»;

7) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.»;

8) paragrahvi 12 lõikes 3 ning §-s 13 asendatakse sõna «nõusolek» sõnaga «luba» vastavas käändes;

9) paragrahvi 12 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 12 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) «Välismaalaste seaduse» § 133 lõikes 12 nimetatud välismaalane esitab «Välismaalaste seaduse» § 13 3 lõigete 2–4 kohaldamata jätmiseks lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid või andmed:
1) välismaalane, kelle õigus Eestis töötada ilma tööloata tuleneb välislepingust – andmed Eestis töötamise aluseks oleva välislepingu kohta;
2) vaimulik, nunn või munk – usulise ühenduse kutse;
3) Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanik – Välisministeeriumi poolt akrediteerimist tõendav dokument;
4) välismaalane töötamiseks õpetaja või õppejõuna Eestis koolitusluba omavas õppeasutuses – õppeasutuse kinnitus lõikes 4 nimetatud andmetega ning taotleja haridust ja kvalifikatsiooni tõendav dokument;
5) välismaalase loominguliseks või teaduslikuks tegevuseks Eestis – dokumendid või andmed, mis tõendavad taotleja erialast ettevalmistust või kogemust;
6) välismaalase töötamiseks Eestis registreeritud juriidilise isiku juhtorgani liikmena juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmiseks – juriidilise isiku kinnitus, mis sisaldab lõikes 4 nimetatud andmeid;
7) välismaise otseinvesteeringu teostamiseks – § 121 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumendid ning § 121 lõikes 2 nimetatud andmeid sisaldav kirjalik selgitus;
8) Eestis välismaa äriühingu filiaali asutamiseks – välismaa äriühingu filiaali asutamise volitusi tõendav dokument;
9) ümberpaiknemise korras esindusõiguse või juhtimisfunktsiooni teostamiseks Eestis registreeritud äriühingus, mis kuulub rahvusvahelisse kontserni – äriühingupoolne kinnitus nimetatud asjaolu kohta;
10) sportlane, treener, spordikohtunik või sporditöötaja erialaseks tegevuseks – spordialaliidu ja tööandja kinnitus, mis sisaldab lõikes 4 nimetatud andmeid;
11) välismaalane tegevuseks riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse osalusega rahvusvahelise koostööprogrammi raames – riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse kutse;
12) välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks – Välisministeeriumi luba nimetatud asjaolu kohta.»;

11) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« (8) Lõike 7 punktis 2 nimetatud kutses esitab usuline ühendus järgmised andmed:
1) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi);
2) selgitus välismaalase Eestisse kutsumise põhjuse kohta;
3) kutsuja kontaktandmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) andmed kutsuja kohta (kutsuja nimi, registrikood);
5) andmed välismaalase legaalsete sissetulekute kohta taotletava elamisloa kehtivusajal;
6) andmed selle kohta, kas kutsuja garanteerib välismaalasele elamispinna ja ülalpidamise.

(9) Lõike 7 punktides 1–12 nimetatud dokumentide koopiad või tõendid, millega kinnitatakse lõikest 7 tulenevaid asjaolusid ning lõikes 7 nimetatud kutse, kinnitus, kirjalik selgitus, volitusi tõendav dokument ning luba kehtivad tähtajalise elamisloa taotluse esitamiseks 2 kuud dokumendi andmise päevast arvates.»;

12) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Tähtajalise elamisloa taotlemisel ettevõtluseks esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel ettevõtluseks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 11 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
3) dokument, mis tõendab välismaalase Eestisse investeeritud kapitali ja välismaalase kontrolli all oleva kapitali suurust;
4) foto;
5) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
6) dokument, mis tõendab taotleja haridust, omandatud eriala või kutset.

(2) Tähtajalise elamisloa taotlusele lisab välismaalane kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) andmed äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja kohta (äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, registrikood, tegevusala ja -piirkond);
2) tegevuskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
3) äriplaani kirjeldus, millest nähtub äritegevuse iseloom, ulatus ning vajamineva personali suurus, kvalifikatsioon ja oskused;
4) põhjendus, miks taotleja Eestisse asumine on ettevõtlusele oluline ja vajalik, lähtudes riiklikust huvist Eesti majanduse arendamisel.»;

13) paragrahvi 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «õppeasutuse» sõnadega «või üliõpilasorganisatsiooni»;

15) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.»;

16) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «Õppeasutus» sõnadega «või üliõpilasorganisatsioon»;

17) paragrahvi 14 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «Õppeasutuse» sõnadega «või üliõpilasorganisatsiooni»;

18) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) taotleja terviseseisundit tõendav dokument, kui hooldamisvajadus tuleneb terviseseisundist»;

19) määrust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Elamisloa taotlemisel esitatav kutse

Määruse § 15 lõikes 2, § 16 lõikes 2, § 17 lõikes 2 ja § 20 lõikes 3 nimetatud kutsele kirjutab alla kutsuja ning taotleja lisab selle taotlusele taotluse esitamisel.»;

20) paragrahvi 22 lõikes 2 asendatakse sõna «perekonnaliige» sõnadega «abikaasa või alaealine laps»;

21) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Lõikes 1 nimetud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

(4) Lõikes 2 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kelle abikaasa või vanem on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.»;

22) paragrahvi 23 lõikes 4 asendatakse sõna «perekonnaliige» sõnadega «abikaasa või alaealine laps»;

23) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 31 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (31) Lõigetes 1–3 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.»

« (5) Lõikes 4 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kelle abikaasa või vanem on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.»;

24) määrust täiendatakse §-ga 251 järgmises sõnastuses:

« § 251. Alaealisele lapsele tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

Tähtajalise elamisloa taotlemisel alaealisele lapsele esitatakse Eestisse elama mitteasuva või alaliselt välisriigis elava vanema notariaalselt või Eesti välisesinduses ametlikult kinnitatud allkirjaga nõusolek alaealise lapse elama asumiseks Eestisse, mis kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud pärast nõusoleku andmist.»;

25) paragrahv 28 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Taotleja, kes on saanud elamisloa «Pagulaste seaduse» § 5 alusel, esitab taotluse vähemalt neli kuud enne tähtajalise elamisloa lõppemist.»;

27) paragrahvi 30 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.»;

28) paragrahvi 30 lõikes 3 ning §-s 31 asendatakse sõna «nõusolek» sõnaga «luba» vastavas käändes;

29) paragrahvi 30 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) «Välismaalaste seaduse» paragrahvi 133 lõikes 12 nimetatud välismaalane esitab tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamisel lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele § 12 lõikes 7 nimetatud andmed või dokumendid.»;

31) määrust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

« 301. Tähtajalise elamisloa ettevõtluseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa ettevõtluseks pikendamise taotlemisel, kui välismaalasele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 11 alusel, esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
3) dokument, mis tõendab välismaalase Eestisse investeeritud kapitali ja välismaalase kontrolli all oleva kapitali suurust;
4) foto;
5) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
6) dokument, mis tõendab taotleja haridust, omandatud eriala või kutset.

(2) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlusele lisab välismaalane kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi);
2) andmed äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja kohta (äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, registrikood, tegevusala ja -piirkond);
3) tegevuskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) äriplaani kirjeldus, millest nähtub äritegevuse iseloom, ulatus ning vajamineva personali suurus, kvalifikatsioon ja oskused;
5) põhjendus, miks taotleja jätkuvalt Eestis asumine on ettevõtlusele oluline ja vajalik, lähtudes riiklikust huvist Eesti majanduse arendamisel.»;

32) paragrahvi 31 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 32 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «õppeasutuse» sõnadega «või üliõpilasorganisatsiooni»;

34) paragrahvi 32 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.»;

35) paragrahvi 32 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «Õppeasutuse» sõnadega «või üliõpilasorganisatsiooni»;

36) paragrahvi 32 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «Õppeasutuse» sõnadega «või üliõpilasorganisatsiooni»;

37) paragrahvi 33 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 33 lõike 1 punktist 6 jäetakse välja sõna «lapse»;

39) paragrahvi 34 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.»;

40) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.»;

41) määrust täiendatakse §-ga 381 järgmises sõnastuses:

« § 381. Alaealise lapse elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

Alaealise lapse elamisloa pikendamise taotlemisel esitatakse alaliselt välismaal elava vanema notariaalselt või Eesti välisesinduses ametlikult kinnitatud nõusolek alaealise lapse jätkuvaks Eestis elamiseks, kui tähtajalise elamisloa taotlemisel antud nõusolek oli antud kindlaks tähtajaks. Vanema nõusolek kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud pärast nõusoleku andmist.»;

42) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.»;

43) paragrahvi 41 täiendatakse lõigetega 41 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (41) Lõigetes 1–4 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.»

« (6) Lõikes 5 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kelle abikaasa on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.»;

44) paragrahvi 43 lõige 3, § 44 lõige 2, § 46 lõige 3 ja § 47 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

45) määrust täiendatakse §-ga 441 järgmises sõnastuses:

« § 441. Välismaalase, kellele on elamisluba antud õppimiseks, tööloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Kui tööluba taotleb välismaalane, kellele on elamisluba antud «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 2 alusel õppimiseks, esitatakse lisaks § 44 lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
1) õppeasutuse nõusolek välismaalase töötamiseks õppetöövälisel ajal;
2) taotleja kirjalik selgitus selle kohta, miks ta soovib töötada;
3) töötamiskoha andmed (tööandja andmed, registrikood/Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) töö kirjeldus;
5) lepingu andmed (lepingu liik, välismaalase töötamisaja maht ajaliselt kuus, eeldatav tööle asumise ja lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(2) Õppeasutuse nõusolekus välismaalase töötamiseks esitab õppeasutus järgmised andmed:
1) õppeasutuse nimi, registrikood ja aadress;
2) andmed õppetöö korraldusest tuleneva auditoorse ja praktilise õppetöö aja ja mahu kohta.

(3) Lõikes 1 nimetatud nõusolek kehtib tööloa taotluse esitamiseks kaks kuud nõusoleku andmise päevast arvates.»;

46) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Tööloa taotlemisel koos «Pagulaste seaduse» §-s 5 nimetatud elamisloa taotlemisega otsustab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tööloa andmise või tööloa andmisest keeldumise koos tähtajalise elamisloa andmise või andmisest keeldumise otsustamisega.»;

47) paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõna «lõigetes» sõnaga «lõikes» ning jäetakse välja sõnad «ja 3»;

48) määrust täiendatakse §-ga 471 järgmises sõnastuses:

« § 471. Välismaalase, kellele on elamisluba antud õppimiseks, tööloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Kui tööloa pikendamist taotleb välismaalane, kellele on elamisluba antud õppimiseks, esitatakse lisaks § 47 lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
1) õppeasutuse nõusolek välismaalase töötamise jätkamiseks õppetöövälisel ajal;
2) taotleja kirjalik selgitus selle kohta, miks ta soovib töötada;
3) töötamiskoha andmed (tööandja andmed, registrikood/Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) töö kirjeldus;
5) lepingu andmed (lepingu liik, välismaalase töötamisaja maht ajaliselt kuus, eeldatav tööle asumise ja lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(2) Õppeasutuse nõusolekus välismaalase töötamiseks esitab õppeasutus järgmised andmed:
1) õppeasutuse, kus välismaalane õpib, nimi, registrikood ja aadress;
2) andmed kooli õppetöö korraldusest tuleneva välismaalase auditoorse ja praktilise õppetöö aja ja mahu kohta.

(3) Lõikes 1 nimetatud nõusolek kehtib tööloa pikendamise taotluse esitamiseks kaks kuud nõusoleku andmise päevast arvates.»;

49) paragrahvi 48 lõigetes 1 ja 3 ning § 58 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «30 päeva» sõnadega «ühe kuu»;

50) paragrahvi 56 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) välisriigi reisidokument või koopia selle isikuandmetega leheküljest»;

51) paragrahvi 64 punkti 2 ja § 66 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «töötamiseks;» sõnaga «ettevõtluseks;»

52) paragrahv 65 sõnastatakse järgmiselt:

« § 65. Elulookirjeldus ja andmed taotleja lähedaste sugulaste, abikaasa ja ülalpeetavate kohta

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel esitab taotleja oma elulookirjelduse ning järgmised andmed lähedaste sugulaste, abikaasa ja ülalpeetavate kohta:
1) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, perekonnanimi, kodakondsus);
2) suhe taotlejaga (abikaasa, ema, isa, õde, vend, tütar, poeg);
3) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
4) ülalpeetavad.

(2) Tähtajalise elamisloa taotlemisel alaealisele lapsele elulookirjeldust esitama ei pea.»;

53) paragrahvist 67 jäetakse välja sõnad «, välja arvatud juhul, kui välismaalane taotleb tööluba koos elamisloaga töötamiseks,»;

54) paragrahvi 68 lõiget 2 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

« 16) elulooandmed.»;

55) paragrahvi 69 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. mail 2003. a.

Peaminister Juhan PARTS
Siseminister Margus LEIVO
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json