Teksti suurus:

Töötajate tervisekontrolli kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2003, 56, 816

Töötajate tervisekontrolli kord

Vastu võetud 24.04.2003 nr 74

Määrus kehtestatakse « Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63 387; 2003, 20, 120) § 13 lõike 1 punkti 7 alusel.

§1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse tervisekontrolli kord töötajatele, kelle tervist võivad töö käigus mõjutada lisas 1 loetletud töökeskkonna ohutegurid või töölaad, mis võivad põhjustada tööga seotud haigestumisi.

§2. Tööandja ülesanded töötaja tervisekontrolli suunamisel

(1) Töötaja tervisekontrolli suunamisel võtab tööandja aluseks:
1) töökeskkonna riskianalüüsi tulemused, millest peavad selguma lisas 1 loetletud töökeskkonna ohutegurid, millega töötaja oma töökohal kokku puutub ja mis võivad põhjustada töötajale tööga seotud haigestumist ning nende ohutegurite mõju ja kestus töötajale tööpäeva või töönädala jooksul;
2) andmed töökeskkonna ohutegurite parameetrite väärtuste kohta, millega töötaja oma töökohal kokku puutub, kui see teave ei sisaldu punktis 1;
3) töötaja viimase tervisekontrolli otsuses märgitud järgmise tervisekontrolli aja.

(2) Tööandja konsulteerib töötaja tervisekontrolli suunamisel töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavolinikuga, võimalusel töötervishoiuarsti või töötervishoiuõega.

(3) Tööandja koostab tervisekontrolli suunatavate töötajate nimekirja vastavalt lisas 2 toodud vormile.

(4) Tööandja esitab tervisekontrolli tegijale järgmised dokumendid:
1) lõikes 3 nimetatud nimekirja;
2) lõike 1 punktis 1 nimetatud töökeskkonna riskianalüüsi tulemused;
3) lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumenteeritud andmed;
4) töötaja varasemate tervisekontrollide otsuste koopiad.

§3. Tervisekontrolli tegija

Töötajate tervisekontrolli teeb töötervishoiuarst § 2 lõikes 4 nimetatud dokumentide ja töötaja tervisedeklaratsiooni alusel (edaspidi tervisekontrolli alusdokumendid).

§4. Töötervishoiuarsti ülesanded tervisekontrolli tegemisel

Tervisekontrolli tegemisel töötervishoiuarst:
1) hindab töötaja terviseseisundit;
2) hindab töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale;
3) selgitab välja töötaja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise.

§5. Tervisekontrolli läbiviimise kord

(1) Töötajate tervisekontroll viiakse läbi tööajal ja tööandja kulul.

(2) Töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord 3 aasta jooksul.

(3) Tervisekontrolli käigus täidab töötaja lisas 3 toodud tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja kinnitab andmete õigsust allkirjaga.

(4) Töötervishoiuarst, olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentide ning töökohal töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega, määrab vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel eriarste.

(5) Töötervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab hinnangu töötaja terviseseisundile ning teeb otsuse töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta.

(6) Töötervishoiuarst teeb töötajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli otsuse.

(7) Töötervishoiuarst väljastab tööandjale lisas 4 toodud vormi kohase tervisekontrolli otsuse, milles esitab vajadusel ettepanekud töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks.

§6. Terviseseisundiga seotud päringute tegemine

Tervishoiuteenuse osutaja, kelle juures töötaja on varem oma tervist kontrollinud või ennast ravinud, on kohustatud töötervishoiuarstile tema nõudmisel esitama töötaja terviseseisundit kajastavaid andmeid. Andmete saamiseks esitab töötervishoiuarst töötaja kirjaliku nõusoleku, mis vastab «Isikuandmete kaitse seaduses» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283; 2002, 61, 375; 63, 387) sätestatud nõuetele.

§7. Tervisekontrolli andmete säilitamine

(1) Töötervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi 75 aastat töötaja sünnist arvates.

(2) Tööandja säilitab tervisekontrolli otsuseid 10 aastat pärast töötajaga töösuhte lõpetamist.

§8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

§9. Sotsiaalministri määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 31. mai 2000. a määrus nr 40 «Töötajate tervisekontrolli kord» (RTL 2000, 63, 996; 69, õiend) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 «Töötajate tervisekontrolli kord»
lisa 1

TÖÖKESKKONNA OHUTEGURID VÕI TÖÖLAAD, MIS ON ALUSEKS TÖÖTAJA SUUNAMISEL TERVISEKONTROLLI

1. Füüsikalised ohutegurid:
1) müra;
2) vibratsioon;
3) kõrge ja madal õhutemperatuur;
4) ultravioletne kiirgus, infrapunane kiirgus, raadiosageduslik kiirgus, madalsageduslikud ning staatilised elektri- ja magnetväljad (mitteioniseeriv kiirgus);
5) ioniseeriv kiirgus;
6) kõrge õhurõhk.

2. Keemilised ohutegurid:
1) ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad valmistised, mis on märgistatud ohutunnusega Xi, Xn, C, T ja T+ või mis kuuluvad 1. ja 2. kategooria kantserogeenide või mutageenide hulka vastavalt sotsiaalministri 30. novembri 1998. a määrusele nr 59 «Ohtlike ainete loetelu» (RTL 1999, 39, 508 ja 509; 2002, 35, 485);
2) anorgaanilise ja mineraalse päritoluga tolmud, nt  asbesti-, kvartsi-, tsemendi-, põlevkivi- ja metallitolm, tahm;
3) orgaanilise päritoluga tolmud, nt puidu-, jahu-, puuvilla- ja linatolm, loomade epiteelitolm;
4) biotsiidid;
5) vähiravimid, anesteesiagaasid ja antibiootikumid lahusena;
6) plii ja selle ühendid.

3. Bioloogilised ohutegurid:

2., 3. ja 4. ohurühma bioloogilised ohutegurid vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määrusele nr 144 «Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» (RT I 2000, 38, 234).

4. Füsioloogilised ohutegurid:
1) raskuste käsitsi teisaldamine vastavalt sotsiaalministri 27. veebruari 2001. a määrusele nr 26 «Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» (RTL 2001, 35, 468);
2) sama tüüpi liigutuste kordumisega ning üleväsimust põhjustavate sundasendite ja -liigutustega seotud tööd.

5. Töölaad:
1) öötöö;
2) kuvariga töötamine vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000. a määrusele nr 362 «Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» (RT I 2000, 86, 556).

6. Muu ohutegur või töölaad, mida ei ole nimetatud punktides 1 kuni 5, kuid mis võib põhjustada tööga seotud haigestumist.

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 «Töötajate tervisekontrolli kord»
lisa 2

TERVISEKONTROLLI SUUNATUD TÖÖTAJATE  NIMEKIRI

Tööandja nimi .............................................................................................................

Aadress .........................................................................................................................

Jrk nr Perekonna- ja eesnimi Sugu (M/N) Sünniaeg Ametikoht Tööstaaž ametikohal Töökeskkonna ohutegurid ja/või töölaad, mis on aluseks töötaja suunamisel tervisekontrolli
             
             
             

Nimekirja koostas:
ees- ja perekonnanimi .....................................................................................
ametikoht ..........................................................................................................
telefon, e-post ..................................................................................................

Allkiri ................................................... Kuupäev ...................................................

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 «Töötajate tervisekontrolli kord»
lisa 3
Töötervishoiuteenuse osutaja nimi.........................................................................
aadress .......................................................................................................................
tegevusloa nr ...................................
TERVISEKONTROLLI KAART
I Üldandmed
Eesnimi ........................................... Perekonnanimi ..................................................
Isikukood
Elukoht...........................................................................................................................
Telefon............................................................................................................................
Ametikoht......................................................................................................................
Tööandja nimi, aadress ...............................................................................................
Tervisekontrolli aluseks olev põhiline ohutegur .....................................................
ja kaasnevad ohutegurid ............................................................................................
........................................................................................................................................
Töölaad..........................................................................................................................
Varasemad tööandjad:
Tööandja nimi Ametikoht Töösuhte algus ja lõpp Tööga kaasnenud ohutegurid
       
       
       

II Töötaja tervisedeklaratsioon

  EI JAH TÄPSUSTUS
Kas põete või olete põdenud järgmisi haigusi:      
 –kopsuhaigused      
 –tuberkuloos      
 –südame-vereringehaigused      
 –kõrgenenud vererõhk      
 –allergilised haigused      
 –mao-sooletrakti haigused, sh haavandtõbi, sapikivitõbi      
 –neeru-kuseteedehaigused      
 –suhkruhaigus      
 –liigeste põletikud      
 –närvipõletikud      
 –luumurrud ja muud vigastused      
 –teadvuse kaotuse hood, langetõbi, krambid      
 –psüühikahäired      
 –kõrvahaigused      
 –krooniline nohu, otsmiku- või põskkoopapõletik      
 –silmahaigused      
 –muud haigused      
Kas tarvitate regulaarselt ravimeid?      
Kas olete viimase aasta jooksul olnud haige või töövõimetuslehel?      
Kas Teil esineb tervisehäireid, mida seostate oma tööülesannete täitmise või töökeskkonnaga?      
Kas Teile on varem tervisekontrolli põhjal määratud tööpiiranguid?      

Kinnitan andmete õigsust.

Töötaja allkiri: Kuupäev:

III Terviseuuringute tulemused

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

IV Töötervishoiuarsti otsused ja ettepanekud

Hinnang töötaja terviseseisundile: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Otsus töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta ning ettepanekud töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks:

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Järgmise tervisekontrolli aeg......................................................................................

Töötervishoiuarsti ees- ja perekonnanimi:

Töötervishoiuarsti kood:

Telefon:

e-post:

Töötervishoiuarsti allkiri: Kuupäev:

Olen tutvunud tervisekontrolli tulemustega.

Töötaja allkiri: Kuupäev:

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 «Töötajate tervisekontrolli kord»
lisa 4

Töötervishoiuteenuse osutaja nimi.........................................................................
aadress .......................................................................................................................
tegevusloa nr ...................................

TERVISEKONTROLLI OTSUS

Ees- ja perekonnanimi ................................................................................................

Isikukood

Elukoht ..........................................................................................................................

Ametikoht......................................................................................................................

Tööandja nimi ja aadress ...........................................................................................

Otsus töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Ettepanekud töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Järgmise tervisekontrolli aeg......................................................................................

Töötervishoiuarsti ees- ja perekonnanimi:

Töötervishoiuarsti kood:

Telefon:

e-post:

Töötervishoiuarsti allkiri: Kuupäev:

Olen tutvunud tervisekontrolli otsusega.

Töötaja allkiri: Kuupäev:

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json